Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Варіант 8

Читайте также:
  1. K-номер варіанту
  2. K-номер варіанту
  3. K-номер варіанту
  4. K-номер варіанту
  5. V варіант
  6. V варіант
  7. Варіант

1. На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами їх написання. При необхідності скористайтеся довідковою літературою. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

а/ Д...пломований, ар...стократичний, б...гаторазовий, відн...сти, вітч...зняний, вс...редині, мед...камент, г...нетичний, л...стопад, т...рмометр, т...ранія, ч...рговий, ц...мент, автор...тет, д...візія, д...плом, тр...вожний, заст...лати, б...гатий, м...талевий, д...канат, р...ставрація, л...гітимність, б...реговий, перем...гати, к...рівництво, г...нетичний, д...ржавний, л...стопад, нам...гатися, перем...гти, к...зацький;

б/ хар...ків...яни, медв...яний, порт...єра, з...економити, р...юкзак, міл...йон, дез...інфекція, щиріс...ть, дев...ятсот, повітр...я, пів...апельсина, дерев...яний, полум...я, Прип...ять, сiм...десятий, з...їжджати, пiв...вiкна, темр...ява, бiр...юза, бар...єр, подвiр...я, п...єдестал, мен...ший, секретар..., кон...юнктура, ал...янс, дев...ят...сот, т...м...яний, розв...язати, лл...єт...ся.

в/ ро...ступитися, ро...питати, бе...печний, пр...йдешній, пр...бічник, пр...смерки, пр...звище, пр...будова, на...ходження, пі...писати, /з/с/штовхнути, /з/с/шити, /з/с/питати, /з/с/купити, бе...принципний, пр...ватний, на...пити, вi...чинити, пр...мiський, бе...коштовний, ро...пливчастий, /з/с/кам’янiти, /з/с/торгуватися, пр...звисько, вi...хопити, /з/с/в’янути.

Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

/к/онституція /у/країни, /п/резидент /с/получених /ш/татів /а/мерики, /а/хіллесова /п/’ята, /н/обелівська /п/ремія, /ш/евченкові /п/оезії, /б/лаговіщення, /у/країнська /і/нженерно - /п/едагогічна /а/кадемія, /з/авідувач /к/афедри /п/олітології та /у/країнознавства, /а/втобус /т/урист, /х/арківський /б/удинок /м/од, /с/півдружність /н/езалежних /д/ержав, /в/ерховна /р/ада /у/країни, /м/іністерство /о/світи /у/країни, /д/ень /п/еремоги, /с/узір’я /ч/умацький /ш/лях.

Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Авіа/з’єднання, мовно/лiтературний, сільсько/господарський, свiтло/синiй, електро/воз, лiсо/смуга, кiно/фестиваль, первісно/общинний, давно/відомий, агро/фiрма, пiв/метра, пiв/Києва, сiльгосп/технiка, електро/технiчний, верстато/складальний, мульти/плiкацiя, україно/мовне, дев’яти/поверховий, кіно/театр, машинно/тракторний,авто/ремонтний, темно/зелений, бiло/снiжний, вiйськово/зобов’язаний.

На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Контрас...ний, радіс...ний, тиж...невий, студен...ство, якіс...ний, шіс...надцять, почес...ний, влас...ний, кількіс...ний, хворос...няк, зап’яс...ний, незліче(н/нн)ий, письме(н/нн)ий, де(н/нн)ий, викоха(н/нн)ий, зако(н/нн)ий. весня(н/нн)ий, гума(н/нн)ий, скоше(н/нн)ий, (в/вв)ічливість, ю(н/нн)ість, ю(н/нн)ат, стара(н/нн)ий, бе(з/зз)астережний, бо(в/вв)аніти, годи(н/нн)ик.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 180 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: II. ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | Журнал хозяйственных операций | III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ | Схема активных счетов синтетического учета для отражения хозяйственных операций. | Источники образования имущества на 1 января 200___г. | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 5 | На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 11 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.| Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.014 сек.)