Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Функції

Читайте также:
  1. Документ та його функції. Загальні вимоги до його укладання й оформлення. Ознаки та групи класифікації документів
  2. Економічна суть та функції фінансів. Склад фінансових ресурсів підприємств.
  3. Екскурсія її основні функції. Класифікація екскурсій.
  4. Завдання та функції комерційної служби підприємства оптового ринку
  5. Науковий стиль: функції, характерні ознаки, мовні засоби, різновиди. Словники у професійному мовленні
  6. Основні функції заробітної плати
  7. Основні функції менеджменту на підприємствах індустрії гостинності.

2.1. Методичне керівництво службами документування та контроль за організацією діловодства у структурних підроз­ділах та філіях товариства.

2.2. Оперативно-організаційна робота.

2.3. Ведення й оформлення документації щодо особового складу.

Вправа 18.Напишіть посадову інструкцію вчителя загальноосвіт­ньої школи.

Вправа 19.Відредагуйте поданий текст відповідно до норм орфогра­фії та слововживання. Визначте, який це документ за найменуван­ням, сформулюйте його заголовок.

1. Загальні положення

1.1. Даний документ визначає основні правила роботи з діловими паперами. Вони розповсюджуються на роботу з нетаємними документами.

1.2. Правила, визначені даним документом, обов'язкові для всіх посадових осіб.

1.3. Діловодство ведеться на українській мові.

1.4. Відповідальність з організації і правильне ведення діловодства покладається на керівників структурних під­розділів.

Вправа 20.Прочитайте наведені визначення. З'ясуйте, зміст яких понять вони розкривають.

1. Правовий акт, що регламентує правовий статус праців­ника, його обов'язки, права, відповідальність.

2. Зібрання положень, що визначають певний порядок дій і поведінку юридичних та фізичних осіб.

3. Правовий акт, що містить директиви, настанови, які регламентують організаційні, фінансові та інші сторони діяль­ності установ.

4. Правовий акт, що визначає основні правила органі­зації та діяльності державних органів, установ та їх струк­турних підрозділів.

Вправа 21.Напишіть правила поведінки учнів середньої загально­освітньої школи.

Вправа 22.Відредагуйте заголовки до організаційних документів і запишіть їх відповідно до норм сучасної української літературної мови.

1. Інструкція по організації роботи в установах Ощадного банку України.

2. Положення про вимоги по технічному стану приміщень закладів освіти.

3. Правила техніки безпеки при експлуатації і ремонті засобів охоронної сигналізації на об'єктах.

4. Інструкція про порядок прийому, використання прива­тизаційних сертифікатів і сплати дивідендів акціонерам.

5. Положення про порядок допущення до ремонту та тех­нічного обслуговування замків сейфів.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які документи належать до організаційних?

2. Що таке інструкція?

3. Які є типи інструкцій?

4. Які реквізити інструкції?

5. Що таке положення?

6. Хто затверджує та підписує положення?

7. Назвіть реквізити положення.

8. Що таке правила?

9. Чому правила належать до правових документів?

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основні вимоги до мовлення | Молитва до мови | Класифікація документів | Формуляр документа | Основні правила оформлювання документів | Текст документа | Оформлювання сторінки | Звертання | ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ | ПОЛОЖЕННЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Для підготовки фахівців з повною вищою освітою| ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)