Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Металлдардың кристалдануындағы өзгерістер ...............деп аталады?

Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді? | Керамика дегеніміз не? | Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады? | Аттылық қандай тәсілмен анықталады? | Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар. | Андай болаттар жетілдірілген деп аталады? | Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады? | Ай шойынның құрылымында графит кiрмелерi болмайды? | Рылыстық болаттың ентаңбасында (30ХГСЖ: санмен нені белгілейді? | Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай? |


Читайте также:
  1. Андай болаттар жетілдірілген деп аталады?
  2. Базистік (негіздік) стандарттар — өндіріс процесінде болған өзгерістерге дейін жылдан жылға өзгермейтін стандарттар.
  3. Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді?
  4. Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады?

Е) Дислокация

Металлдардың физикалық қасиетіне не жатады?

С) Балқу температурасы, тығыздығы, көлденең және көлемді ұлғаю коэффициенті

Метірлік бұрандалады өңдеуге кескіштің форманың бұрышы немесе тең болуы керек?600

Методикалық пештердің ұзындығы

А) 8-22м

Механизмнің берілісі деп

Е) қозғалысты бір элементтен екінші элементке беруді айтады

Механикалық қасиетке не жатады

С) Беріктілік, созылғыштық, серпімділік

Механикалық қасиеттерін жоғарылату үшін құрамына түрлі қосылыстар қосылған болаттар :

С) Легірленген болаттар

Модификациядан екінші модификацияға өту ... деп аталады.

Е) полиморфты өзгеру

Молибден, ниобий, цирконий, вольфрам, ванадий негізінде қортылған қортпаларды ..............деп атайды?

А) Түсті, баяу балқитын

Молибден, Цирконий, Вольфрам, Ванадий негізінде алынған қортпа

А) түсті баяу балқитын

Мырыш қандай металл :

А) Түсті

Мыс ненің тот басуға шыдамдылығын арттырады?

А) болат

Мыс пен мырыштың қорытпасы нені береді?

А) жез

Мыс элементі қандай белгімен белгіленеді?

Е) Cu

Мыс, қорғасын, қалайы негізінде алынған қорытпалар:

А) түсті ауыр

Мыс, қорғасын, қалайы сияқты металлдарды ...........деп атаймыз?

А) Түсті ауыр.

Мыстың балқу температурасы?

А) 10840С

Мыстың қалайымен аллюминиймен, кремниймен, берилиймен, кадмииймен, хроммен қосылысын қалай атайды?

А) қола

Мыстың мырыштан бөтен формасын қалай атаймыз?

А) Қола

Мыстың түрі қандай болады:

А) Қызыл

Мыстың тығыздығы

С) 8,9 г/см3

Макроқұрылым дегеніміз не?

Е) үлкейту шамасы 30-ға дейін болатын лупаның көмегімен немесе көздің көмегімен көруге болатын металдар мен қорытпалардың құрылымы

Материалтану ғылымы нені зерттейді?

А) Материалдардың құрамы, құрылымы және қасиеттері арасындағы байланысты зерттейтін ғылым

Металдар қандай негізгі топтарға бөлінеді?

А) Түсті және қара металдар

Металдар мен қорытпалардың құрылымы дегеніміз не?

А) Фазалардың түрлері мен өзара орналасуы

Металдар мен қорытпаларды химия-термиялық өңдеу дегеніміз не?

А) Металдар мен қорытпалардан жасалған металл бұйымдарының химиялық құрамын, құрылымын және беткі қабатын химиялық белсенді орталарда жылумен өңдеу

Металдардың жегідеуі дегеніміз не?

А) Айналадағы орталықтың әсерінен химиялық бұзылуы

Материалдардың серпімділік қасиеті дегеніміз не?

Е) Деформацияға ұшыратқан сыртқы күштерді алып тастағаннан кейін материалдардың бұрынғы пошымына келуі

Материалдың тығыздығы дегеніміз не?

А) Оның массасының көлеміне қатынасы

Материалтанудың теориялық негіздері болып не саналады?А) Физика мен химия

Металдар мен қорытпалар кристалданғанда олардың дәндерінің мөлшерлеріне не әсер етеді?

Е) Суыту жылдамдығы

Металдардың механикалық қасиеттеріне пластикалық деформация қалай әсер етеді?

А) Механикалық қасиеттерін жоғарылатады


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Магнийдің балқу температурасы?| Мартенсит құрылымы қалай алынады?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.018 сек.)