Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кесу процессіндегі негізгі техникалық уақыт деп әдіпті салуға жұмсылатын уақытты тап?

Азоттың түсті металда белгіленуі? | Діпті дұрыс анықтағанда ол ненің өндеуін экономикалық түрде тиімді етеді? | Болаттың қаттылығын, беріктілігін арттыратын қоспа. | Босату дегеніміз не? | Босаңдатудың негізгі түрлерін көрсетіңіз. | Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай? | Беттік ақау дегеніміз не? | Деформация дегеніміз не? | Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады? | Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді? |


Читайте также:
  1. А) берілген уақытта жылдамдығы 0-ге тең нүктені
  2. Аралас экономикадағы мемлекеттің негізгі функциялары.
  3. Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай?
  4. БАСТАПҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚТЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» Негізгі әдебиеттер
  5. Босаңдатудың негізгі түрлерін көрсетіңіз.
  6. Гендерлік білім берудің негізгі категориялары.
  7. Дәріс 1. «Материалтану» пәніне кіріспе. Пәннің мәні мен мақсаты, негізгі анықтамалар және түсініктемелер.

А)

Кесу процесіне кері әсер беретін не?

А) жылудың пайда болуы

Кесу тереңдігі t деп

А) аспаптың бір кесіп өткендегі сылынатын металл қабатының қалыңдығы

Кесу тереңдігі деп

В) фрезаның бір айналғандағы сылынған материал қабатының қалыңдығын айтады.

Кесу туралы ілімнің негізін қалаушы профессор

Е) И.А Тиле

Кесілген беттің сапасы кесу жүздері арасындағы саңылау:

Е)

Кобальт элементі қандай белгімен белгіленеді?

А) Co

Композисттік материалдың бір осьтілері қалай аталады?

А) анизотропты

Композисттік материалдың екі осьтілері қалай аталады?

А) анизотропты

Композистік материалды үш ось қалай аталады?

А) изотропты

Компонеттің еруінен...............қортпа пайда болады?

Е) 2 фазалы

Конструкциялық болаттардың аз легрленгені қанша процент болады?

А) 2,5-5%

Конструкциялық металдардың ішінде тығыздығы ең аз элемент?

С) Mg

Корномей формасын көрсет:

А) KCe*MgCl2+6H2O

Көлемді орталық текше (к.т.о.) жүйесіне

В) Cr, Mo, W, V

Көміртегі мен болатта күкірт пен фосфор қанша процент болуы керек?

С) 0,02-0,05%

Көміртегілі болаттардың құрамында болатын кремнийдің мөлшерін көрсет.

А) 0.3 – 0.5%

Көміртегілі және кейбір аз легрленген көміртегісі аз болаттар және қарапайым болаттар .... жатады? Е) Құрылыс болаттарына

Көміртегінің мөлшері көбейген сайын қорытпаның қасиеті қалай өзгереді?

В) Қаттылығы, беріктілігі артып, созылғыштығы кемиді

Кремнийдің қара және түсті металдарда бейнеленуі.

Е) С,Кр

Кристалдану кезінде тез балқитын және сызаттану пайда болатын қыздырудағы құбылыс?

А) морттылық

Кристалдық торлардағы бас торам, жылжыған атомдар, атом қоспаларын, қай ақауға жатқызамыз?

Е) нүктелік ақау


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Еркін соғу дегеніміз не?| Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді?

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)