Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай?

А топты болаттар дегеніміз не және оның ентаңбасы? | Аустенит дегеніміз не? | Азоттың түсті металда белгіленуі? | Діпті дұрыс анықтағанда ол ненің өндеуін экономикалық түрде тиімді етеді? | Болаттың қаттылығын, беріктілігін арттыратын қоспа. | Босату дегеніміз не? | Деформация дегеніміз не? | Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады? | Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді? | Еркін соғу дегеніміз не? |


Читайте также:
  1. Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай?
  2. Дәріс 8. Конструкциялық материалдар. Көміртекті болаттардың сыныпталуы.
  3. Дәріс 9. Легірленген болаттардың сыныпталуы.
  4. Тұрақты құрамның өзіндік құнының индексінің формуласын көрсетіңіз
  5. Эвтектоидқа дейінгі болаттардың құрылымдары неден тұрады?

Е) Мn, Sі, S, Р, О2, N2, Н2

Болаттарды термиялық өңдегенде АГ1 шартты белгі нені анықтайды? (темір -цементит күй кесте сызбасы бойынша)

Е) Аустениттің перлитке түрленуін аумалы күйдегі нүктесін анықтайды

Болаттарды термиялық өңдегенде Ас1 шартты белгісі нені анықтайды? (темір-цементит күй кестесызбасы бойынша )

Е) Перлиттің аустенитке түрленуін аумалы күйдегі нүктесін анықтайды

Болаттарды термиялық өңдегенде АГ3 шартты белгісі нені анықтайды? (темір-цементит күй кестесызбасы бойынша)

D) Аустениттің ферритке түрлену ісамалының басталуын

Болаттарды термиялық өңдегенде АС3 шартты белгісі нені анықтайды? (темір цементит күй кестесызбасы бойынша)

А) Ферриттің аустенитке еру ісамалының аяқталуын

Болатты шынықтырғанда қандай суыту ортасын қолданады?

В) Көміртекті болаттар үшін суық суды, ал легірленген болат үшін техникалық майды қолданады

Болатты шынықтыру деген не?

Е) Жоғары жылысалқындыққа (Т) дейін қыздыру, сол жылысалқындықта ұстау, содан кейін тез суыту

Болатты терможарақтылық өңдеудің негізгі түрлері қанлай?

А) Төмен жылысалқындықты терможарақтық өңдеу, жоғары жылысалқындықты термомеханикалық өңдеу

Болатты химия-термиялық өңдеу деген не?

Е) Химия-термиялық өңдеу дегеніміз болаттың жоғары жылысалқындық кезіндегі сыртқы ортадан атомды түрде араласу жолымен берілген құрылғыштармен қанықтыру

Бюргерс шамасы (векторы) нені сипаттайды?

С) Кемістігі бар тордың майысу энергиясын сипаттайды

Беріктігі бойынша болаттар қалай сыныпталады?

Е) 1000 МПа дейін нормальды sв , 1500 МПа дейін жоғары sв , жоғары берікті sв > 1000 МПа

Балқу дегеніміз не?

В) Температура өзгергенде дененің қатты күйден сұйық күйге ауысуы

Беттік ақау дегеніміз не?

Е) Бұл ақау тек екі өлшемде үлкен. Ол бірегей қатденелік металдық жеке түйір- лер немесе олардың жиынтық арасындағы бірігу беті болып табылады

Біртектілендіру қандай мақсатпен қолданылады?

В) Таралу жасытуын қосылған болат кесегінің ағаш тәрізді немесе ішкі қатденелік (кристалдық) әр тектілігін азайту мақсатымен қолданылады

Беріктік шегі қалай анықталады?

С) sв =Р mах / F 0

Мұндағы, sв -беріктік шегі Р-күш

F0 –көлденең қиманың бастапқы ауданы

Бұзылудың тұтқырлығы нені анықтайды?

Е) Денедегі жарықшалардың өсуіне қарсылық көрсету қабілетін.

Бринелл тәсілі бойынша қаттылықтың шартты белгіленуін көрсет?

С) 185 НВ

Беріктік дегеніміз не?

Е) Дененің түрөзгеруге қарсылық көрсету қабілеті

Бұрғылау дегеніміз не?

А) өзінің шүлдігіне қатысты айналмалы мен үдемелі қозғалыс жасайтын бұрғының көмегімен тұтас жадығатта жоңқаны алумен тесіктің түзілуіБалқу дегеніміз не?

С) Температура өзгергенде дененің қатты күйден сұйық күйге ауысуы.

Беріктік дегеніміз не?

Е) Дененің түрөзгеруге қарсылық көрсету қабілеті


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 213 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Босаңдатудың негізгі түрлерін көрсетіңіз.| Беттік ақау дегеніміз не?

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.008 сек.)