Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІ. Список рекомендованої до вивчення юридичної літератури та нормативних актів. Судова практика

Читайте также:
  1. Cписок літератури
  2. III. Практика и перспективы использования предметов Музейного фонда РФ в культовых целях
  3. V2: 1.2. Практика. Учет основных средств.
  4. V2: 2.2. Практика. Учет нематериальных активов.
  5. V2: 3.2. Практика. Учет материалов.
  6. V2: 4.2. Практика. Учет готовой продукции.
  7. XXXV. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

 

1. Юридична література

1. Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. 100 образцов заявлений в суд по семейным делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон».- Харьков: Юр свит, 2005.

2. Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справам. Науково-практичний посібник. Серія «Практика і закон».- Харків: Юр свит, 2006.

3. Бородин М., Кройтор В. Судебные и арбитражные расходы. Харьков.: АО “Бизнес Информ”, 1997.

4. Кройтор В.А. Гражданский процесс: Учебное пособие для подготовки к зачету и экзамену. Изд. 3-е, перераб. и доп. – Харьков: Эспада, 2006.

5. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

6. Нове в процесуальному законодавстві України / За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.:, 2002.

7. Проблемы науки гражданского процессуального права / В.В.Комаров, В.А.Бигун, В.В.Баранкова; Под ред. проф. В.В.Комарова. – Харьков: Право, 2002.

8. Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю.В.Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005.

9. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підручн. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн “Видавничий Дім „Ін Юре”, 2005.

10. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

11. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007

12. Ярема А.Г., Давиденко Г.І. Новели цивільного судочинства //Вісник Верховного суду України. - №9(61),№10(62).

13. Ясинок М.М., Кройтор В.А. Принципи усності, безпосередності та безперервності в цивільному судочинстві: Монографія. – Харків. : Еспада, 2007.

2. Нормативні акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2004. - N 40-41, 42. - Ст.492 (з наступними змінами і доповненнями)3. Закон України “Про судоустрій” України // Відомості Верховної Ради. – 2002. - N 27-28. - Ст.180 (з наступними змінами і доповненнями)

4. Закон України “Про звернення громадян” // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47.- Ст. 256.

5. Закон України “Про Конституційний Суд України” // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.

6. Закон України “Про адвокатуру” // Відомості Верховної Ради України. - 1993.- № 9.- Ст. 62.

7. Закон України “Про прокуратуру” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793 (з наступними змінами та доповненнями).

8. Закон України ”Про міжнародні договори України” // Відомості Верховної Ради. – 2004. - №50. - Ст.540.

 

3. Постанови Пленуму Верховного Суду України

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 г. № 9.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина” від 30 травня 1997р. № 7.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України” від 12 червня 1998 р.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій” від 28 вересня 1990р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України №3від 04.06.93, №4 від 31.03.95, №14 від 25.12.96, №12 від 03.12.97

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами законодавства про оплату праці” від 24 грудня 1999р. №13

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану” від 7 липня 1995 р. №12

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 р. №6 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України №7 від 08.07.94, №11 від 30.09.94, №15 від 25.05.98, від 9 від 24.10.2003

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” від 12 квітня 1996 р. №5 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98 )

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України ”Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах” від 30 травня 1997 р. №8 ( із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98 )

10.Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31 березня 1995 р. №4 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного суду №5 від 25.05.2001 )

11.Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” від 31 березня 1995 р. №5 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від 25.05.98)

 

4. Судова практика

1. Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України. 1995. № 2.

2. Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України. 1995. № 3.

3. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П.І. Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002. – (Сер. „Б-ка судді”). – 416 с.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 186 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тема 5. Провадження у справі до судового розгляду | ІV. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт | Завдання 3 | Завдання 1 | V. Методичні вказівки до написання курсових робіт | Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3. | Список літератури | Частина 1. | Частина 2. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Затверджено| Тема 4. Відкриття провадження у справі

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.032 сек.)