Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Материалдар құрамы бойынша қандай негізгі топтарға бөлінеді?

Читайте также:
  1. A] Мұра орналасқан елдің құқығы бойынша
  2. Morgan–қандай ядро процессорының кодтық атауы:A) Pentium MMX
  3. А" өнімінің стандарттық өзіндік кұнының картасы (қыскартылып алынған) I. Материалдар
  4. Агроөнеркәсіптік кешеннің құрамы, мақсаттары мен міндеттері
  5. Азақстан Республикасының жағдайларына бар проблемаларды шешу бойынша бейімделуі мүмкін оң шетелдік тәжірибені шолу
  6. Азақстан территориясы Түрік қағанаты құрамына қай кезде кірген ?
  7. Айта кездейсоқ іріктеудің орташа қатесі қандай формуламен есептеледі ?

А) Металдар мен метал емес материалдар

Материалдардың құрылымы дегеніміз не?

Е) Күйтүрлердің (фазалардың) түрлері, өлшемдері және өзара орналасу ерекшеліктері.

Металлургия үдерістерінің қай түрінде отын қолданылмайды?

А) конверторлық үдерісте

Металургиялық үдерісте флюс не үшін қажет?

А) күл мен тау жыныстарын байланыстырып, металл құрамын реттейді

Материалтану ғылымының анықтамасы

Е) Материалдардың құрылымы және қасиетін зерттейтін және құрам . құрылым, қасиет арасындағы байланысты анықтайтын қолданбалы ғылымды айтамыз.

Металдардағы көппішінді дегеніміз не?

Е) метал температурасның өзгеруінде оның химиялық құрамының өзгеруінсіз қатденелік тор түрінің өзгеруі

Металдардағы нығайма дегеніміз не?

А) созылымды түрөзгерумен болатын металдар құрылымы мен жарақтылық қасиеттерінің өзгеруі

Металдарды жылумен өңдеу дегеніміз не?

D) металдар мен қорытпалардың құрылымын, демек қасиеттерін де өзгерту мақсатымен оларды белгілі бір температураға дейін қыздырудан, осы температурада ұстаудан және соңынан берілген жылдамдықпен суытудан тұратын жылумен өңдеу ісамалы

Металдар мен қорытпаларды жасыту не үшін керек?

D) алдында болған өңдеулер нәтижесінде пайда болатын металдар мен қорытпалар құрылымдарының тепе-теңдіксіз күйжайын жою үшін

Металдар мен қорытпаларды жылумен-химиялық өңдеу дегеніміз не?

В) металдар мен қорытпаларды химиялық пәрменді ортада химиялық құрамының, құрылымының және метал бұйымдарының бет қабатының қасиеттерін өзгерту үшін жылумен өңдеу

Металды қақтау дегеніміз не?

А) қақтау станының айналатын біліктерінің арасында қысып сығу арқылы металды қысыммен өңдеу

Металды жомдау дегеніміз не?

Е) жомдарда қысыммен металдарды өңдеудің кәсіпілімдік ісамалы

Металдарды тарту дегеніміз не?

А) тарту станының жұмыстық аспапы (фильерасы) арқылы дөңгелек немесе үлгілі пішінімен бұйымдарды созудан тұратын металдарды қысыммен өңдеу

Металдарды металқалыптау дегеніміз не?

А) металқалыптарда созылымды түрөзгеру нәтижесінде металдарды қысыммен өңдеу

Металқалып дегеніміз не?

С) дайындаманы металқалыптағанда материалдарды қысыммен өңдейтін аспап

Металдардың пісірілгіштігі деген не?

Е) металдардың пісірмелі біріктіру түзу қабілеті, оның қасиеттері негізгі металдың қасиеттеріне жуық

Металдарды кесу дегеніміз не?

А) бұйымға берілген пошымын, өлшемдерін беру және кәсіпіліммен белгіленген бет сапасын қамтамасыз ету үшін әдіпті алу арқылы металдарды өңдеу

Материалдарды жарақтылық өңдеу кәсіпілімінің маңызды өлшем шамасы не болып табылады?

С) өнімділікті анықтайтын кесу жылдамдығы, аспаптың беріктілігі, алынатын беттің сапасы т.б.


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 245 | Нарушение авторских прав


Аттылық қандай тәсілмен анықталады? | Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар. | Андай болаттар жетілдірілген деп аталады? | Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады? | Ай шойынның құрылымында графит кiрмелерi болмайды? | Рылыстық болаттың ентаңбасында (30ХГСЖ: санмен нені белгілейді? | Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай? | Магнийдің балқу температурасы? | Металлдардың кристалдануындағы өзгерістер ...............деп аталады? | Мартенсит құрылымы қалай алынады? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Микроскоптық талдау ненi анықтауға мүмкiндiк бередi?| Отқа төзімділік дегеніміз не?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)