Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.

Читайте также:
  1. Витрати на виробництво продукції згідно П(С)БО 16 та методичні рекомендації з формування собівартості продукції
  2. До якого фактору, згідно ГОСТ 12-0-003-74, відносяться емоційні навантаження, розумове перенапруження, монотонність праці?
  3. Доберіть антоніми до поданих слів.
  4. Загальна - регулюється КЗпП і правилами внутрішнього трудового розпорядку. Вона поширюється на всіх працівників, крім працівників, для яких встановлена спеціальна ДВ.
  5. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  6. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  7. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

Варіант 1

1. На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами написання. При необхідності скористайтеся довідковою літературою. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

а/ Д...мократія, акад...мічний, інж...нер, в...летенський, в...ресень, дер...в’яний, б...гато, тр...мати, тр...мтіти, ст...лити, допом...гати, д..канат, д...плом, д...ржавний, перел...мати, тр...вога, кр...ниця, к...рівник, мен...джмент, в...селка, сл...в’яни, бер...г, гл...бокий, ш...лестіти, х...зяїн, д...ректор, г...незис, д...сертація, інт...лект;

б/ сузiр...я, з...єднати, удар...те, солом...яний, б...юро, зв...язувати, черв...як, прем...єра, кур...єр, пам...ять, п...ят...десят, мiл...йон, смiє...шся, рант...є, майбут...нє, з...економити, духм...яний, ател...є, радiс...ть, с...огодення, інтер...єр, зарум...янит...ся, зар...яджати, ад’ютант, дез...інформація, подвір...я, моркв...яний, об...єднання, п...ятниця, цв...ях;

в/ /з/с/планувати, /з/с/чистити, /з/с/хитрити, /з/с/рiзати, /з/с/клеїти, ро...питати, ро...хитати, бе...системний, бе...хмарний, пр...азовський, пр...дбати, пр...красний, пр...гнiчувати, пр...звище, вi...писати, ро...писатися, ро...колоти, бе...турботний, бе...шумний, пр...будова, Пр...амур’я, ро...фасувати, ро...печений, бе...системний, /з/с/нервований, /з/с/сохнути, на...писати.

Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

/п/резидент /у/країни, /ї/ї /в/исокість /к/оролева /в/еликої /б/ританії, /л/еонардо /д/а /в/інчі, /в/олодимир /в/еликий, у/країнська /і/нженерно-/п/едагогічна /а/кадемія, /к/афедра /з/варювання, /к/андидат /т/ехнічних /н/аук, /а/хіллес, /а/хіллесова /п/’ята, /б/огородиця, /н/овий /р/ік, /ж/овті /в/оди, /в/елика /в/едмедиця, /х/арків’яни, /п/ечерська /л/авра.

Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Електро/механiчний, машино/будівний, механіко/технологічний, турбо/генератор, нео/класики, загально/освітній, біло/сніжний, адміністративно/господарський, лісо/смуга, гучно/мовець, дизель/електрохід, п'ятдесяти/річчя, теоретико/пізнавальний, внутрішньо/артеріальний, жовто/гарячий, вокально/інструментальний, спортивно/оздоровчий, всесвітньо/відомий, архітектурно/історичний, машинно/тракторний.

На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Шіс...надцять, проїз...ний, бриз...нути, щас...ливий, контрас...ний, журналіс...ський, хвас...ливий, пристрас...ний, зліс...ний, словес...ний, виїз...ний, озброє(н/нн)я, осі(н/нн)ій, бе(з/зз)астережний, жи(т/тт)євий, свяще(н/нн)ий, непримире(н/нн)ий, намальова(н/нн)ий, сказа(н/нн)ий, спросо(н/нн)я, напруже(н/нн)ість, числе(н/нн)ий, ві(д/дд)ати, ю(н/нн)ат.

Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.

Акредитив, iнститут, студент, деканат, факультет, декан, унiверситет, депозит, вiвторок, кілометр, снiг, кисень, мед, квадрат, прийменник, трамвай, комп’ютер, курс, мільйон, інтер’єр, пошук, снігопад, берег, коридор, розвиток.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 215 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: II. ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | Журнал хозяйственных операций | III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ | Схема активных счетов синтетического учета для отражения хозяйственных операций. | Варіант 5 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Варіант 8 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 11 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Источники образования имущества на 1 января 200___г.| Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)