Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІV. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт

Читайте также:
  1. V. Методичні вказівки до написання курсових робіт
  2. АГРОВИРОБНИЧЕ УГРУПУВАННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
  3. Безпека виконуваних робіт суттєво залежить від дохідливості, швидкості та точності сприйняття
  4. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт
  5. ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ РОБОЧИХ
  6. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
  7. Витрати на виробництво продукції згідно П(С)БО 16 та методичні рекомендації з формування собівартості продукції

Контрольна робота складається з трьох задач, взятих із практики рішень відповідних судів і модифікованих стосовно до потреб навчального процесу. Контрольна робота виконується за одним з чотирьох варіантів у наступному обов'язковому порядку. Студенти, прізвища яких починаються на букви:

=> "А, Д, І, Н, Т, Ч, Ю" - виконуютьперший варіант;

=> "Б, Є, Й,О, У, Ш, Я" - виконуютьдругий варіант;

=> "В, Ж, К, М, П, Ф, Щ" - виконуютьтретій варіант;

=>"Г, 3, Е, Л, Р, С, Ц, X" - виконуютьчетвертий варіант.

Роботи, виконані з порушенням зазначеного порядку, на рецензію прийматися не повинні.

Орієнтовний обсяг всієї роботи повинен бути в межах 18-24 сторінок. Переписувати умови задач у зошит не слід. Достатньо зазначити номер варіанта і номер завдання. Крім того рекомендується обов'язково пронумерувати сторінки зошита і залишити поля для зауважень рецензента. Наприкінці роботи необхідно зазначити використану при виконанні роботи спеціальну літературу та нормативні акти з посиланнями на джерела. Також потрібно зазначити дату завершення оформлення роботи і підписати її. На обкладинці роботи слід зазначити прізвище, ім'я, по батькові студента, номер навчальної групи і його адреса.

Перед тим, як приступити до вирішення завдання, необхідно уважно ознайомитися з його умовою, вивчити теоретичний матеріал і нормативні акти. У випадку виникнення труднощів при вирішенні варто звернутися за консультацією до викладачів кафедри, а також ознайомитися із судовою практикою вирішення даної категорії справ.

Роботу необхідно виконувати за такою логічною схемою:

1. Насамперед варто визначити перелік тем курсу і питань, на знання яких розраховане завдання. Рішення повинно починатися наступною фразою: "Дане завдання розраховане на знання тем курсу "..." і питань про "...";

2. Зазначити, якими нормами матеріального та процесуального права врегульовані дані правовідносини і розкрити коротко їх зміст. При цьому особливу увагу слід приділити співвідношенню загального і спеціального законодавства;

3. Потім провести юридичний аналіз викладених у завданні обставин справи;

4. На підставі вищевикладеного зробити висновки за даними обставинами справи про права й обов'язки сторін.

Оскільки Конституція України має найвищу юридичну чинність, а її норми є нормами прямої дії, це зобов’язує суди при розгляді конкретних справ керуватися насамперед нормами Конституції України. Відповідно при вирішенні завдання варто виходити з положень норм Конституції України.

Рішення повинно бути розгорнутим, містити достатньо аргументований аналіз обставин, зазначених в умовах. Роботу варто оформляти чітким і розбірливим почерком, грамотною літературною мовою.

Процесуальні документи (позовні заяви, судові рішення, ухвали, апеляційні скарги тощо) укладаються згідно з вимогами процесуального законодавства.

Виконана і належним чином оформлена робота повинна бути подана на рецензію у встановлені навчальним планом терміни. При наданні контрольних робіт під час сесії кафедра не може гарантувати своєчасного (до дати складання іспиту) їх рецензування .

Робота не може бути зарахована в таких випадках :

1. Відсутність ознак самостійності при її вирішенні, тобто виявлення ідентичних за змістом робіт. При цьому не зараховуються всі тотожні контрольні роботи;

2. Виконання роботи не за своїм варіантом;

3. Неправильне рішення завдання;

4. Застосування скасованих норм права або тільки загальних нормбез підтвердження спеціальних;

5. Відсутність посилань на норми права та в необхідних випадках на керівні вказівки Пленуму Верховного Суду України;

6. Наявність протиріч і логічної неузгодженості аргументації висновків при вирішенні завдання;

7. Неправильно складеного відповідного процесуального документу.

При наявності зазначених недоліків робота повертається на доопрацювання, яке, з урахуванням зроблених у рецензії зауважень варто провести в тому ж зошиті. Після її завершення разом із рецензією роботу слід повернути на кафедру для повторної перевірки.

При оформленні роботи варто дотримуватися наведеного в методичних вказівках прикладу

 

Завдання для студентів, які вивчають дисципліну


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 150 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Затверджено | ІІ. Список рекомендованої до вивчення юридичної літератури та нормативних актів. Судова практика | Тема 4. Відкриття провадження у справі | Завдання 1 | V. Методичні вказівки до написання курсових робіт | Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3. | Список літератури | Частина 1. | Частина 2. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 5. Провадження у справі до судового розгляду| Завдання 3

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.032 сек.)