Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тире між підметом і присудком. Тире між підметом і присудком ставиться:

Читайте также:
  1. Тире між підметом і присудком

Тире між підметом і присудком ставиться:

1. Якщо головні члени речення виражені іменником у називному відмінку, кількісним числівником або неозначе­ною формою дієслова, а дієслова-зв'язки в теперішньому часі немає: Пісня і праця великі дві сили (Фр.); Чорно­биль попередження, набат. Його уроків людство не забуде (Лук.); П'ять на п'ять двадцять п'ять; Вік прожити — не ниву пройти гомінливу (Мал.); Яке то щастя — свій народ у світлі бачити (Павл.).

2. Якщо перед присудком, вираженим іменником або нео­значеною формою дієслова, є вказівні частки це, то, ось, значить: Мрія про загальний мир на землі — це мрія всього людства (Збан.); Лиш боротись — значитьжить (Фр.).

Тире не ставиться:

1. Якщо підмет або присудок виражений займенником, прикметником, дієприкметником, порядковим числівником: Ми гінці весни крилаті, знаменосці днів нових (Сос); у справедливих армій доля завжди прекрасна (Гонч.); Семикласники перші на спортивних змаганнях (3 підр.).

2 Якщо присудок має порівняльне значення і до його складу входять частки як, ніби, мов, неначе, що: В чужих краях і хліб неначевата (Тар.).

3 Якщо перед присудком стоїть заперечна частка не: Але життя несон... воно несклянка чаю (Сос).

4 Якщо між головними членами речення є вставне сло­во прислівник або частка: Ялина також дерево хвойне; Книга ця, безумовно, рідкість. Проте для інтонаційного та стилістичного виділення присудка у подібних випадках тире ставиться: Наука найбільш важливе, найбільш прекрасне і потрібне в житті людини (Чехов); Це мій народ (Б. Ол.); Ми — крила бур, ми велетні, ми день (Сос).

Вправа 34.Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідов­ності подій.

Вправа 35.Прочитайте подану автобіографію; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості. Поясніть правопис виділених слів.

Автобіографія

Я, Бугайова Ольга Володимирівна, народилася в м. Бах­мач Чернігівської області.

Закінчила Бахмацьку середню школу № 3.

На протязі 1980—1985 рр. навчалась у інженерно-буді­вельному інституті.

Призначили працювати інженером тресту «Київміськбуд».

Приймаю участь в громадській роботі: голова профко­му тресту.

Одружена, маю доньку.

Дата (Підпис)

Вправа 36.Перепишіть слова, ставлячи, де потрібно, замість кра­пок знак м'якшення; поясніть його вживання.

Пил..ніс..т.., любіт.., пис.мо, запіз..нюс, п'ятдесят.., шіст..надцят.., мен..ший, черешен..ці, рибин..ці, с.міют.хя, мовлен..ня, бад..оріст.., стан.., лял..чин, т..мяно, прип'ят.. с.кий,п'ятисот.., честю, читал..ня, сміливіс.т.. .

Вправа 37.Подані словосполучення перекладіть українською мо­вою, порівняйте написання в обох мовах.

Выполнить сегодня, седьмой день, маленькая слезинка, летнего отдыха, синий лен, третьей пары, встретиться с товарищем, прислушаться к совету, студент стоит, ученики волнуются, Крайнего Севера, воинская часть, имя и отчество, друзья встречаются, меньшинство избирателей, жи­вописная местность.Вправа 38.Прочитайте і запам'ятайте переклад українською мовою. Український варіант запишіть, вставляючи, де треба, знак м'якшення.

К тому идет — до того йдет..ся; между прочим — між ін..шим; преимущественно — здебільшого; свести на нет — з..вести нанівец..; острая необходимость — нагал..на потреба; принимать участие — брати учас.т..; достоинство — гідніс.т..; преподаватель — викладач..; запорожский — запорізький; студенческий — студент..с.кий; миллион — міл-.йон; пишешь — пишеш.. .

Вправа 39.Напишіть резюме, мета якого заміщення вакантної посади юриста (економіста, психолога, логопеда).

Вправа 40.Перепишіть речення, вибираючи зі слів, поданих у дужках, найдоцільніше.

1. Працював головним (поставщиком, постачальником) сировини на фабриці. 2. Він особисто (контролював, здійсню­вав контроль) (оплату, за оплатою) міжміських телефонних розмов. 3. Андрій Васильович робить це (професіонально, професійно). 5. Кафедра (іноземних, іншомовних) мов підго­тувала до друку «Словник (іншомовних, іноземних) термінів». 6. Працюю вчителем не один рік, (добиваюся, домагаюся) поліпшення успішності учнів. 7. (Працюю, роблю) представ­ником Запорізького підприємства оптової торгівлі запасними частинами до механізованих агрегатів (шляхового, дорожньо­го) будівництва. 8. В університеті я (одержав, здобув, отри­мав, набув, дістав) вищу освіту.

Загрузка...

Вправа 41.Перепишіть речення. Поставте, де потрібно, тире і поясніть його вживання.

1. Культура мовлення це духовне обличчя людини (З журн.). 2. Грамотне, багате мовлення не тільки ефектив­ний засіб передачі й сприйняття думок та образів, це й вияв поваги до людей, з якими спілкуєшся, до народу, який ство­рив цю мову (3 підр.). 3. Мова то не просто звуки, витворе­ні відповідними м'язами відповідних органів. Це голос народу, неповторного тембру й інтонацій, що є одним із чинників спадкового механізму (Б. Ол.). 4. Ця ж бо мова для народу вище всіх пісень, симфоній. Ах, вона як два крила, між яких летить свобода (Тич.). 5. Совість найкращий порадник. (Нар те.). 6. Грати словом долею грати (Світл.). 7. Слово клітина мислі, артерія сили духу (Бор.). 8. Боятися смерті світі не жити (Нар. те.). 9. Нехай Україна буде, а власна лава останнє діло (Кол.). 10. Дівочі сльози мов весняний дощ (Нар. те.). 11. Діловодство це ведення справ канце­лярії (Зі словника).

Вправа 42.Розкрийте значення поданих слів; поясніть наявність бо відсутність тире. Виконуючи вправу, користуйтеся одинадцятитомним «Словником української мови», іншими словниками.

Зразок: Бланк це стандартна форма якогось документа, що заповнюється окремо конкретними відомостями.

Абзац, документ, автобіографія, характеристика, заява, оригінал, дублікат.

Вправа 43.Запишіть текст під диктовку, звірте написане з надру­кованим і виправте помилки. Поясніть наявність або відсутність м'я­кого знака і тире.

Рідна мова — найбільша духовна коштовність, у якій народ звеличує себе, якою являє світові найцінніші набутки свого серця і мудрості. Рідна мова — незборна таїна, яка робить народ народом і увічнює найтонші порухи його душі.

Всебічному розвиткові особистості сприяє висока культура мови. Це вміння правильно розмовляти й писати, активно використовувати мовні знання, творчо застосовувати їх відпо­відно до мети та обставин спілкування. Трапляється зовнішня правильність мовлення, яка ще не засвідчує глибокого опану­вання мови. Такому мовленню бракує творчих барв, стилі­стичної виразності. Мовленнєве ж мистецтво досягається вмілим і доцільним вживанням слів, різноманітних синтак­сичних конструкцій. Знання виражальних засобів мови і вміння використовувати їх залежно від потреб спілкуван­ня — вищий ступінь опанування мовної культури.

Органічного володіння рідною мовою і розвиненого мовно­го чуття потребує звичайна мовленнєва ситуація. А нерідко перед мовцем постають набагато складніші завдання. При­міром, потрібно викласти у письмовій формі суть якогось виробничого питання. Ще важче зблизити думку і слово у висвітленні наукової проблеми. Для успішного розв'язання Цих завдань необхідно працювати над культурою своєї мови, над и збагаченням й удосконаленням (За І. Вихованцем).

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке автобіографія?

2. Які відомості вказуються в автобіографії?

3.Що таке резюме? Яких правил слід дотримуватися під час його складання?

4. Якими літерами позначається м'якість приголосних на письмі?

5. Після яких літер, у якій позиції слова вживається знак м'якшен­ня? Чим він відрізняється від інших букв?

6. Назвіть правила вживання знака м'якшення.

7. Після яких літер в українській мові знак м'якшення не пишеться?

8. Коли тире є обов'язковим розділовим знаком між підметом і присудком?

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 504 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Звертання | ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ | ПОЛОЖЕННЯ | Для підготовки фахівців з повною вищою освітою | Функції | ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ | Творчих спілок і колективів | Творів мистецтва | Характеристика | Іншомовного походження |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Автобіографія| Увага! Культура мовлення!

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)