Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді?

А топты болаттар дегеніміз не және оның ентаңбасы? | Аустенит дегеніміз не? | Азоттың түсті металда белгіленуі? | Діпті дұрыс анықтағанда ол ненің өндеуін экономикалық түрде тиімді етеді? | Болаттың қаттылығын, беріктілігін арттыратын қоспа. | Босату дегеніміз не? | Босаңдатудың негізгі түрлерін көрсетіңіз. | Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай? | Беттік ақау дегеніміз не? | Деформация дегеніміз не? |


Читайте также:
  1. Agrave;симметрия относительно вертикальной линии
  2. D) Айналшақты - күйентелі
  3. E) тыныштық күйін сақтайды
  4. Form1компонентінің OnClick қасиетіне
  5. III. Провести порівняльний аналіз підприємства за наступними параметрами.
  6. III. Провести порівняльний аналіз підприємства за наступними параметрами.
  7. PEKiP Держа ребенка вертикально, покачайте его из стороны в сторону

В) Таза компоненттердің балқу температурасы

Ентаңбадағы А әріпі ортасында орналасса нені білдіреді, мысалы, 16Г2АФ?

А) болаттың азотпен легірленгенін білдіреді

Ентаңбадағы А әріпі соңында орналасса нені білдіреді?

В) жоғары сапалы болаттың дәрежесін көрсетеді

Егер үлгiнiң алғашқы ұзындығы l0, ал ұзгеннен кейiн l1 болса , қандай тәуелдiлiк үлгiнiң салыстырмалы ұзындығының мәнiн d дұрыс сипаттайды?

Е)

Егер үлгiнiң алғашқы көлденең қимасының ауданы F0, ал ұзгеннен кейiнгiсi F1 болса, үлгiнiң салыстырмалы жiңiшкеруiнiң мәнiн y қандай тәуелдiлiк дұрыс сипаттайды?

А)

Еркiн энергияның минималдық мәнiне сәкес келетiн қорытпаның кұйiн қалай атайды?

А) тепе-теңдiк

Екi компененттi қорытпалар ликвидус және солидус сызықтарының аралығындағы температураларда қандай кұйде болады?

Е) екi фазалы

Екi фазалық аймақта тепе-теңдiктегi фазалардың құрамын анықтайтын нұктелердi қосатын сызықта қалай атайды?

В) конода

Ентаңбасы Б Ст2кп белгіленген болат қандай топқа жатады?

А) Б топтың сапасы әдеттегідей қайнайтын көміртекті болаттың

Екінші реттік қатденелену дегеніміз не?

Е) Полиморфиялық (көппішінді айналу) түрленгенде бір қатденеден (кристалдан) басқа қатыдененің пайда болуы

Егерде үштік жүйенің екі күйтүрлік аймағында бостандық дәрежесі екіге тең болса (С=2), онда бір мезгілде қандай сипаттамаларды өзгертуге болады? (Үштік қорытпалар үшін)

Е) Жылысалқындықпен (Т) бір күйтүрдің құрамын

Егер қорытпаның бір компоненті өз кристалдық торларын сақтап қалып, екінші компонент өз кристалдық торын сақтай алмай, бос атомдар түрінде бірінші компоненттің торында орналасса, қорытпаның қандай түрі түзіледі?

А) қатты ерітінді


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 188 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады?| Еркін соғу дегеніміз не?

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)