Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рецензія. Відгук

Читайте также:
  1. Відгук і оцінка роботи студента на практиці
  2. Відгуки и оцінка
  3. Відгуки и оцінка
  4. Відновлення радикальної преси. „Народ" офіційний орган радикалів. Програма. Співробітники. Передплата. Відгуки.
  5. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  6. Громадська Думка". Відгуки. Передплата
  7. Журнал „Лада" С. Шеховича. Відгук на нього українського суспільства
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Рецензія— це критичний відгук на художній, науко­вий або інший твір з метою рекомендації його до друку, захисту. Вона обов'язково містить зауваження, пропозиції та висновки фахівця щодо поданої на розгляд роботи.

Відгук— це висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, фільми, вистави.

За формою рецензія і відгук дуже близькі й мають такі реквізити:

1) назва документа;

2) заголовок, що містить:

— повну назву роботи;

— прізвище та ініціали її автора; __. видавництво та рік публікації;

— кількість сторінок;

3) текст, що містить:

— загальну характеристику теми, проблеми, роботи, яка

є предметом аналізу, обґрунтування її актуальності;

— стислий виклад змісту роботи;

— критичні зауваження, висновки з пропозиціями;

4) підпис, що завіряється печаткою;

5) дата.

Зразки рецензії та відгуку:

РЕЦЕНЗІЯ

на підготовлений до друку рукопис посібника

М. В. Поліщук «Тести до курсу

«Ділова українська мова» (168 с.)

Сучасні технології навчання, запроваджувані у вищій школі, передбачають оновлення принципів перевірки якості знань студентів, пристосування їх до комп'ютерних про­грам, поєднання диференційності та універсальності у виборі методик. Зважаючи на це, видання посібника М. В. Поліщук «Тести до курсу «Ділова українська мова» для вищих навчальних закладів стане вагомим внеском у формування цілісного курсу «Ділова українська мова».

Посібник містить тести трьох рівнів складності із ключових тем курсу «Ділова українська мова», а також із орфографії та пунктуації.

Для розв'язання завдань першого рівня студенти мають вибрати правильну відповідь з кількох запропо­нованих.

Тести другого рівня складності дають змогу оцінити знання студентів щодо особливостей оформлення різних типів документів, їхні навички з укладання та редагу­вання ділових паперів. Звернено увагу на вміння визна­чати мовні особливості текстів офіційно-ділового стилю.

До тестів першого та другого рівнів складності по­дано ключі, в яких наведено правильні варіанти відпо­відей. Ними можуть скористатися не лише викладачі для перевірки рівня знань студентів, а й самі студенти для самоперевірки й самоконтролю.

Тести третього рівня складності містять завдання творчого характеру. Виконуючи їх, студенти демонст­рують навички самостійного укладання різних типів документів, аналізу ділових паперів, обґрунтування влас­них висновків.

У тестах вдало поєднано, з одного боку, універ­сальність завдань, які можна застосувати і на філоло­гічному, і на неспеціальних факультетах, а з іншого — широту охоплення програмного матеріалу, що дасть змогу забезпечити високий рівень об'єктивності оціню­вання знань та умінь студентів.

Тести заслуговують на позитивну оцінку й можуть бути адаптовані для комп'ютерної програми з курсу «Ділова українська мова».

Посібник обговорено і рекомендовано до друку на засі­данні кафедри від 6 березня 2004 р., протокол № 12.

Начальник кафедри

юридичного документоведення

Національної академії

внутрішніх справ України,

кандидат філологічних

наук (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

ВІДГУК

на дипломну роботу студентки V курсу

факультету української філології НПУ

імені Михайла Драгоманова

Бурлаки Лідії Григорівни

«Звертання в семантико-синтаксичній

структурі речення (на матеріалі поезії

Олександра Олеся)»

У рецензованій дипломній роботі розглядається звертан­ня як синтаксична одиниця, що ускладнює речення. Ува­га дослідниці зосереджується на структурно-семантич­них типах звертань, позиції їх у реченні та характері зв'язку з базовою структурою, на особливостях функціо­нування звертань у різних типах висловлювань. Цінним і актуальним є те, що звертання розглядається у співвідне­сеності зі структурою денотативної ситуації, ситуації мовлення. Дипломниця робить спробу визначити струк­турно-семантичні типи номінації, докладно аналізує так звані оцінні та дескриптивні семантичні типи номінації.

У своєму дослідженні Л. Г. Бурлака охоплює широке коло проблем, зокрема торкається питання про вокативні речення, розглядаючи їх у порівнянні з простим звер­танням. Проблемним є й питання про характер зв'язку звертання з основним реченням. Опрацювавши широку наукову літературу, студентка робить висновок про існування специфічного граматичного зв'язку між звер­танням і реченням узагалі, який забезпечує логіко-семантичну цілісність речення. Дослідження завершується самостійними висновками, у яких чітко визначені особли­вості словесної номінації та функціонування номінатив­них груп у структурі речення.

Загалом дипломна робота Л. Г. Бурлаки характеризує­ться чіткою, продуманою структурою, обґрунтованістю положень і висновків, свідчить про широку лінгвістичну ерудицію студентки та її вміння вести наукові дослі­дження. Вважаю, що робота може бути рекомендована до захисту.

Доктор філологічних наук,

професор (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 652 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Автобіографія | Тире між підметом і присудком | Увага! Культура мовлення! | Вживання апострофа | Розділові знаки при узагальнювальних словах | Біля давнього вівтаря | Службові листи | Рекомендаційний лист | Подвоєння приголосних на письмі | Означеннями |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Увага! Культура мовлення| Літературної мови

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.032 сек.)