Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді?

Діпті дұрыс анықтағанда ол ненің өндеуін экономикалық түрде тиімді етеді? | Болаттың қаттылығын, беріктілігін арттыратын қоспа. | Босату дегеніміз не? | Босаңдатудың негізгі түрлерін көрсетіңіз. | Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай? | Беттік ақау дегеніміз не? | Деформация дегеніміз не? | Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады? | Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді? | Еркін соғу дегеніміз не? |


Читайте также:
  1. I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ
  2. I.1. Выбор способа разделки и резки кристаллов
  3. MDMA кристаллы В НАЛИЧИИ готовые клады
  4. R) температурдан асылы олараг, мцхтялиф кристаллик фяза гяфясляринин йаранмасыдыр 1 страница
  5. R) температурдан асылы олараг, мцхтялиф кристаллик фяза гяфясляринин йаранмасыдыр 2 страница
  6. R) температурдан асылы олараг, мцхтялиф кристаллик фяза гяфясляринин йаранмасыдыр 3 страница
  7. R) температурдан асылы олараг, мцхтялиф кристаллик фяза гяфясляринин йаранмасыдыр 4 страница

В) Орын басу, сіңу және шегеру ертінділері

Кристалл торлардың ақаулары?

А) нүктелік, сызықтық, жазықтық

Кристалл торларында көптеген ақаулар кездеседі, олар..........?

С) Нүктелік, созылғыштық, жазықтық ақаулар

Кристалл торларындағы ақаулар:

D) нүктелік, сызықтық, жазықтық

Кристалл торындағы бос торам, жылжыған атомдар, атом қоспалары, бос орындары .............жатады? Дислокация ...........жатады?

D) Сызықты ақауға

Күкірт қандай қоспа?

Е) зиянды қоспа

Күрделі турбиналар, подчевниктер, турбокомпрессор жасау үшін қандай түсті металл қолданылады:

А) Бабиттер

Күрделілігі әртүрлі дайындамалар қандай операциялар арқылы жасалады.

А) ию,созу,қысу және формалау

Күш түскенде дененің деформациясы мен өлшемінің өзгеруі?

С) деформация

Күкірттің зиянды әсері қалай байқалады?

В) Қызусынғыштықты туғызады

Көміртекті және аспаптық болаттар қалай таңбаланады?

Е) У7...У13

Композитті материалдардың құрамы қандай?

А) Темір мен талшықтытемірдің қорытпасы

Кәдімгі резеңкенің құрамындағы күкірттің мөлшері қанша?

В) 5-7 %

Конструкциялық беріктікті жоғарылатудың қандай тәсілдері бар?

Е) Технологиялық, металлургиялық, конструкторлық

Конструкциялық материалдар дегеніміз

В) Механикалық жүктеуге түсетін және белгілі қаттылығы бар машина тетіктерін, аспаптар мен инженерлік конструкциялар жазуға арналған материалдар

Координациялық сан дегеніміз не?

А) Берілген атомға ең жақын және бірдей қашықтықта орналасқан атомдар саны

Көміртекті аспаптық болат калай таңбаланады?

Е) У7

Көміртекті аспаптық болаттар қандай әріппен таңбаланады?

Е) Р

Көміртекті мөлшері ... % болғанда болаттар эвтектоидтан кейін деп аталады

Е) 0.8- ден 4.3% С-дейін

Көмірді электродпен пісіру әдісі қалай аталады?

В) Бенардос әдісі

Көміртегінің - темірдегі аса қаныққан қатты ену ерітіндісі қалай аталады?

Е) мартенсит

Көрсетілген суретте ... температура кезіндегі темір торы бейнеленген. (°Ж:

Е) 800

Көрсетілген қорытпалардың ішінен көміртекті құрал-сайманды

Болатты көрсетіңіз

А) У 12

Кремний болаттардың механикалық қасиеттеріне қалай әсер етеді?

А) Серпімділік қасиеттерін жоғарылатады

Көрсетілген болаттардың ішінен жоғары сапалы құрал-саймандық болатты таңдаңыз

Е) У12А

Көрсетілген болаттардың қайсысының қаттылығы жоғары?

А) 65

Көрсетілген қорытпалардың ішінен аз қоспаланған құрылымдық

Болатты табыңыз

Е) 40Х

Көміртекті сапалы болатты көрсетіңіз

Е)35

Көрсетілген болаттардың ішінен пластикалық қасиеті жоғарысынКөрсетініз

Е)15

Көміртегі болаттардың механикалық қасиеттеріне қалай әсер етеді?

А) Көміртегінің мөлшері көбейген сайын олардың беріктігі мен қаттылығы өседі де соғуға тұткырлығы азаяды

КЧ35-10 қорытпа - бұл құрамында

Е) Беріктік шегі 350 МПа және салыстырмалы ұзаруы 10% соғылғыш шойын


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 197 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кесу процессіндегі негізгі техникалық уақыт деп әдіпті салуға жұмсылатын уақытты тап?| Керамика дегеніміз не?

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)