Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

А" өнімінің стандарттық өзіндік кұнының картасы (қыскартылып алынған) I. Материалдар

Тоқыма өнеркәсібінде төрт түрлі негізгі бөлістер болады: шикізатгы дайындау; жіп иіру, тоқу, өндеу (әдемілеу). | Нормадан ауытқуларға құжатталған және қүжатталмаған болып келеді. | Кұраған, ал аяқталмаған ендірістің баға айырмасы сомасы | Жоғарыда келтірілген мәліметтердің негізінде келесі нысанда бір станоктың есептік өзіндік құны былайша анықталады. |


Читайте также:
  1. Quot;Гроза" в русской критике 60-х годов
  2. Quot;Енеїда" Вергілія - творче наслідування Гомерових поем
  3. Quot;Народ" и "толпа", Наполеон и Кутузов
  4. БОББИ "СОВА" БОЛДУИН
  5. ВСТУПЛЕНИЕ ДЖИММИ "ГРЕКА" СНАЙДЕР А
  6. Глава "Падение Ибрагима".
Шығын баптары және баска да көрсеткіштері Цех нөмірі Доллардың, жиынтығы
Материалдардың шифры, операциялар Бірлік саны Стандарттық бағасы, доллар
12,3 13,7 5,2 2,1 0,7 98,4 82,2 72,8 29,4 9,8 98,4 82,2 72,8 29,4 9,8
Жиыны 180,6 72,8 29,4 9,8 292,6

ІІ.Жалақы

Операция нөмірі Адам/ ағат стандарты Бір адам/сағаты үшін төленген енбек акысы Цехтардын нөмірі Доллардың, жиынтығы
3498 3482 3970 5140 9174 2,5 4,8 5,2 3,4 4,2 4,7 67,6 57,8 21,0 9,4 12,0 67,6 57,8 21,0 9,4
Жиыны 79,6 57,8 21,0 9,4 167,8

III. Үстеме шығыстары

Стандарттық Бір стандарттық сағатқа Цехтардың нөмірі Доллардың,
сағаты есептелінген мөлшерлемесі жиынтығы
15,5 17,0 5,0 2,0 2,3 1,6 1,4 1,5 35,65 27,2 7,0 3,0 36,65 27,2 7,0 1,0
Жиыны 35,65 27,2 7,0 3,0 70,85
Өнімнін еңдірістж өзіңдік кунынын бірлігі, барлығы 531,25

Директ-костинг жүйесін пайдалану идеясы біз үшін жаңалық емес. 30-шы

Жылдардың басында көптеген отандық кәсіпорындар ендірілетін бұйымдарға кететін шығындарды тек жұмсалатын материалдар, еңбек ақы төлеу жөне басқа тікелей шығыстар бойынша есепке алатын; үстеме шығыстар сол бұйымдарды өткізуден түскен табыстардың азаюына есептен шығарылатын.

Шығындарды толық тарату жөне директ-костинг жүйесінің соңғы нөтиже келеміне ықпал ету есебінің үлгісі төменде келтірілген.

Директ-костинг жүйесі бойынша шығындарды тарату төртібі жөне олардың соңғы нөтижеге ықпал етуі

Рет нөмірі Көрсеткіштер Шығындардың тарату жүйесінде толық Дирекг-костиг жүйесінде
Шикізаттар мен материалдар
Еңбек ақы Басқа да тікелей шығындар (шартты түрде)
Ауыспалы үстеме шығыстар
Тұрақты үстеме шығыстар -
Шығындар жиынтығы
Өткізуден түскен табыс
Тұрақты үстеме шығыстар есептен шығарылады -
Таза кіріс

Шығындарды өндіріске толық жатқызу жүйесі мен директ-костинг жүйесі арасындағы негізгі айырмашылық мынау: бүл жүйеде өнімнің өзіндік қүны ауыспалы шығыстар бойынша аңықталады. Мұндай есептеу жүйесі тұрақты шығындардың осы есептік кезеңде дайын өнім қорымен ара қатынаста болмауына, аяқталмаған өндіріс келемінде белгіленбеуіне әкеліп соғады. Шығындарды тарату тәртібі үлгісінде керсетілгендей, директ-костинг жүйесіндегі кірістік есеп екі көрсеткіштен түрады:1. Өткізуден түскен табыс – ауыспалы шығындар- жалпы маржиналдық

Жалпы маржиналдық кіріс – Тұрақты шығындар –Таза кіріс

Сонымен, директ-костинг жүйесінің негізі стандарт-кост жүйесінде жасалған, бірақ үстеме шығыстардың ауыспалы жөне түрақты болып бөлінуіне байланысты соңғы шығыстар өткізуден түскен табыстан шығарылып тасталады, демек, өнімнің өзіндік құнын қалыптастыруға қатыспайды.

Директ-костинг жүйесін пайдалану белгілі қиындықтар туғызады: үстеме шығыстарды ауыспалы және тұрақты шығысқа дәлме-дәл етіп беру қиын; өзіндік баға шығару және баға қалыптастыру үшін өнімнің толық өзіндік құнын ешбір жүйесіз белгілеуге тура келеді. Сөйте түра, шығындардың тұрақты және ауыспалы болып бөлінуі есеп жүргізудің бақылау және талдау мүмкіншіліктерін күшейтеді, өнімнің барлық түрінен түсетін жалпы (маржиналдық) кірісті жылдам анықтап, осы орайда оңтайлы шешім қабылдауға мүмкіндік туғызады.

Загрузка...

Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Базистік (негіздік) стандарттар — өндіріс процесінде болған өзгерістерге дейін жылдан жылға өзгермейтін стандарттар.| Геннадий Балашов

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.017 сек.)