Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай?

Еркін соғу дегеніміз не? | Кесу процессіндегі негізгі техникалық уақыт деп әдіпті салуға жұмсылатын уақытты тап? | Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді? | Керамика дегеніміз не? | Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады? | Аттылық қандай тәсілмен анықталады? | Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар. | Андай болаттар жетілдірілген деп аталады? | Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады? | Ай шойынның құрылымында графит кiрмелерi болмайды? |


Читайте также:
  1. Айтыстың түрлері. Жанрлық ерекшеліктері.
  2. Аралас экономикадағы мемлекеттің негізгі функциялары.
  3. Балдың жіктелуі мен түрлері
  4. БАСТАПҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚТЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» Негізгі әдебиеттер
  5. Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай?
  6. Босаңдатудың негізгі түрлерін көрсетіңіз.

А) Ену қатты ерітінділері, орын басу қатты ерітінділері

Атденелену дегеніміз не?

А) Жылысалқындық өзгергенде дененің сұйық күйден қатты күйге ауысуы

Орытпаның күйтүрі (фаза) деп нені айтады?

А) Қорытпаның күйтүрі деп бірдей құрамы, қатденелік құрылысы мен қасиеттері бірдей қүрасбөлікті күй-жайы бар және басқа бөліктерінен бөліну бетімен жекеленген жүйенің біртекті құрамабөліктерін атайды

Атты күйде жарақтылық қоспа түзетін қос қорытпалардың құралғыштарының мөлшері өзгергенде қасиеттері қалай өзгереді?

Е) Тура сызық бойынша

Ос қорытпалардың шексіз еріп,қатты ерітінді түзетін қорытпа құрылғыштарының мөлшері өзгергенде қасиеттері қалай өзгереді?

Е) Қисық сызық бойынша

Андай жылысалқындықтарда (Т) темір полиморфиялық түрде (көппішінді айналу) түрленеді?

Е) 911 0С және 1392 0С

Ақтауға төзімді шойындардағы көміртектің күй-жайы қандай?

Е) Үлпек тәріздес бос графит

Рылғылық болаттардың термиялық өңдеу түзімі (режимі)қандай?

А) Шынықтыру мен жұмсарту

Ай қорытпаның ентаңбасы СЧ45?

А) Сұр шойынның

Ай қорытпаның ентаңбасы ВЧ45?

А) Аса берік шойынның

Ай қорытпаның ентаңбасы КЧ50-4?

В) Қақтауға төзімді шойынның

 

Л-Л-Л-Л-Л

Лантан элементі қандай белгімен белгіленеді?

А) La

Легірленген болаттарды маркалауда аллюминийді қандай әріппен белгілейді?

А) Ю

Легрленген аспап болаттардан

А) әр түрлі жағдайда жұмыс істей алатын кескіш аспаптар жасалады

Литий элементі қандай белгімен белгіленеді?

Е) Li

Ликвация дегеніміз не?

Е) Кристал құрылымының қима бойынша химиялық құрамының біртексіздігі

Ликвация – бұл...

С) Сұйық қорытпаның құйма қалыпының ішкі қуысына құйғанда құйманың әр жерінің химиялық құрамының әртүрлі болуы

Ликвидус сызығы нені анықтайды?

С) Кристалдану процесінің басталуын

Ликвидус сызығы нені көрсетеді?

Е) қорытпалардың кристалдана бастау нүктелерін

Ледебурит деген не?

А) аустенит пен цементиттің эвтектикалық қоспасы немесе Аустениттің немесе перлиттің цементитпен механикалық (эвтектикалық) қоспасы

ЛА77-2 қорытпа – бұл құрамында

А) 77% мыс пен 2% алюминий бар жез

ЛО70-1 қорытпасы

В) құрамында70% мыс пен 1% қалайы бар жез

ЛС59-1 қорытпа - бұл

С) құрамында59% мыс пен 1% қорғасын бар жез

Л80 қорытпа - бұл

С) құрамында 80% мыс бар жез

Ликвидус нүктесi қандай температураға сәйкес келедi?

Е) кристалданудың басына

Ликвидус сызығынан жоғары температураларда қорытпалар қандай кұйде болады?D) сұйық

Ликвация деген не?

D) кристалданған қорытпаның химиялық құрамы бойынша бiртексiздiгi

Ледебурит деген не?

А) аустенит пен цементиттiң эвтикалық қоспасы

ЛЖМц59-1-1 төменде келтiрiлген қорытпалардың қайсысына жатады?

D) жезге

Ликвидус пен солидус қисықтарының арасында қосқорытпалардың қандай күйтүрлері тұрақты болады?

В) Сұйық пен қатты күйтүр

 

М-М-М-М-М

Магнийдің қара металдағы белгіленуі

А) Ш

Магний қандай температурада балқиды?

Е) 651 0С


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 637 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рылыстық болаттың ентаңбасында (30ХГСЖ: санмен нені белгілейді?| Магнийдің балқу температурасы?

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.015 сек.)