Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Читайте также:
  1. V. Методичні вказівки до написання курсових робіт
  2. Доберіть антоніми до поданих слів.
  3. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  4. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  5. ІV. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт
  6. Мікроознаки. Варіанти написання та зв'язок із характером людини
  7. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

/к/иянка, /д/ніпрова хвиля, /п/опільнянський /р/айон /ж/итомирської /о/бласті, /р/ектор /у/країнської /і/нженерно- /п/едагогічної /а/кадемії /п/рофесор /о/лена /е/дуардівна /к/оваленко, /з/авідувач /к/афедри /у/країнознавства і /п/олітології /к/андидат /і/сторичних /н/аук /д/оцент /і/рина /г/ригорівна /в/асильєва, /п/равославна /ц/ерква, /б/удинок /учителя, /д/ень /н/езалежності, /а/хіллесова /п/’ята, /д/иректор /б/анку /а/валь.

Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Пішо/хід, Пуща/Водиця, тисячо/ліття, відео/телефон, віце/президент, стоп/кран, генерал/лейтенант, виставка/продаж, міні/сукня, прем'єр/міністр, Івано/Франківськ, тонно/кілометр, вет/лікарня, гідро/акустика, націонал/соціаліст, 125/річчя, сан/технік, водо/споживання, машино/будівний,електро/зварювання, паровозо/будівний, гостро/дефіцитний, науково/технічний, садово/городній, військово/зобов'язаний, вісімнадцяти/градусний, лісо/захисний, всесвітньо/відомий.

1. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Проїз...ний,контрас...ний, аген...ство, чес...ний, мес...ник, сер...це, студен...ський, шіс...надцять, очис...ний, словес...ний, бряз...нути, інтриган...ський, суцві (т/тт)я, повнолі(т/тт)я, повніс(т/тт)ю, папоро(т/тт)ю, ку(т/тт)я, змуше(н/нн)ий, багатомільйо(н/нн)ий, віддале(н/нн)ий, шале(н/нн)ий, зроше(н/нн)ий, зацікавле(н/нн)ий, пі(д/дд)ивитися, ві(д/дд)зеркалювати, дзві(н/нн)иця.

Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.

Компресор, маркетинг, принцип, ваучер, синтез, бензин, брокер, гектар, контроль, вплив, реферат, степ, цукор, тиждень, понедiлок, декан, студент, унiверситет, метрополiтен, iменник, урожай, олень, колектив, футбол, водень.

Поставте іменники в орудний відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень.

Гордiсть, iм’я, знання, вiсть, стаття, любов, робiтниця, майстер, пiч, площа, суть, життя, мiсяць, плече, галузь, субсидія, межа, ключ, школяр, Харків, ювілей, огорожа, тиша, душа, станція, малеча. мрія, надія, продаж, календар.

Варіант 4

На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами їх написання. При необхідності скористайтеся довідковою літературою. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

а/ Д...ржава, інж...нер, сл...в’янський, допом...гати, бер...зень, през...дент, д...канат, справ...дливий, б...гатий, ч...кати, в...селка, вит...рати, к...рівник, л...генда, потр...бувати, заст...лити, т...рпіти, т...пловоз, ел...ктроніка, ап...ляція, р...цензія, с...мволіка, г...незис, р...ферат, ад...кватний, пр...гматичний, ген...ральний, д...крет, д...льфін, акр...дитація, дрс...рувальник, р...ф...рендум;

б/ Н...ютон, конферанс...є, р...юкзак, пас...янс, пом...якшення, суб...єкт, кав’ярня, з...економити, п...ятниця, св...ято, п...єдестал, об...єкт, ім...я, зобов...язання, моркв...яний, ател...є, св...яткувати, т...м...яний, прем...єр, сузiр...я, ком...юнiке, iнтерв...ю, будуєт...ся, iн...женер, закiн...чити, удар...те, мiл...йон, кобзар..., навстiж, совiс...ть, кон...юнктива, пiв...яблука;

в/ ро...писатися, ро...хвилюватися, /з/с/писати, /з/с/хитрити, /з/с/будити, бе...системний, ро...поділити, пр...рва, пр...голубити, пр…морський, пр…вчити, студен…ський, пр…звище, на…писати, пі…хопити, пр...ораний, пр...жовклий, пр...стол, пр...зидент, пр...спокійний, пр...гноблений, на...писати, п...хопити, пр...красний, пр...буття, пр...вілей, пр...чиста, пр...зирство, пр...стол, пр...вабливий.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: II. ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | Журнал хозяйственных операций | III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ | Схема активных счетов синтетического учета для отражения хозяйственных операций. | Источники образования имущества на 1 января 200___г. | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Варіант 8 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 11 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.| Варіант 5

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)