Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.

Читайте также:
  1. Витрати на виробництво продукції згідно П(С)БО 16 та методичні рекомендації з формування собівартості продукції
  2. До якого фактору, згідно ГОСТ 12-0-003-74, відносяться емоційні навантаження, розумове перенапруження, монотонність праці?
  3. Доберіть антоніми до поданих слів.
  4. Загальна - регулюється КЗпП і правилами внутрішнього трудового розпорядку. Вона поширюється на всіх працівників, крім працівників, для яких встановлена спеціальна ДВ.
  5. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  6. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  7. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

Мед, коваль, знаменник, канон, вишняк, понеділок, січень, тиждень, кілограм, реалізм, текст, суходіл, деканат, факультет, сантиметр, журнал, коментатор, випуск, співавтор, учасник, імпульс, блок, господар, сніг, поверх.

Поставте іменники в орудний відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень.

Серпень, груша, доля, горобець, лікар, перукар, кущ, м’яч, піч, круча. миша, дозвілля, галузь, велич, честь, паморозь, гнучкість, грань, далеч, Харків, постать, блакить, печаль, вічність, урочистість, пам’ять, профіль, біль, мазь.

 

Варіант 6

На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами їх написання. При необхідності скористайтеся довідковою літературою. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

а/ Р...алізм, прагм...тичний, бр...ніти, кр...ниця, заст...лити, перем...гати, акад...мічний, інж...нер, інст...тут, г...рячий, д...ржава, к...рівник, пов...ртатися, гл...бокий, тр...мати, д...скримінація, м...талевий, інт...лект, р...ферендум, к...рівник, д...сертація, акр...д...тація, ал...горичний, д...корації, сп...ціальність, мод...льєр, д...кан, вит...рати, д...лема, р...жим, р...гіони, м...ркантильний;

б/ об...єднання, зобов...язання, смiєш...ся, л...вiв...янин, здоров...я, св...ятковий, дзв...якнути, ател...є, бур...я, ад...ютант, вiсiм...сот, верф...ю, пом...якшення, ковал...с...кий, iн...ший, майбут...нє, батал...йон, кур...йозний. дев...ят...сот, учител...с...кий, порт...єра, Мол...єр, шансон...є, ін...ші, гір...кий, бар...єр, інтерв...ю, ад...ютант, Причономор...я, дзв...якнути, двох...ярусний;

в/ пр...смерки, пр...рва, пр...кордонний, пр...крiпити, /з/с/котити, /з/с/формулювати, /з/с/сушити, /з/с/лiпити, ро...ташуватися, бе...слiдно, ро...хвилюватися, бе...системний, пр...ваблювати, ...планувати, /з/с/чистити, /з/с/хитрити, /з/с/рiзати, /з/с/клеїти, ро...питати, ро...хитати, бе...системний, бе...хмарний, пр...азовський, пр...дбати, пр...красний, пр...гнiчувати, пр...звище.

Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

/у/країнська /і/нженерно- /п/едагогічна /а/кадемія, /з/авідувач /к/афедри /е/кономіки й /м/енеджменту /д/оцент /ш/евчук, /л/ауреат /д/ержавної /п/ремії /і/мені Т.Г.Шевченка, /д/ень /н/езалежності, /п/осол /с/получених /ш/татів /америки, /к/римський /п/івострів, /х/арківська /ш/кола № 1, х/арківські вулиці, /п/редставник /п/резидента /у/країни в /х/арківській /о/бласті, /р/едактор /ж/урналу /в/сесвіт, /к/ривий /р/іг.

Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Росiйсько/мовне, електро/технiчний, механiко/технологiчний, сiльгосп/технiка, верстато/складальний, мульти/плiкацiя, українсько/німецький, дев’яти/поверховий, аграрно/сировинний, екс/чемпіон, літературно/художній, жовто/гарячий, західно/український, загально/освітній, авто/магістраль, вище/зазначений, пів/Європи, крає/знавчий, радіо/фізичний, кисло/молочний.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 273 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: II. ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | Журнал хозяйственных операций | III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ | Схема активных счетов синтетического учета для отражения хозяйственных операций. | Источники образования имущества на 1 января 200___г. | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 11 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Варіант 5| Варіант 8

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.016 сек.)