Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Читайте также:
  1. V. Методичні вказівки до написання курсових робіт
  2. В) незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення при цьому їхнього вирішення відповідними коштами.
  3. Дайте визначення і розкрийте зміст інституту позабюджетних фондів місцевого самоврядування
  4. Доберіть антоніми до поданих слів.
  5. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  6. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  7. ІV. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт

Роз’їз...ний, зліс...ний, якіс...ний, аспіран...ський, корис...ний. колективіс...ський, пристрас...ний, ненавис...ний, пропагандис...ський, корис...ливий, шіс...надцять, місь(к/кк)ом, навма(н/нн)я, воє(н/нн)ий, перетворе(н/нн)ий, щоде(н/нн)ий, попередже(н/нн)я, шале(н/нн)ий, роздорі(ж/жж)я, безсмер(т/тт)я, напруже(н/нн)ий, визначе(н/нн)ий, уклада(н/нн)я, ві(д/дд)аність.

Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.

Маркетолог, дизайнер акт, графік, залік, екзамен, договір, ректор, принцип, сертифікат, атестат, ваучер, брокер, експерт, формуляр, бланк, об’єкт, листопад, трамвай, університет, рік, майдан, метал, кисень, конспект.

Поставте іменники в орудний відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень.

Сторожа, тиша, торгівля, втеча, круча, станція. стаття, малеча, тиша, суддя, обличчя, прізвище, кряж, продаж, притча, звір, муляр, виграш, палац, врожай, олень, буря, огорожа, листоноша, кобзар, Харків, академія, скеля.

Варіант 10

На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами їх написання. При необхідності скористайтеся довідковою літературою. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

а/ Вітч...зна, б...р...говий, ч...р...да, л...вада, інж...нер, т...рплячий, зал...шити, акт...візува, пл...нарний, характ...р...зувати, в...рховина, пробл...матичний, с...мінар, ст...хати, кр...пива, ...таман, г...рячий, к...рівник, б...р...жливий, х...зяйнувати, кат...горія, еф...ктивність, тол...рантність, з...ря, перем...гати, тр...тина, в...сняний, р...кторат, д...намічний, страт...гічний;

б/ смiє...шся, степ..., нiч...ний, с...годнiш...нiй, шiст...десят, дез...iнфекцiя, з...єднання, кобзар..., т...м...яний, б...юро, слов...янс...кий, кур...йозний, фотоз...йомка, духм...яний, суб...єктивний, полум...яніти, ін...ші, дев...ят...сот, В...ячеслав, знічев...я, інтерв...ю, запам...ятати, ком...юніке, кон...юнктура, міц...ніс...т..., кан...йон, порт...є, барел...єф, павіл...йон, м...юзик-хол, н...юанс;

в/ пр...фронтовий, пр...паркувати, пр...звисько, пр...своїти, пр...м’єр, пр...стол, пр...знатися, пр...мудритися, пр...дковічний, пр...д’явник, пр...вабливий, /з/с/орати, /з/с/знатися, /з/с/творити, /з/с/купити, ро...палити, ро...пал, бе...системний, бе...шумний, бе...підставний, бе...прецедентний. на...потужний, пі...хопити, бе...порадний, ро...садник, /з/с/фабрикувати.

Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

/м/іністерство /о/світи /у/країни, /с/лобожанщина, /в/сеукраїнське /т/овариство /п/росвіта /і/мені /т/араса /ш/евченка, /у/країнська /і/нженерно – /п/едагогічна /а/кадемія, /к/андидат /т/ехнічних /н/аук, /с/узір’я /в/елика /в/едмедиця, /м/ихайлівський /с/обор, /е/поха /в/ідродження, /д/ень /н/езалежності /у/країни, /б/лаговіщення, /д/екан /т/ехнологічного /ф/акультету, /п/резидент /у/країни, /ї/ї /в/исокість /к/оролева /в/еликої /б/ританії.




Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 391 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: II. ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | Журнал хозяйственных операций | III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ | Схема активных счетов синтетического учета для отражения хозяйственных операций. | Источники образования имущества на 1 января 200___г. | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 5 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Варіант 8 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.| Варіант 11

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.091 сек.)