Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аттылық қандай тәсілмен анықталады?

Босаңдатудың негізгі түрлерін көрсетіңіз. | Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай? | Беттік ақау дегеніміз не? | Деформация дегеніміз не? | Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады? | Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді? | Еркін соғу дегеніміз не? | Кесу процессіндегі негізгі техникалық уақыт деп әдіпті салуға жұмсылатын уақытты тап? | Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді? | Керамика дегеніміз не? |


Читайте также:
  1. Morgan–қандай ядро процессорының кодтық атауы:A) Pentium MMX
  2. Айта кездейсоқ іріктеудің орташа қатесі қандай формуламен есептеледі ?
  3. Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай?
  4. Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай?
  5. Дерекқорларды қандай бағдарламалар арқылы жинауға болады?
  6. Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады?

С) Бринель тәсілі

Аттылық, статикалық созылу жанында анықталатын қасиет; екпінді жабысқақтық, шашырау қандай қасиет?

А) стандартты механикалық

Қимасы шамалы бөлшектер жасау өндірісінде кеңінен қолданылатын болаттар:

С) Сапалы көміртекті болаттар

Қозғалыс пен қуат біліктен екінші білікке белдік пен шкив арқылы берілетін беріліс:

С) Белдікті

Озғалысты қабылдаушы элементті қалай атайды?

А) Жетектегі

Оланың неше фазасы бар?

Е) 2

Олданылуына қарай болаттар қалай жіктеледі?

С) Машина жасау, аспап айрықша физикалық қасиеті бар машина жасау, айрықша химиялық қасиетті

Олданылуына қарай көміртегілі болаттар .... деп жіктеледі?

Е) Конструкциялық және аспап болаттар

Оңыр темір тасының формуласын көрсет?

С) Fe2 О32 О

Қортпалардың қышқыл мен сілтілер орталығында тот басу қабіліті деп-

Е) тот баспауды айтамыз

Ортпаның құрамының толық бір фазалы – қатты күйде екендігін көрсететін диаграммадағы сызық?

С) Солидус

Орытпа құрамында мөлшері жағынан ең көп элементті қалай аталады?

В) негізгі компонент

Орытпалардың жоғары температурада және газ орталығында майыспауы?

В) ыстыққа төзімділігі

Орытпалардың қышқыл мен сілтілер орталығында төзімділік қасиеті ..... деп аталады?

С) Тот баспау

Орытпаның 00 С– тан төменгі температура жағдайында пластикалық қасиетін жоғалтпауы .... деп аталады?

D) Суыққа төзімділік

Орытпаның жоғарғы температура механикалық қасиеттерін сақтау қабілеті қалай аталады?

D) Ыстыққа беріктік

Орытпаның жоғарғы температурада газ ортасында тотықпауы .... деп аталады?

D) Ыстыққа төзімділік

Орытпаның құрамына кіретін элементтің әрқайсысы қалай аталады?

А) Компонент

Орытпаның құрамының толық бірдей фазалық сұйық күйде екенін көрсететін диаграммадағы сызық?

Е) ликвидус

Орытпаның қызуы қалай анықталады?

С) аумалы нүктелерден табу арқылы

Орытпаның қатты күйден балқып, сұйық күйге және керісінше ауысуы қалай аталады?

С) қорытпаның фазалық ауысулары

Қосу дәрежесін қай әріпен белгіленеді:

А) q

Р жылына қанша тонна құйма өндіреді?

С) 1,5 млн.

Быр созудың неше әдісі бар

Е) 2

Құйманың сыртқы бетін көміртекпен қанықтыру процесі:

Е) цементация

Йынды қозғалысты диірмендерде қандай металдар ұнтақталады?

А) темір,мыс,алюминий, күміс

Нды легрлеуші элемент қандай?

В) вольфрам

Құрал сайманды болаттар неше түрге бөлінеді:

Е) 2

Рамында 0,12 % көміртек 1,0 % -ке дейін хром, 3 % никель бар, а әрпі болаттың жоғарғы сапалы екендігін көрсететін марканы көрсет?

А) 12ХН3А

Рамында 0,25%-не дейін көміртегі бар болаттарды не деп атайды?Е) аз көміртекті болаттар

Рамында 0,8% С бар болатты 727 оС –тан төмен салқындатқанда аустенит, ферит пен цементиттен тұратын ұсақ қоспаларғ ыдырайды. Ол қоспаны................деп атайды?

С) Эвтектоид


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 127 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады?| Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)