Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рекомендаційний лист

Читайте также:
  1. Рекомендаційний лист
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Данильчук Ганна Олексіївна справді є працівником ТОВ «Джерела М» і нині обіймає посаду керівника проек­ту «Книгоноша» (1999 р. її було зараховано на посаду прес-секретаря нашої організації).

Наша організація спеціалізується на поштовій тор­гівлі. Це два поштові проекти: «Скриня» — продаж това­рів поштою за щоквартальним каталогом та «Книгоно­ша» — продаж книжок поштою, також за щокварталь­ним каталогом.

За кордоном книжкові клуби та придбання товарів поштою за каталогом є звичним для широких кіл гро­мадськості. В Україні до такої послуги ставляться зі значною недовірою. Отже, наші проекти потребують не лише власне рекламної підтримки, а й консультатив­ної роботи з громадськістю.

Доволі складною є й ситуація з постачальниками. За кордоном для багатьох видавців продаж книжок поштою є другим за значенням каналом збуту після великих мереж книжкових магазинів. Знижки, що їх видавці надають книжковим клубам на свою продукцію, подекуди досягають 70 %. Нам сьогодні практично щодня дово­диться переконувати видавців у можливостях пошто­вої торгівлі, а також у тому, що реалізація книжок за каталогами не лише не становить конкуренції книгар­ням, а й завдяки поширенню великої кількості реклам­них матеріалів стимулює їх продаж.

За час перебування Ганни Данильчук на посаді керів­ника проекту:

у кілька разів зросли обсяги продажу;

створено клуб «Друзі книгоноші» із системою приві­леїв для членів клубу;

оптимізовано формат каталогу «Книгоноша»;

запроваджено систему індивідуальної роботи з клієн­тами вперше здійснено розсилання рекламних мате­ріалів за адресною базою замовників проекту, а та­кож запроваджено подарункові індивідуальні знижки до свят тощо;

започатковано новий напрям розвитку проекту під­готовлено й поширено каталог підручників для серед­ньої школи, що їх також можна замовити поштою. Розроблено стратегію маркетингових дій для просу­вання послуги на ринку;

укладено угоди на розміщення реклами у ЗМІ на пільго­вих умовах;

проведено презентацію проекту під час «Форуму ви­давців» у Львові;

відлагоджено систему роботи з постачальниками. Пані Ганну можна схарактеризувати як людину, здат­ну на прийняття нестандартних рішень, працівника з творчим підходом до роботи.

Мета участі пані Ганни у курсі набуття необхід­них у щоденній роботі знань і, як наслідок, досягнення максимальної ефективності та уникнення помилок під час розробки маркетингової стратегії розвитку проек­ту. Переконані, на сучасному етапі недостатньо роз­робити новий якісний товар або запропонувати но­ву послугу, встановити оптимальну ціну й визначи­ти оптимальні канали розподілу. Дедалі більшої ваги набуває ще одна складова комплексу маркетингу — ме­тоди просування товару/послуги. Бачимо їх як систе­му маркетингових комунікацій, спрямовану на інфор­мування, переконування, нагадування споживачам про товар/послугу, а також створення позитивного іміджу фірми. Пропонований Вами курс — це можливість отримати навчання не шляхом спроб та помилок, а шляхом вивчення Наукового досвіду.

Директор

ТОВ «Джерела М» (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

 

Пропонуємо вашій увазі типові мовні звороти, що допо­можуть у написанні рекомендаційних листів:

Дозвольте порекомендувати Вам пана .., який бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади ...

Він один із найкомпетентніших наших фахівців.

За час роботи в нашому університеті пан ... зареко­мендував себе як здібний, перспективний науковець.

Чуйна, товариська людина, має авторитет серед колег.

Принциповий, уважний до клієнтів, професійно добре підготовлений, досвідчений працівник, любить свою справу.

Як дослідник пан (пані) ... характеризується нестан­дартністю мислення, прагненням шукати нові шля­хи реалізації задуманого.

Пан (пані) ... працює на посаді з ... року.

Знаю пана (пані) ... як досвідченого, кваліфікованого працівника.

Має великий досвід роботи в комерційних структу­рах на відповідній посаді.

Має ґрунтовні теоретичні знання, підкріплені бага­торічним практичним досвідом.

На жаль, не можу взяти на себе відповідальність ви­соко оцінити його професійні якості.

Рекомендуємо на посаду директора відділу реклами кон­церну ... пані.., яка впродовж ... років працювала над: проведенням комплексних рекламних кампаній (рек­лама в журналах, газетах, у тому числі іміджева, на радіо, у метрополітені);втіленням іміджу нашої фірми (логотипи, представ­ницька продукція).

Лист-подяка— це службовий лист, у якому вислов­люється подяка за надану допомогу, послугу, підтримку, надіслане запрошення тощо.

«Кодекс ввічливості» ділової людини передбачає: не треба чекати слушної нагоди, щоб висловити адресатові подяку. Робити це слід завжди вчасно. Листи-подяки є гарантією налагодження й подальшого підтримання добрих партнер­ських стосунків. Такі листи допоможуть вам набути репу­тації вихованої і порядної людини.

Зразки листів-подяк:

Шановні добродії!

Прийміть найщирішу вдячність за фінансову допомогу яку Ви надали нашому видавництву. За Вашого сприяння ми зможемо видати вкрай необхідний читацькому зага­лу «Словник синонімів». Сподіваємося, що він сприяти­ме ґрунтовнішому опануванню української мови.

Із вдячністю та повагою Колектив видавництва ...

Шановний пане!

Дозвольте висловити Вам щиру вдячність за надіслане на нашу адресу замовлення. Ви замовили книжок на суму більш як ЗО грн і найближчим часом отримаєте в пода­рунок перший випуск відновленої «Роман-газети» (на­клад нині друкується).

Сподіваємося, що це лише успішний початок нашої співпраці і в майбутньому, якщо Ви продовжуватимете з нами співпрацювати, станете членом клубу «Друзі книгоноші».

Ще раз дякуємо.

З повагою

Назва посади (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

Зрозуміло, не можна перелічити всі форми висловлення подяки. Наведемо лише найтиповіші. Скориставшись ними, ви зможете зажити слави ґречної людини й реалізувати свої плани у спілкуванні з партнерами.

Висловлюємо свою найщирішу вдячність за ...

Щиро дякуємо Вам за лист з порадами та рекомен­даціями щодо ...

Насамперед (передусім) дозвольте подякувати Вам за ....

Прийміть нашу щиру (найщирішу) подяку за ...

Цей лист — вияв нашої вдячності за ...

Ми щиро вдячні Вам за те, що Ви ...

Дозвольте висловити свою вдячність ...

Пишемо Вам з почуттям глибокої вдячності за вияв­лене терпіння щодо ...

Хочемо висловити свою найщирішу вдячність за згоду...

Вельми вдячні Вам за ...

Ще раз дякуємо і сподіваємося, що ...

Користуючись нагодою, хотіли б подякувати Вам за те, що Ви погодилися ...

Ви, безсумнівно, заслуговуєте на найщирішу й най­глибшу вдячність. . Дякуємо за надану змогу ...

Лист-вибачення— це службовий лист, у якому висловлюється прохання вибачити за невчасне виконання замовлення, спізнення на зустріч, бухгалтерські помилки, пору­шення умов договору тощо.

Отже, усвідомивши свою провину, слід неодмінно вибачитиися й ужити всіх необхідних заходів, щоб такі прикрі ви­падки надалі не повторювалися. Зразок листа-вибачення:

Шановний замовнику!

Насамперед хочемо щиро подякувати Вам за надісла­не замовлення.

Щиро просимо вибачення за те, що надсилаємо не всі замовлені Вами книжки. На жаль, у видавництві закін­чився їх наклад.

Найближчим часом видання додруковуватиметься, і щойно ми його отримаємо, одразу надішлемо Вам книж­ки. Сподіваємося на розуміння і з нетерпінням чекаємо на нові замовлення.

Ще раз перепрошуємо.

З повагою

Назва посади (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

 

Під час написання листів-вибачень можна скористатися такими типовими мовними зворотами:

Просимо вибачення за прикре непорозуміння, що ста­лося ...

Щиро просимо вибачити за затримку з відповіддю ...

Просимо вибачити нам за неможливість вчасно вико­нати Ваше замовлення ...

Хочемо вибачитися за завданий Вам зайвий клопіт.

Перепрошуємо за зайві хвилювання з приводу ...

Хочемо щиро перепросити Вас за прикру помилку, що сталася ...

• Маємо попросити у Вас вибачення (перепросити Вас) за ...

Перепрошуємо за плутанину в нашій бухгалтерії й обіцяємо надалі бути уважнішими….

Щиро перепрошуємо Вас за ...

Лист-вітання— це різновид службового листа, в якому висловлюється поздоровлення з нагоди певної події, свята, Дня народження, ювілею, одруження, обрання на почесну посаду, успішного завершення справи тощо.

Певна річ, для того щоб засвідчити свій інтерес до успіхів партнера й зробити йому приємне, не треба чекати ювілею, свята чи одруження — надішліть листа з кількома теплими вітальними словами з будь-якої нагоди (наприклад, публіка­ції книги, відкриття філії) і поділіть з ним радість.

Зразки листів-вітань:

Вельмишановний ...!

Сьогодні ми відзначаємо 20-річний ювілей Вашої діяль­ності на посаді керівника заснованого Вами концерну.

Упродовж цих років завдяки Вашим здібностям і зва­женим рішенням, що ґрунтувалися на великому досвіді, наша фірма посіла належне місце на вітчизняному ринку.

Прийміть наші найщиріші вітання і побажання по­дальших успіхів та усіляких гараздів.

З повагою

Назва посади (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

Високошановна пані ...!

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Вашого 50-річного ювілею.

Відповідальна й принципова, уважна й терпелива, Ви завжди були поруч з нами в усіх справах і починаннях.

Сповна розкриваються Ваші мудрість і душевна щедрість, доброта та милосердя у громадській роботі.

Нехай же Вам випадають щасливі дороги, легкими бу­дуть Ваші думки й ніколи не болять натруджені руки.

Довгої та світлої Вам долі, здоров'я, теплого, привіт­ного сонця, злагоди в родині, успіхів, вічного натхнення у праці.

З повагою

Колектив ...

Дорогі друзі!

Щиро вітаємо Вас із народженням сім'ї. Хай щастя увійде у ваш дім з приємними клопотами й батьківськи­ми обов'язками, а Ваше подружнє життя завжди буде світлим і щирим.

(Підпис)

Дорогих ... щиро вітаємо з щасливою річницею подруж­нього життя! Міцного здоров'я Вам на довгі роки, зла­годи й достатку, взаємоповаги, великого кохання.

Колеги

Наведемо кілька типових мовних зворотів, якими можна скористатися у листах-вітаннях:

• Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди (в день)…

• Щиро (щиросердно) вітаємо Вас з ...

• Зичимо Вам щастя, радості, тепла й уваги рідних та друзів. Хай будуть святковими Ваші будні.

• Бажаємо прожити ще багато літ під Божим і люд­ським благословенням!

• Щасливих днів і плідних справ, завжди гарного на­строю, легких доріг бажають Вам щирі друзі.

• Визначних досягнень та успіхів у всіх починаннях зичать Вам ...

• Зичимо активного творчого довголіття, здоров'я, радості, добра!

Ваша невичерпна енергія, шановна колего, є неаби­яким стимулом до праці і для нас, а відкрите, щире серце дарує людям тепло спілкування. Зичимо світла, добра та радості в житті!

• Незмінних Вам успіхів у справах, незрадливих друзів-однодумців. Хай Вам щастить на всіх перехрестях долі.

Щиро вітаємо з присвоєнням нового звання. Відмінних Вам успіхів, пане генерале (полковнику)!

Лист-запрошення— це різновид службового листа, у якому адресата запрошують взяти участь у певному заході. У листі-запрошенні обов'язково вказується, хто, кого, куди, коли і з якої нагодизапрошує. Все це має бути оформлено бездоганно грамотно й ретельно, що засвідчить вашу повагу до адресата. Крім чіткого і недвозначного викла­ду змісту слід дотримуватися таких вимог:

• використовувати зі смаком оформлені та якісні бланки, адже вигляд представницької продукції є чи не найпер­шим свідченням надійності вашої установи (фірми, ком­панії);

• симетрично розташовувати текст на аркуші;

конверт за своїм дизайном має неодмінно відповідати бланку.

Найважливішу інформацію можна виділити іншим шриф­том, великими літерами чи підкресленням. Запрошення на суто ділові заходи (з'їзди, конференції, форуми, симпозіуми, презентації) пишуть здебільшого на фірмових бланках, а з нагоди культурно-мистецьких заходів та різноманітних уро­чистостей виготовляють художньо оздоблені бланки.

Пам'ятайте, що вашим партнерам приємно буде отримати грамотно й естетично оформленого листа. Подаємо зразки письмових запрошень, що виконують функцію квитка чи перепустки:

Шановний пане ...!

Запрошуємо Вас на урочистий концерт з нагоди Дня міліції, що відбудеться ... (дата і адреса). Ваші місця ... Запрошення дійсне на дві особи.

Шановний пане .../

Міністерство України у справах сім'ї та молоді спільно з Міністерством освіти і науки України проводять у межах акції «Передаймо нащадкам наш скарб — рідну мову» круглий стіл на тему «Українським студентам українське слово».

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі круглого столу, засідання якого відбудеться 20 вересня 2004 р. о 16 год. в залі засідань колегії Міністерства у справах сім'ї та молоді (вул. Десятинна, 14, к. 319).

З повагою ...

 

Надсилаючи листи-запрошення, можна скористатися та­кими типовими мовними зворотами:

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ...

Дозвольте запросити Вас на урочисте відкриття фестивалю (виставки) ...

Маємо честь запросити Вас на презентацію книги ...

Розраховуємо на Вашу згоду взяти участь у ...

Нам буде приємно бачити Вас серед гостей ...

Сподіваємося, що Ви відвідаєте показ-презентацію колекції, який відбудеться ...

На знак вдячності запрошуємо Вас на урочистий обід, який влаштовує ...

Звертаємося до Вас як до фахівця з проблем ...і запро­шуємо взяти участь у роботі ...

Запрошуємо на відкриття персональної виставки, при­свяченої ...

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 950 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Творчих спілок і колективів | Творів мистецтва | Характеристика | Іншомовного походження | Автобіографія | Тире між підметом і присудком | Увага! Культура мовлення! | Вживання апострофа | Розділові знаки при узагальнювальних словах | Біля давнього вівтаря |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Службові листи| Подвоєння приголосних на письмі

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.039 сек.)