Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Витрати на виробництво продукції згідно П(С)БО 16 та методичні рекомендації з формування собівартості продукції

Читайте также:
  1. V. Методичні вказівки до написання курсових робіт
  2. А. Розрахувати витрати на банківський маркетинг методом наявних ресурсів в КБ
  3. АГРОВИРОБНИЧЕ УГРУПУВАННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
  4. Бюджет розвитку МБ, джерела його формування та напрямки використання.
  5. Визначення обсягу вибірки та методів її формування маркетингового даслидження оптового підприємства.
  6. Використання можливостей текстового редактора WORD у торговельному менеджменті. Формування документів та звітів для торговельного менеджменту
  7. Використання редактора електронних таблиць Excel для формування документів

 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду;

нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;

наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;

- інші прямі витрати;

- змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Собівартість готової продукції (робіт, послуг) визначається за вирахуванням з витрат на її виробництво справедливої вартості побічної продукції, що відпускається на сторону, та вартості можливого використання побічної продукції, якщо вона використовується на підприємстві.

Таблиця 13.2

Перелік витрат, що включаються до виробничої собівартості

 

№ з/п Витрати Склад витрат
Прямі матеріальні витрати Вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу продукції, яка виробляється. Вартість купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат
Прямі витрати на оплату праці Заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат
Інші прямі витрати Всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема: – відрахування на соціальні заходи; – плата за оренду земельних і майнових паїв; – амортизація; – витрати від браку, які становлять вартість остаточно забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів); – витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованої продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовується працівниками, які допустили брак; суми, що одержаної від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби
Загальновиробничі витрати Витрати на управління виробництвом: – оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; – відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; – витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва: – оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; – витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів; – оплата послуг сторонніх організацій тощо. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень. Витрати на обслуговування виробничого процесу: – оплата праці загальновиробничого персоналу; – відрахування на соціальні заходи; – медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; – витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища. Інші витрати: – внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; – нестачі незавершеного виробництва; – нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; – оплата простоїв тощо

 Відповідно до п. 11 ПБО 16 «Витрати» підприємства самостійно встановлюють перелік та склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

Загрузка...

Облік витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) - для накопичення інформації про витрати, що входять до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) Планом рахунків передбачено застосування рахунків:

23 «Виробництво», який призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг);

91 «Загальновиробничі витрати», який призначено для обліку виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного та допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин та устаткування.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 250 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Облік інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства, а також у спільну діяльність із створеннями юридичної особи (спільне підприємство). | Відображення в обліку інвестицій за методом участі в капіталі | Дебет за методом обліку участі в капіталі» Кредит | Облік власного капіталу за його видами. Первинні документи з обліку власного капіталу | Оцінка та особливості обліку зобов’язань за їх видами | Облік короткострокових кредитів | Облік розрахунків за отриманими авансами | Кореспонденція рахунків по обліку розрахунків з бюджетом | Облік розрахунків за векселями виданими | Нарахування лікарняних та відпускних, утримання з них ЄСВ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Класифікації та склад витрат виробництва згідно П(С)БО 16 «Витрати». Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції| Облік прямих матеріальних витрат

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)