Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

K-номер варіанту

Читайте также:
  1. K-номер варіанту
  2. K-номер варіанту
  3. K-номер варіанту

 

Визначити: 1. Чистий внутрішній продукт.

2. Валовий національний доход.

3. Чистий національний доход.

 

 

БАЖАЮ УСПІХУ!!!

 

 

Викладач кафедри статистики : ____________________ /асист. Васьків С.Ф./


 


 

САМОСТІЙНА РОБОТА_№_2

Навчальна дисципліна «Система національних рахунків»

 

ВІАРІАНТ_5

1_ТЕСТИ

1. Вид економічної діяльності – це сукупність:

а) підприємств за однією формою власності;

б) підприємств за регіонами;

в) одиниць, які здійснюють однаковий або схожий вид виробничо-господарської діяльності;

г) одиниць, які використовують одні і ті ж ресурси.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

2. Валовий випуск рекомендується визначати:

а) в основних цінах;

б) у ринкових цінах;

в) у факторних цінах;

г) в цінах споживача

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

3. Ціна споживача більша від ціни виробника на величину:

а) податків на продукти;

б) субсидій на продукти;

в) податків за мінусом субсидій на продукти;

г) торгово-транспортної націнки.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

4. Проміжне споживання - це:

а) вартість товарів та послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді;

б) вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді з метою виробництва інших товарів та послуг;

в) вартість товарів та послуг, які призначені для кінцевого споживання;

г) різниця між виробленими та спожитими товарами та послугами.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

5. Для визначення переважаючого виду діяльності щодо багатопрофільного господарюючого суб`єкту:

а) враховують вид діяльності з найбільшою питомою вагою в загальному обсязі випуску;

б) використовують метод послідовного визначення класифікаційної групи, починаючи з верхнього рівня (TOP DOWN);

в) визначають коефіцієнт спеціалізації;

г) визначають коефіцієнт покриття.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

6. Валова додана вартість - це:

а) вартість товарів та послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді;

б) вартість товарів та послуг, спожитих у звітному періоді з метою виробництва інших товарів та послуг;

в) вартість товарів та послуг, які призначені для кінцевого споживання

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в.

 

7. Валовий випуск сектора “Нефінансові корпорації ” визначається як:

а) сума всіх поточних витрат;

б) обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг);

в) матеріальні та частина інших операційних витрат з реалізації продукції;

г) окремі статті витрат без врахування оплати праці з нарахуваннями на неї, добових тощо, частини інших витрат тощо.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

8. Випуск сільського господарства визначається як:

а) продукція рослинництва;б) продукція тваринництва;

в) послуги сільського господарства;

г) всі вище перераховані види діяльності.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

9. До елементів які формують проміжне споживання не входять:

а) матеріальні витрати ;

б) нематеріальні послуги;

в) готова продукція;

г) відрядні видатки в частині оплати проїзду і послуг готелів;

д) інші елементи проміжного споживання.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) д.

 

10. Ціна виробника + торгово-транспортна націнка =

а) поточна ціна;

б) ціна споживача;

в) споживча ціна;

г) ринкова ціна.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г; 5) жоден з варіантів не правильний.

 

11. Базовою класифікацією для розробки класифікацій видів економічної діяльності багатонаціонального та національного рівнів є:

а) NACE;

б) ISIC;

в) CPC;

г) SITC.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

12. „Попередником” Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) був:

а) Класифікатор форм власності (КФВ);

б) Класифікатор організаційно-правових форм господарювання;

в) Загальний класифікатор галузей народного господарства (ЗКГНГ);

Загрузка...

г) Загальний класифікатор виробництва.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

13. Метод розрахунку валового внутрішнього продукту, за яким до валової доданої вартості додають податки на продукти і віднімають субсидії на продукти, називається:

а) виробничий; б) розподільчий;

в) кінцевого використання; г) початкового використання.

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

14. Сума первинних доходів, отриманих резидентами даної країни в результаті їх прямої або непрямої участі у процесі виробництва валового внутрішнього продукту своєї країни або інших країн, – це:

а) чистий валовий продукт;

б) валовий національний продукт;

в) валовий національний дохід;

г) валова додана вартість

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

 

15. Чистий внутрішній продукт – це ……….. і він дорівнює………….. (продовжіть визначення)

 

2_ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

16. Маємо наступні умовні дані:

Показники млн. грн.
Випуск (в основних цінах)
Проміжне споживання
Імпорт товарів і послуг
Експорт товарів і послуг
Кінцеві споживчі витрати
Валове нагромадження основного капіталу
Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
Придбання за виключенням вибуття цінностей
Оплата праці найманих працівників
Податки на продукти
Субсидії на продукти
Інші податки на виробництво та імпорт
Інші субсидії на виробництво та імпорт
Валовий прибуток, змішаний доход

Визначити валовий внутрішній продукт трьома методами.

 

17. Маємо наступні дані про основні макроекономічні показники регіону, млн. грн.:

Показники млн. грн.
Валовий випуск 31400+k
Проміжне споживання
Податки на продукти 1848+k
Субсидії на продукти
Оплата послуг фінансових посередників 310-k

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 278 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ | В. 1/8 еритемної дози | C. Твердий аерозолів | В. Мало забруднений | С. Надлишковий | В. Підвищити швидкість руху і вологість повітря | А. Початок загартовування із обливанням водою | Із запропонованих відповідей оберіть правильну | K-номер варіанту | K-номер варіанту |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
K-номер варіанту| ВІАРІАНТ_1

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.014 сек.)