Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Читайте также:
  1. C) общественное сознание реализуется через индивидуальное, но к последнему не может быть сведено
  2. DS. Подкожно. Ввести 0,25 мл через день 5 раз.
  3. E Через вилично-очноямковий отвір 77
  4. II. Многозначные служебные слова
  5. II. Служебные слова
  6. III. Способы, связанные с воздействием слова
  7. IV . Выписать из текста слова – названия основных частей оборудования , описаного в этом тексте.

Генерал/майор, машино/будівний, хіміко/технологічний, електро/двигун, магазин/салон, контр/наступ, кіно/репортаж, телефон/автомат, танц/майданчик, експерт/бухгалтер, блок/система, життє/радісність, секундо/мір, радіо/комітет, сто/річчя, авто/кран, вакуум/апарат, екс/міністр, міськ/рада, лісо/степ, тепло/воз, ново/будова, шлако/блок, проф/спілка, пів/року, пів/Львова, напів/провідник, інженер/механік, зерно/елеватор, напів/сон, 10/річчя.

На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

Тиж...невий, виїз...ний, віс...ник, хвас...ливий, якіс...ний, корис...ний, чес...ний, контрас...ний. студен...ський, завис...ливий, сер...це, ві(т/тт)я, галу(з/зз)я, жада(н/нн)ий, (л/лл)ється, навма(н/нн)я. збі(ж/жж)я, нарі(ч/чч)я, лата(т/тт)я, несподіва(н/нн)ий, лебеди(н/нн)ий, гости(н/нн)ий, благослове(н/нн)ий.

Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів.

Декан, студент, викладач, факультет, деканат, iнститут, ректор, кисень, асфальт, мiкроб, тиждень, березень, гектар, вiк, унiверсам, грам, батальйон, героїзм, гiпноз, ювілей, маршрут, чемпіонат, радіус, документ, рік, розвиток, внесок.

Поставте іменники в орудний відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень.

Мiць, постать, грань, профiль, приязнь, смiливiсть, подорож, повiнь, мiдь, Геннадiй, товариш, урожай, дверi, дощ, вантаж, iнiй, доповiдач, взуття, межа, пороша, суддя, радiсть, олень, кобзар, Харків, світлиця, продаж, вежа, буря, продавець.

 

Варіант 23

На місці крапок вставте потрібну літеру, керуючись відповідними правилами їх написання. При необхідності скористайтеся довідковою літературою. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

а/ Г...неральний, альт...рнатива, в...селка, треб..., сл...в’янський, допом...гти, вит...рати, п...ром, кр...пива, б...р...зень, д...канат, акад...мічний, през...дент, справ...дливий, д...ржавний, ш...потіти, л...гендарний, г...рячий, р...ферат, ад..кватний, д...пресія, д...с...ртація, ф...д...рація, д...корації, інт...лект, ут...літарний, трад..ційний, д...намічний, р...цидив, мін...ральний, р...петиція;

б/ доч...ка, знаєш..., п...ят...десят, розв...язка, прем...єра, п...єдестал, iн...єкцiя, т...м...яний, трьох...ярусний, моркв...яний, ател...є, порт...єра, пiв...яблука, дзв...якнути, к...ювет, вар...єте, миш...як, сузiр...я, сер...йозний, лл...єт...ся, павiл...йон, пол...с...кий, з...економити, ран...т...є, прем...єр, мужнiс...ть, їдал...ня, заховаєш...ся, комиш..., в...їдливий, В...єтнам, медв...яний, дев...ят...сот, довiр...я, кон...юнктура;

в/ пр...милий, пр...землитися, /з/с/скочити, /з/с/палах, /з/с/гуртувати, /з/с/сушити, ро...ташуватися, пр...мiтивний, вi...пилити, на...писати, бе...турботний, ро...кiшний, /з/с/питати,/з/с/братися, ро...колений, /з/с/класти, бе...страшний, бе...пощадний, пр...звище, пр...гнiчувати, пi...сохнути, вi...платити, ро...цвiтати, бе...сильний, пр...красний, д...монтаж. д...кваліфікація.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 381 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Варіант 8 | Поставте іменники в родовой відмінок однини згідно з правилами вживання закінчень –а(-я), -у(-ю). Поясніть правопис підкреслених слів. | На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Варіант 11 | На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Перепишіть словосполучення, знімаючи дужки. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів. | Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перепишіть словосполучення, знімаючи риски. Письмово поясніть написання підкреслених слів.| Перепишіть словосполучення, знімаючи дужки. Письмово поясніть написання підкреслених слів.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.01 сек.)