Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тұрақты құрамның өзіндік құнының индексінің формуласын көрсетіңіз

Читайте также:
  1. А" өнімінің стандарттық өзіндік кұнының картасы (қыскартылып алынған) I. Материалдар
  2. БКТ, Портер және Ансофф матрицаларының мәні және оның ерекшеліктерін атап көрсетіңіз
  3. Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай?
  4. Босаңдатудың негізгі түрлерін көрсетіңіз.
  5. Жеке сатудың мәнін ашып, оның ерекшеліктерін атап көрсетіңіз
  6. Жоғарыда келтірілген мәліметтердің негізінде келесі нысанда бір станоктың есептік өзіндік құны былайша анықталады.
  7. Коммуникацияның мәні мен оның түрлерін сипаттап көрсетіңіз

Еңбек өнімділігінің индексін анықтаңыз (Ласпейрес)

Егер «А»тауарының бағасы ағымдағы кезеңде 300 теңге,ал есепті кезеңде 250 теңге болса,бағаның жеке индексін анықтау керек. 1,2

Ндірістік шығындар индексі формуласын көрсетіңіз

Корреляциялық байланыс дегеніміз не ? қоғамдық құбылыстардың өзгеруіне әр түрлі кездейсоқ факторлардың әсер етуі

Функциональды және корреляциялық байланыстар байланыстың бағытына қарай қандай түрлерге бөлінеді ? тура, кері

Мына формула негізінде не есептеледі ?

Ассоциация коэффициенті

Фехнер коэффициенті қандай формула негізінде есептеледі ?

Функционалдық байланыс дегеніміз не ?- бір белгі мәнінің өзгеруіне әсерін тигізетін екінші бір белгінің сәйкес келуі

Түзу сызықты байланыс қандай теңдеу арқылы көрсетіледі ?

**

Оғамдық құбылыстың өзгеруіне әр түрлі кездейсоқ фактордың әсер етуі қалай аталады ?** корреляциялық байланыс

Бір белгі мәнінің өзгеруіне әсерін тигізетін екінші белгінің сәйкес келуі қандай байланыс болып табылады ? функционалдық байланыс

Зілісті бақылау уақыт мерзіміне қарай қандай түрлерге бөлінеді ? -мерзімдік, бір жолғы


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 199 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Айта кездейсоқ іріктеудің орташа қатесі қандай формуламен есептеледі ?| ГЛОССАРИЙ № 3

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.005 сек.)