Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Увага! Культура мовлення!

Читайте также:
  1. VII. КУЛЬТУРА УКРАИНЫ В XX ВЕКЕ
  2. Альберт Швейцер. Культура и этика.
  3. Ассортимент. Деловая культура торгового работника.
  4. АФІНИ І КУЛЬТУРА
  5. БОЛГАРСКАЯ КУЛЬТУРА
  6. ВВЕДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ
  7. Введение. Массовая культура и массовое искусство как

Подяка

Дякую. Щиро дякую.

Дуже вдячний за Вашу турботу. Дякую Вам.

Дуже вдячний (вдячні) за щиросердний прийом (за Вашу допомогу, за все).

Я Вам дуже зобов'язаний (вдячний).

Дякую Вам від усього серця.

Це дуже люб'язно з Вашого боку.

Не знаю, як Вам дякувати.

Ви зробили мені велику послугу.

Мені дуже приємно, спасибі.

Як же мені віддячити Вам за Вашу допомогу?

Запам'ятайте відповідники стійких виразів!

за наличные деньги готівкою

за неимением через брак (відсутність)

за ним водится такая у нього є така звичка

привычка

за отсутствием сведений через брак відомостей

идти на убыль спадати

избежать опасности уникнути небезпеки

из-за неосторбжности через необережність

изо дня в день щоденно, день у день

из уважения к Вам з поваги до Вас

изымать из обращения вилучати з обігу

иметь в виду мати на увазі

каждый в отдельности кожний зокрема

к Вашему сведению до Вашого відома

к десяти часам на десяту годину, до десятої

години

к началу года на початок року

комиссия по составлению комісія для складання резолюції

резолюции

коллегия считает колегія вважає

отмечает відзначає

коренной пересмотр докорінний перегляд

к сожалению на жаль

 

Накази щодо особового складу

Наказ— це розпорядчий документ, що видається керів­ником установи. Накази щодо особового складу регламен­тують прийняття на роботу, звільнення, переміщення праців­ників, відрядження, відпустки, різні заохочення. У заголов­ку такого наказу зазначають: «Щодо особового складу».

Реквізити наказу такі:

1) назва підприємства або установи, що видає наказ;

2) назва виду документа;

3) назва місця видання наказу;

4) номер;

5) дата підписання;

6) короткий зміст наказу;

7) текст наказу;

8) підстава для складання;

9) підпис керівника підприємства (установи). Кожний пункт наказу починається з дієслова у наказовій формі (призначити, перевести, звільнити, оголосити), яке пишеться великими літерами. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його складання.

Накази щодо особового складу, за винятком окремих ви­падків, мають лише розпорядчу частину, починати яку слід із прізвища, ім'я та по батькові працівника. Далі зазнача­ється посада (вчений ступінь, звання, спеціальність), найме­нування структурного підрозділу, дія, що оголошується на­казом.

У наказі щодо групи питань їх викладають у такій по­слідовності: прийняття на роботу (призначення на посаду); переведення на іншу постійну роботу (на одному й тому самому підприємстві, в установі, організації); звільнення з роботи; надання відпусток; заохочення; стягнення.

Прізвища працівників у кожній групі питань треба пода­вати в алфавітному порядку.

Є певні вимоги й щодо викладу тексту наказу.

1. У наказах про прийняття на роботу обов'язково зазна­чають: а) на яку посаду приймається працівник; б) до якого структурного підрозділу; в) з якого числа оформляється на роботу; г) вид прийняття на роботу (постійна, тимчасова, за сумісництвом); д) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем); є) умови оплати праці.2. У наказах про переведення на іншу роботу вказують: а) вид і мотивування переведення (у зв'язку з виробничою потребою, за станом здоров'я, вагітністю або неможливістю виконувати попередню роботу, для заміни відсутнього працівника); б) посаду (спеціальність, кваліфікацію); в) дату і термін переведення (постійно або тимчасово); г) умови оплати праці, пільги й компенсації, передбачені чинним за­конодавством.

3. У наказах про надання відпустки зазначають: а) вид відпустки (основна, додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві, навчальна, у зв'язку з тимчасовою не­працездатністю, без збереження заробітної плати, за сімей­ними обставинами); б) загальну кількість робочих днів; в) да­ту виходу у відпустку і повернення; г) період, за який нада­но відпустку.

Загрузка...

4. У наказах про звільнення працівників вказують: а) дату звільнення; б) мотивування.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Началь­ник відділу кадрів зобов'язаний ознайомити зі змістом нака­зу всіх згаданих у ньому осіб, які розписуються в оригіналі.

Зразок наказу:

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

НАКАЗ

18.06.2004 № 209

Щодо особового складу

ПРИЗНАЧИТИ:

1. Григоренко Наталію Юхимівну на посаду асистента кафедри органічної хімії з 1 липня 2004 р., встановити посадовий оклад 420 гривень.

Підстава: заява Н. Ю. Григоренко з візами завідувача кафедри органічної хімії та декана природничо-геогра­фічного факультету.

НАДАТИ:

2. Олефіренку Ігореві Миколайовичу, доценту кафедри психології, чергову відпустку з 01.07.2004 по 24.07.2004 на 24 календарні дні, за період роботи...

Підстава: графік відпусток і заява І. М. Олефіренка

ЗВІЛЬНИТИ:

3. Ковальчук Олену Василівну, лаборанта кафедри історії України, із посади з 1 липня 2004 р. у зв'язку з виходом на пенсію.

Підстава: заява О. В. Ковальчук.

Ректор (підпис) Ф. М. Васильєв


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 255 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ | ПОЛОЖЕННЯ | Для підготовки фахівців з повною вищою освітою | Функції | ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ | Творчих спілок і колективів | Творів мистецтва | Характеристика | Іншомовного походження | Автобіографія |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тире між підметом і присудком| Вживання апострофа

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)