Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.

Читайте также:
  1. Витрати на виробництво продукції згідно П(С)БО 16 та методичні рекомендації з формування собівартості продукції
  2. До якого фактору, згідно ГОСТ 12-0-003-74, відносяться емоційні навантаження, розумове перенапруження, монотонність праці?
  3. Доберіть антоніми до поданих слів.
  4. Загальна - регулюється КЗпП і правилами внутрішнього трудового розпорядку. Вона поширюється на всіх працівників, крім працівників, для яких встановлена спеціальна ДВ.
  5. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  6. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.
  7. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

Маркетинг, iнститут, деканат, ректор, кисень, асфальт, народ, тиждень, березень, гектар, вiк, унiверсам, грам, спонсор, батальйон, героїзм, гiпноз, край, факт, стиль, префікс, майдан, поверх, гнів.

Поставте іменники в орудний відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень.

Межа, експозиція, екземпляр, стиль, джміль, щирість, повість, сім’я, лінія, мережа, тиша, обличчя, венжа, радість, надія, біль, вдача, колія, галузь, тінь, товариш, Польща, рідкість, стаття, артерія, каміння, камінь, дощ.

Варіант 9

На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами їх написання. При необхідності скористайтеся довідковою літературою. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

а/ Р...гіон, д...ржавний, тол...рантність, кр...пива, можн..., д...канат, інж...нер, в...летенський, пр...зидент, к...рувати, сл...в’янський, к...зацький, б...рег, тр...щати, в...селка, інст...тут, акад...мічний, лег...тимність, вит..рати, бр...ніти, автор...тарний, д...мократія, м...талознавство, ш...потіти, в...сняний, т...стування, м...стецький, м...лодійний, м...дичний, завм...рати, с...рйозний;

б/ лл...єт...ся, порт...єра, павiл...йон, пол...с...кий, з...економити, ран...т...є, прем...єр, мужнiс...ть, їдал...ня, українс...кий, рiж...те, заховаєш...ся, комиш..., в...їдливий, В...єтнам, медв...яний, дев...ят...сот, довiр...я, кон...юнктура.Прем...єра, присв...ятити, надвечiр...я, iм...я, iн...ший, одягаєт...ся, смiєш...ся, порт...єра, Сибiр...,, кур...єр, пам...ять, п...ят...десят, мiл...йон,

в/ пi...штовхнути, /з/с/формувати, вi...пити, /з/с/скочити, пр...дорогий, пр...гнiчувати, пр...рва, пр...дорожнiй, бе...смертя, ро...сипати, /з/с/класти, пi...палити, бе...турботний, пр...морозок, пр...бiчник, пр...кусити, пр...їздити, на...писати, пi...штовхнути, пр...мiський, ро...шити,...шити, пi...шити, /з/с/хитрити, /з/с/хилитися, пр...їхати, пр...ховати, пр...стол, пр...тримати, пр...крашати, пр...красний.

Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

/з/аслужений /д/іяч /н/ауки і /т/ехніки /у/країни, / у / країнська / і / нженерно- / п / едагогічна / а / кадемія, /з/аслужений /у/читель, /с/ело /к/олодяжне /д/ворічанського /р/айону /х/арківської /о/бласті, / о / рганізація / о / б’єднаних / н / ацій, /в/улиця /я/рославів /в/ал, /д/ень /н/езалежності, /к/андидат /ф/ілологічних /н/аук, /п/олтавська /б/итва, /т/рійця, /п/осол /с/получених /ш/татів /а/мерики, /д/иректор /б/анку /а/валь, / п / іфагорова / т / еорема.

Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Схiдно/слов’янський, пiв/вiку, кiно/фестиваль, теле/передача, електро/механiчний, механiко/технологiчний судово/медичний, мільйонно/голосий, жовто/зелений, вище/зазначений, ветеринарно/зоотехнічний, фінансово/промисловий, загально/освітній, кисло/молочний, важко/доступний, високо/авторитетний, науково/технічний, культурно/освітній, українсько/американський.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 213 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: II. ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | Журнал хозяйственных операций | III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ | Схема активных счетов синтетического учета для отражения хозяйственных операций. | Источники образования имущества на 1 января 200___г. | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 5 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Варіант 11 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Варіант 8| На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)