Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 5. 1. На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами їх

Читайте также:
  1. K-номер варіанту
  2. K-номер варіанту
  3. K-номер варіанту
  4. K-номер варіанту
  5. V варіант
  6. V варіант
  7. Варіант

1. На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами їх написання. При необхідності скористайтеся довідковою літературою. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

а/ Р...кторат, тр...вога, кр...ниця, перем...гати, заст...лити, сл...в’янський, треб..., б...гатий, г...рячий, д...кан, д...ржавний. пш...ниця, інст...тут, м...режа, п...кучий, пов...ртати, гл...бокий, тр...мати, к...рівництво, л...гітимність, м...стецтво, тр...валий, в...лос...пед, зуп...нився, мед...цина, с...рдитий, тр...мати, завм...рати, автор...тет, д...плом, інт...лігент, ет...кет, с...туація;

б/ пам...ятник, плоскогiр...я, п...ятиденка, взаємозв...язок, двох...ярусний, суб...єктивний, сiл...с...кий, надвечiр...я, iн...єкцiя, бар...єр, кар...єра, порт...єра, присв...ячений, дев...ят...сот, торф...яний, дез...iнформацiя, кон...юнктура, ін...єкція, миш...як, духм...яний, з...явитися, зів...ялий, з...юрмитися, міжгір...я, памороз..., хар...ків...янка, сер...йозний, м...ята;

в/ ро...поділ, бе...хитрісний, ро...печений, щотиж...невий, /з/с/фотографувати, /з/с/лити, /з/с/чистити, /з/с/хитрити, пр...бічник, пр...звище, пр...кордонний, пр...чесати, пр...йдешній, на...будувати, бе...корисний, бе...печний, ро...порядження, ро...шифрувати, /з/с/кам’янiти, /з/с/кiнчити, /з/с/мiцнити, /з/с/чепити, вi...тодi, на...писати, пр...бережний, пр...красний, пр...стосуватися.

Перепишіть словосполучення, знімаючи дужки. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

/у/країнська /і/нженерно-/п/едагогічна /а/кадемія, /к/афедра /м/атематики,

/д/ень /п/еремоги, /к/андидат /ф/ілологічних /н/аук, /х/арківські /в/улиці, /г/ордіїв /в/узол, /б/ертолетова сіль, /п/етрів батіг, /р/ентгенівські /п/ромені, /н/обелівська премія, /п/резидент /у/країни, /к/ривий /р/іг, /к/ондитерська /ф/абрика /с/віточ, /г/олова /п/резидії /в/ерховної /р/ади, /с/вято /р/іздва.

Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Інженерно/педагогічний, підйомно/транспортний, блiдо/рожевi, суспiльно/корисний, турбо/генератор, загально/освітній, масово/полiтичний, вагоно/ремонтний, схiдно/слов’янський, пiв/острiв, воле/любний, всесвiтньо/вiдомий, авiа/загiн, фото/виставка, електро/технiчний, семи/поверховий, кiно/театр, росiйсько/мовне, механiко/технологiчний, як/най/старанніший, українсько/німецький.

На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Кіс...лявий, нацис...ський,шіс...надцять, студен...ський, чес...ний, прїз...ний, хрус...нути, навмис...не, контрас...ний, кількіс...ний, нещас...ний, осі(н/нн)ій, безви(н/нн)ий, ра(н/нн)ій, незрівня(н/нн)ий, недозволе(н/нн)ий, гума(н/нн)ий, зако(н/нн)ий, стара(н/нн)ий, (в/вв)ічливий, ю(н/нн)ат, ю(н/нн)ість, ві(д/дд)ати, здорове(н/нн)ий, викона(н/нн)ий, бо(в/вв)аніти.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 154 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: II. ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | Журнал хозяйственных операций | III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ | Схема активных счетов синтетического учета для отражения хозяйственных операций. | Источники образования имущества на 1 января 200___г. | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Варіант 8 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 11 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів.| Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)