Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 11

Читайте также:
  1. K-номер варіанту
  2. K-номер варіанту
  3. K-номер варіанту
  4. K-номер варіанту
  5. V варіант
  6. V варіант
  7. Варіант

1. На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами написання. При необхідності скористайтеся довідковою літературою. Письмово поясніть написання підкреслених слів:

а/ Л...гітимність, д...сертація, інж...нер, в...летенський, в...ресень, дер...в’яний, б...гато, тр...мати, тр...мтіти, ст...лити, допом...гати, д..канат, д...плом, д...ржавний, перел...мати, тр...вога, кр...ниця, к...рівник, мен...джмент, в...селка, сл...в’яни, бер...г, гл...бокий, ш...лестіти, х...зяїн, д...ректор, г...незис, інт...лект;

б/ модел...єр, мел...хіор, удар...те, солом...яний, б...юро, зв...язувати, черв...як, прем...єра, кур...єр, пам...ять, п...ят...десят, мiл...йон, смiє...шся, рант...є, майбут...нє, з...економити, духм...яний, ател...є, радiс...ть, с...огодення, інтер...єр, зарум...янит...ся, зар...яджати, ад’ютант, дез...інформація, подвір...я, моркв...яний, об...єднання, п...ятниця, цв...ях;

в/ /з/с/планувати, /з/с/чистити, /з/с/хитрити, /з/с/рiзати, /з/с/клеїти, ро...питати, ро...хитати, бе...системний, бе...хмарний, пр...азовський, пр...дбати, пр...красний, пр...гнiчувати, пр...звище, вi...писати, ро...писатися, ро...колоти, бе...турботний, бе...шумний, пр...будова, Пр...амур’я, ро...фасувати, ро...печений, бе...системний, /з/с/нервований, /з/с/сохнути, на...писати.

Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

/к/андидат /т/ехнічних /н/аук, /п/резидент /у/країни, /ї/ї /в/исокість /к/оролева /в/еликої /б/ританії, /л/еонардо /д/а /в/інчі, /в/олодимир /в/еликий, у/країнська /і/нженерно-/п/едагогічна /а/кадемія, /к/афедра /з/варювання, /а/хіллес, /а/хіллесова /п/’ята, /б/огородиця, /н/овий /р/ік, /м/істо /ж/овті /в/оди, /с/узір’я /в/елика /в/едмедиця, /х/арків’яни, /п/ечерська /л/авра.

Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Вфійськово/зобов’язаний, електро/механiчний, машино/будівний, механіко/технологічний, турбо/генератор, нео/класики, загально/освітній, біло/сніжний, адміністративно/господарський, лісо/смуга, гучно/мовець, дизель/електрохід, п'ятдесяти/річчя, теоретико/пізнавальний, внутрішньо/артеріальний, жовто/гарячий, вокально/інструментальний, спортивно/оздоровчий, всесвітньо/відомий, архітектурно/історичний, машино/тракторний.

На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Шіс...надцять, проїз...ний, бриз...нути, щас...ливий, контрас...ний, журналіс...ський, хвас...ливий, пристрас...ний, зліс...ний, словес...ний, виїз...ний, озброє(н/нн)я, осі(н/нн)ій, бе(з/зз)астережний, жи(т/тт)євий, свяще(н/нн)ий, непримире(н/нн)ий, намальова(н/нн)ий, сказа(н/нн)ий, спросо(н/нн)я, напруже(н/нн)ість, числе(н/нн)ий, ві(д/дд)ати, ю(н/нн)ат.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 138 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Журнал хозяйственных операций | III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ | Схема активных счетов синтетического учета для отражения хозяйственных операций. | Источники образования имущества на 1 января 200___г. | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 5 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Варіант 8 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.| На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)