Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Читайте также:
  1. V. Методичні вказівки до написання курсових робіт
  2. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  3. Дайте визначення і розкрийте зміст інституту позабюджетних фондів місцевого самоврядування
  4. Доберіть антоніми до поданих слів.
  5. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  6. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  7. ІV. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт

Проїз...ний,контрас...ний, аген...ство, чес...ний, мес...ник, сер...це, студен...ський, шіс...надцять, очис...ний, словес...ний, бряз...нути, інтриган...ський, суцві (т/тт)я, повнолі(т/тт)я, повніс(т/тт)ю, папоро(т/тт)ю, ку(т/тт)я, змуше(н/нн)ий, багатомільйо(н/нн)ий, віддале(н/нн)ий, шале(н/нн)ий, зроше(н/нн)ий, зацікавле(н/нн)ий, пі(д/дд)ивитися, ві(д/дд)зеркалювати, дзві(н/нн)иця.

Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.

Компресор, маркетинг, принцип, ваучер, синтез, бензин, брокер, гектар, контроль, вплив, реферат, степ, цукор, тиждень, понедiлок, декан, студент, унiверситет, метрополiтен, iменник, урожай, олень, колектив, футбол, водень.

Поставте іменники в орудний відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень.

Гордiсть, iм’я, знання, вiсть, стаття, любов, робiтниця, майстер, пiч, площа, суть, життя, мiсяць, плече, галузь, субсидія, межа, ключ, школяр, Харків, ювілей, огорожа, тиша, душа, станція, малеча. мрія, надія, продаж, календар.

Варіант 14

На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами їх написання. При необхідності скористайтеся довідковою літературою. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

а/ Д...ржава, інж...нер, сл...в’янський, допом...гати, бер...зень, през...дент, д...канат, справ...дливий, б...гатий, ч...кати, в...селка, вит...рати, к...рівник, л...генда, потр...бувати, заст...лити, т...рпіти, т...пловоз, ел...ктроніка, ап...ляція, р...цензія, с...мволіка, г...незис, р...ферат, ад...кватний, пр...гматичний, ген...ральний, д...крет, д...льфін, акр...дитація, дрс...рувальник, р...ф...рендум;

б/ Н...ютон, конферанс...є, р...юкзак, пас...янс, пом...якшення, суб...єкт, кав’ярня, з...економити, п...ятниця, св...ято, п...єдестал, об...єкт, ім...я, зобов...язання, моркв...яний, ател...є, св...яткувати, т...м...яний, прем...єр, сузiр...я, ком...юнiке, iнтерв...ю, будуєт...ся, iн...женер, закiн...чити, удар...те, мiл...йон, кобзар..., навстiж, совiс...ть, кон...юнктива, пiв...яблука;

в/ ро...писатися, ро...хвилюватися, /з/с/писати, /з/с/хитрити, /з/с/будити, бе...системний, ро...поділити, пр...рва, пр...голубити, пр…морський, пр…вчити, студен…ський, пр…звище, на…писати, пі…хопити, пр...ораний, пр...жовклий, пр...стол, пр...зидент, пр...спокійний, пр...гноблений, на...писати, п...хопити, пр...красний, пр...буття, пр...вілей, пр...чиста, пр...зирство, пр...стол, пр...вабливий.

Перепишіть словосполучення, знімаючи дужки. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

/д/ень /н/езалежності /у/країни, /к/онституція /у/країни, /г/олова /в/ерховної /р/ади, /к/афедра /у/країнознавства і /п/олітології /у/країнської /і/нженерно- /п/едагогічної /а/кадемії,/м/арко /в/овчок, /п/осол /р/еспубліки /к/уба, /г/ордіїв /в/узол, /н/обелівська /п/ремія, /с/узір’я /ч/умацький /ш/лях, /і/нститут /м/іжнародних /в/ідносин /к/иївського /н/аціонального /у/ніверситету ім. /т/араса /ш/евченка, /м/ис /д/оброї /н/адії.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 430 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ | Схема активных счетов синтетического учета для отражения хозяйственных операций. | Источники образования имущества на 1 января 200___г. | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 5 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Варіант 8 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Варіант 11| Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.02 сек.)