Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Текст документа

Читайте также:
  1. I. Прочитайте та усно перекладіть текст
  2. I. Прочитайте та усно перекладіть текст.
  3. Icirc;.6. СОВРЕМЕННЫЙ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ: УЧЕНИЕ О БЫТИИ
  4. II. ТЕКСТ И ЕГО ПЕРЕВОД
  5. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста
  6. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  7. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.

Текст— це головний реквізит службового документа, що відображає його зміст. Він має чітко й переконливо відображати причину й мету його написання, розкривати суть конкретної справи, містити докази, висновки.

Текст поділяється на взаємозумовлені логічні елементи: вступ, основну частину (доказ), закінчення. У вступі зазнача­ється причина написання документа. В основній частині викладається суть питання, наводяться докази, пояснення, міркування. У закінченні вказують мету документа.

Складаючи текст документа, треба дотримуватися таких правил:

1) текст слід викладати від третьої особи. Наприклад: Комісія ухвалила...; Інститут просить...; Ректорат клопочеться... .

Від першої особи пишуться заяви, автобіографії, доповідні й пояснювальні записки, накази;

2) не вживати образних висловів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних конструкцій;

3) уживати стійкі (стандартизовані) сполучення відповід­но до, у зв'язку з, згідно з, з метою, необхідний для, в порядку і под.;

4) використовувати синтаксичні конструкції на зразок: Доводимо до Вашого відома, що...; Нагадуємо Вам, що... Підтверджуємо з вдячністю...; У порядку надання матеріальної допомоги...; У порядку обміну досвідом..; У зв'язку з вказівкою...; Відповідно до попередньої домов­леності….; На Ваше прохання...;

5) дієприслівникові звороти вживати на початку речення: враховуючи...; беручи до уваги...; розглянувши...; вва­жаючи...;

6) використовувати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови й зрозумілі для широкого кола читачів;

7) у реченнях застосовувати прямий порядок слів (підмет перед присудком; означення перед означуваними словами; додатки після керуючого слова; вставні слова — на початку речення);

8) щоб не спричинити загострення стосунків з партне­ром, активну форму дієслів слід замінювати на пасивну. Наприклад: Ви не висловили своїх пропозицій — Вами ще не висловленіпропозиції... .

Активну форму треба вживати лише у випадках, коли важливо вказати на конкретного виконавця: Університет не гарантує...;

9) використовувати інфінітивні конструкції: створити комісію...; відкликати працівників...;

10) у розпорядчих документах дієслівні конструкції слід вживати у формі наказового способу: Наказую...; Пропоную...;

11) використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, які в діловодстві пишуться за загаль­ними правилами: р-н, обл., км, напр., канд. філол. наук;

12) віддавати перевагу простим реченням, використову­вати форми ввічливості: шановний; високошановний; вель­мишановний; високоповажний... .

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 249 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Передмова | Стилі сучасної української літературної мови | Основні вимоги до мовлення | Молитва до мови | Класифікація документів | Формуляр документа | Звертання | ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ | ПОЛОЖЕННЯ | Для підготовки фахівців з повною вищою освітою |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основні правила оформлювання документів| Оформлювання сторінки

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)