Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

V. Методичні вказівки до написання курсових робіт

Читайте также:
  1. Безпека виконуваних робіт суттєво залежить від дохідливості, швидкості та точності сприйняття
  2. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт
  3. ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ РОБОЧИХ
  4. Витрати на виробництво продукції згідно П(С)БО 16 та методичні рекомендації з формування собівартості продукції
  5. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  6. для проведення контрольних модульних робіт №3
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Курсова робота з цивільного процесу є однією з форм самостійної роботи студента, що сприяє більш поглибленому вивченню навчального матеріалу, придбанню необхідного для майбутньої практичної діяльності досвіду застосування чинного законодавства, прийняття рішень при розгляді і вирішенні конкретних цивільних справ.

При написанні курсової роботи студенти повинні керуватися методичними вказівками до відповідної теми. По кожній темі курсової роботи вказано приблизний план, нормативний матеріал, спеціальна і монографічна література. Питання, передбачені планом, повинні бути обов'язково висвітлені, а рекомендований нормативний матеріал і інші джерела використані. Запропонований перелік літератури необхідно розглядати як необхідний мінімум, і за можливістю необхідно використовувати й інші матеріали.

Оскільки Конституція України має найвищу юридичну чинність, а її норми є нормами прямої дії, це ставить за обов'язок судам при розгляді конкретних справ керуватися насамперед нормами Конституції України. Відповідно вивчення й освітлення питань, зазначених у плані повинно починатися з аналізу положень Конституції України.

Особливо високі вимоги пред’являються до аналізу процесуального законодавства. У курсовій роботі необхідно показати знання прийомів і засобів тлумачення норм права; на цій основі розкрити зміст чинного законодавства і зробити висновки про його застосування.

Істотна особливість курсової роботи з цивільного процесу - обов'язкове використання при її написанні не тільки спеціальної літератури, але й матеріалів судової практики. Особливу увагу слід приділити постановам Пленуму Верховного Суду України, де містяться важливі роз'яснення з питань тлумачення і застосування чинного матеріального і процесуального законодавства. У курсовій роботі обов'язково повинна знайти своє висвітлення, крім керівних вказівок, і судова практика по конкретних справах. При цьому може бути використана практика вирішення цивільних справ юрисдикційними органами на місцях або матеріали судової практики, опубліковані в таких спеціальних виданнях, як “Вісник Верховного Суду України”, "Право України", "Юридическая практика" та інш. Слід зазначити, що підбір матеріалів судової практики міститься також у відповідних збірниках "Бюлетень законодавства і юридичної практики" (1995, № 2-3). Приклади із судової практики повинні викладатися лаконічно і мати відношення до процесуальних ситуацій, що описуються в курсовій роботі.

Курсова робота повинна носити самостійний і творчий характер, свідчити про вміння робити узагальнення і на підставі цього - правильні висновки. Неприпустимо переписування або використання тільки одного з рекомендованих джерел.

У практичній діяльності юристу доводиться складати різноманітні процесуальні та інші документи. У цьому зв'язку важливою вимогою, що пред’являється до роботи, є її оформлення і стиль викладання. Робота повинна бути написана грамотно і розбірливо. У підрядкових примітках до тексту обов'язково треба зазначати використану літературу, а наприкінці роботи її список. Загальний обсяг роботи повинен знаходитися в межах 23-24 сторінок формату А-4.

Курсова робота здається на факультет, а потім потрапляє на кафедру, яка організовує її рецензування і захист. Допущена до захисту курсова робота підлягає усному підтвердженню в процесіїїзахисту, в ході якого обов'язково повинні бути викладені питання, що містяться в рецензії. За результатами захисту роботи виставляється відповідна оцінка.

Курсова робота виконується за одним з шести варіантів у наступному обов'язковому порядку з числа тем, запропонованих нижче, з урахуванням можливості ознайомлення зі спеціальною літературою і нормативними актами.

Студенти, прізвища яких починаються на букви:

=>" І, Н, Т, Ч, Ю" – виконують роботу з тем 1, 6, 11;

=>"Б, О, У, Ш, Я" – виконують роботу з тем 2, 7, 17;

=>"В, К, Ф, Щ" – виконують роботу з тем3, 8, 18;

=>"Г, 3, Л, Ц, X" – виконують роботу з тем 4, 14, 19;

=>"Д, Є, Ж, Е, С" – виконують роботу з тем 10, 15, 20;

=>"А, Й, П, Р, М" – виконують роботу з тем 5, 9, 12,13, 16.

Роботи, виконані з порушенням зазначеного порядку, на рецензію прийматися не повинні.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 176 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Затверджено | ІІ. Список рекомендованої до вивчення юридичної літератури та нормативних актів. Судова практика | Тема 4. Відкриття провадження у справі | Тема 5. Провадження у справі до судового розгляду | ІV. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт | Завдання 3 | Список літератури | Частина 1. | Частина 2. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання 1| Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.015 сек.)