Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Творів мистецтва

Читайте также:
  1. З історії підробок творів мистецтва
  2. Здобутки сучасного українського кіномистецтва.
  3. Образотворче мистецтво післявоєнних років. Твори художниць-примітивісток - феномен народного мистецтва. А. Собачко-Шостак, К. Білокур, М. Приймаченко, В. Павленко.
  4. Розвиток музичного мистецтва в Київській Русі.
  5. Розвиток сучасного українського мистецтва.
  6. Способи виявлення підробок творів мистецтва
  7. Способи фальсифікації творів мистецтва

1. З великої літери пишеться перше слово і власні імена у назвах конференцій, конгресів, найважливіших документів, державних закладів, пам'яток старовини, творів мистецтва: Празька конференція, Статут ООН, Державний бюджет України, Дев'ята симфонія Бетховена, Конгрес демокра­тичних сил України.

Примітка. У назвах з'їздів слово з'їзд пишеться з малої літери, а порядковий номер (якщо його записують словами) — з великої: Другий з'їзд народних депутатів України.

2. У назвах художніх творів, наукових праць, газет, жур­налів, історичних пам'яток, кінофільмів, спектаклів з вели­кої літери треба писати перше слово, а всю назву брати в лапки: роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада», газета «Вечірній Київ», пам'ятка періоду Київської Русі «Слово о полку Ігоревім».

Це правило поширюється і на правопис назв виробів, продуктів, сигарет: торт «Київський», хліб «Український», цукерки «Вечірній Київ», сигарети «Прилуки».

Вправа 23.Напишіть заяву на ім'я директора Інституту української мови (Ви бажаєте вступити до аспірантури).

Вправа 24.Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформленні. Текст відредагуйте і запишіть.

Директору київської середньої школи № 22

Випускника педагогічного інституту Волошина А. П., що мешкає по вулиці Б. Грінченка, 13, кв. 70.

Заява.

Прошу прийняти мене на посаду вчителя фізики. До заяви додаю копію диплома про закінчення інституту, копію тру­дової книжки.

28.08.2004 (Підпис)

Вправа 25.Замініть, де треба, малу літеру на велику. Поясніть у ному випадку правило вживання малої та великої літер.

1. (к)обзар, (м)арко (в)овчок, (к)аменяр, (к)арпенко-(к)а-ий (р)обінзон, (п)лутоній, (а)хіллес, (ш)евченкіана, (к)вітка-(о)снов'яненко, (а)нтей, (д)емон, (л)ісовик, (п)інчер, (л)иска, (ч)ервона (ш)апочка, (п)антелеймон (к)уліш, (в)а-силь (с)имоненко, (о)м, (к)юрі, (ж)учка, (г)нідко, (р)усал-ка, (і)васик-(т)елесик.

2. (г)рінченків словник, (ш)евченкові поезії, (п)ушкінські рукописи, (г)ордіїв вузол, (ш)евченківські читання, (а)ндрієві книжки, (б)ертолетова сіль, (п)етрів батіг, (р)ентгенівські промені, (ф)ранківські сонети, (н)обелівська премія, (с)ізіфо-ва праця, (п)отебнянські читання, (г)айморова порожнина, (д)онецький (н)аціональний університет, (ч)ернігівські дівча­та, (ф)ранківська кімната, (ф)ільчина грамота.

3. (м)іністерство (ф)інансів (у)країни, (з)ал (з)асідань (в)ерховної (р)ади (у)країни, (м)іністр (о)світи і (н)ауки (у)країни, (ф)утбольний (к)луб «(д)инамо», (д)ень (н)еза-лежності (у)країни, (н)ародний (р)ух (у)країни, (н)аціональ-ний (б)анк (у)країни, (т)ранснаціональна (р)адикальна (п)ар-тія, (у)країнсько-(к)анадське (с)пільне (п)ідприємство «(к)об-за», (м)іністерство (з)акордонних (с)прав (у)країни, (г)о-ловне (у)правління МВС (у)країни в м. (к)иєві, (с)пілка (о)фіцерів (у)країни, (б)удинок (у)чителя.

4. (п)резидент (у)країни, (г)енеральний (п)рокурор (у)к-раїни, (з)аслужений (у)читель, (г)енеральний (к)онструк-тор, (п)резидент (ф)ранції, (д)октор (п)едагогічних (н)аук, (ч)лен-(к)ореспондент НАН (у)країни, (г)олова (р)ади (на­ціональностей, (г)енерал-(л)ейтенант, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (р)ектор (і)нституту, (м)аршал (а)віації, (а)д-мірал (ф)лоту, (п)редставник (п)резидента (у)країни у (л)у-ганській (о)бласті, (п)осол США в (у)країні, (с)тарший (н)ау-ковий (с)півробітник (і)нституту (м)овознавства НАН (у)країни.Вправа 26.Запишіть текст під диктовку; поясніть вживання ве­ликої літери.

За сміливість вільних суджень, за новаторство у впрова­дженні сучасних наукових методів педагогічної практики молодому вченому Василеві Олександровичу Сухомлинському було присвоєно вчений ступінь кандидата педагогічних наук. Так одностайно вирішила наукова рада Київського педагогічного інституту.

Чи не вперше в історії сільський учитель став кандидатом нікуди не виїжджаючи з рідного села. А незабаром Верховна Рада УРСР присвоїла Сухомлинському почесне звання заслуженого вчителя України.

...Вдумливого вчителя-новатора, пропагандиста вчитель­ської майстерності запримітили у Києві і в Москві, і незаба­ром директора сільської школи Сухомлинського було обра­но членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР (За /. Цюпою).

Загрузка...

Вправа 27.Складіть речення з поданими словами і запам'ятайте їх значення.

Відпуск — відпустка, звільнити — усунути.

Довідка: відпуск — видача, продаж чого-небудь; відпустка — звільнення на певний час від роботи, навчання. Звільняти — а) позбав­ляти професійної діяльності (звільняти + Р. в. з прийменником з); б) позбавляти роду занять (звільняти + Р. в. з прийменником від); усувати — позбавляти діяльності (усувати + Р. в. іменника робота з прийменником від).

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що належить до документації щодо особового складу?

2. Що таке заява?

3. Які реквізити характерні для заяви? Як вони розташовуються?

4. Які бувають заяви?

5. Ви працюєте в школі. Почалися весняні канікули, і ви хочете поїхати відпочити. Напишіть заяву, в якій викладіть своє про­хання.

6. Що називають власні іменники?

7. У яких назвах кожне слово пишеться з великої літери? Наведіть приклади.

8.У яких назвах з великої літери пишеться тільки перше слово? Наведіть приклади.

9. Запишіть з великої чи малої літери, поясніть її вживання.

(ф)едерація (н)езалежних (п)рофспілок (у)країни, (ук­раїнська (р)еспубліканська (п)артія, (м)іжнародний (ж)іночий (д)ень, (т)овариство «(у)країна — (ф)ранція», (Василь­ківський (з)авод (х)олодильників, (к)иївське (а)кціонерне (т)овариство з (в)иробництва (е)кскаваторів, (п)ередноворіч-ний (с)вятковий (я)рмарок, (п)рем'єр-(м)іністр (у)країни, (м)іжрегіональний (і)нститут (у)досконалення (в)чителів.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 293 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Формуляр документа | Основні правила оформлювання документів | Текст документа | Оформлювання сторінки | Звертання | ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ | ПОЛОЖЕННЯ | Для підготовки фахівців з повною вищою освітою | Функції | ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Творчих спілок і колективів| Характеристика

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.009 сек.)