Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика

Читайте также:
  1. I. Общая характеристика
  2. III.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНГЛОБУЛИНОВ - АНТИТЕЛ
  3. VI. Речь прокурора. Характеристика
  4. Агрегатные состояния вещества и их характеристика с точки зрения МКТ. Плазма. Вакуум.
  5. Активные операции коммерческих банков и их характеристика
  6. Аментивный синдром, его клиническая характеристика.
  7. Б. Морфологическая характеристика второй стадии дизентерийного колита

Характеристика— це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника. Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких ви­дають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи. У характеристиці мають бути такі реквізити:

1) прізвище, ім'я, по батькові того, кому видається ха­рактеристика; 2) рік народження, освіта;

3) текст, де зазначено, з якого часу працює або навчається особа, як ставиться до своїх посадових обов'язків, який має рівень професійної майстерності, авторитет у колективі;

4) дата складання;

5) підпис відповідальної посадової особи й гербова печатка організації, яка видала характеристику.

Текст викладається від третьої особи.

Зразки характеристик:

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ткаченко Антоніни Андріївни,

студентки музично-педагогічного

факультету, 1982 року народження,

освіта вища незакінчена

Ткаченко А. А. навчається на V курсі музично-педагогіч­ного факультету Національного педагогічного університе­ту імені Михайла Драгоманова. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій фаховий рівень. За час навчання в університеті підготувала і провела відкриті уроки, організувала концерти для інвалідів-«афганців». З першого курсу працює над темою дипломної роботи, висту­пала на звітній науковій конференції студентів.

Ткаченко А. А. виконує громадські доручення, успішно працює старостою 51-ї групи. Вимоглива до себе, користу­ється повагою серед товаришів і викладачів факультету.

Характеристика видана для ...

01.03.2004

Декан музично-

педагогічного

факультету (підпис) С. А. Коваленко

ХАРАКТЕРИСТИКА

Шмельова Віктора Петровича,

учня 11 класу

Прилуцької середньої школи № 1

Чернігівської області,

1987 року народження

Віктор Шмельов упродовж навчання в середній школі зарекомендував себе здібним учнем.

До навчання ставиться сумлінно, має глибокі й міцні знання з усіх предметів, усебічно розвинений. Багато читає художньої літератури. Особливий інтерес виявляє до театрального мистецтва, очолює шкільний драматич­ний гурток і дуже цим захоплюється.

Як член учнівської лекторської групи Віктор виступав перед учнями з доповіддю «Сучасна музика».

Упродовж навчання в школі В. Шмельов виявляв ак­тивність у громадській та суспільно корисній роботі. Під час літніх канікул керував ланкою учнівської вироб­ничої бригади, показавши особистий приклад сумлінного ставлення до праці.

Уміє триматися в колективі, підкоряється його вимо­гам. Критично ставиться до власних вчинків, до поведін­ки товаришів і відверто про це говорить.

За відмінне навчання, зразкову поведінку та актив­ну участь у громадській роботі педрада просить облвно нагородити Віктора Шмельова золотою медаллю.

12.05.2004

Директор школи (підпис) О. І. Алексєєв

Класний керівник (підпис) К. П. Гурїн

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 281 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основні правила оформлювання документів | Текст документа | Оформлювання сторінки | Звертання | ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ | ПОЛОЖЕННЯ | Для підготовки фахівців з повною вищою освітою | Функції | ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ | Творчих спілок і колективів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Творів мистецтва| Іншомовного походження

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)