Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Андай болаттар жетілдірілген деп аталады?

Беттік ақау дегеніміз не? | Деформация дегеніміз не? | Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады? | Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді? | Еркін соғу дегеніміз не? | Кесу процессіндегі негізгі техникалық уақыт деп әдіпті салуға жұмсылатын уақытты тап? | Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді? | Керамика дегеніміз не? | Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады? | Аттылық қандай тәсілмен анықталады? |


Читайте также:
  1. Morgan–қандай ядро процессорының кодтық атауы:A) Pentium MMX
  2. А топты болаттар дегеніміз не және оның ентаңбасы?
  3. Айта кездейсоқ іріктеудің орташа қатесі қандай формуламен есептеледі ?
  4. Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай?
  5. Аттылық қандай тәсілмен анықталады?
  6. Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай?

А) Шынықтыру мен жоғарғы босатуға ұшыратылған болаттар

Андай болаттар жемірілуге төзімді деп аталады?

Е) Электрохимиялық жемірілуге қарсыласуы жоғары болаттар

Андай негізгі легірлеуші элементтер жемірілуге төзімділікті қамтамасыз етеді?

С) Cr, Ni

Атты қорытпалар қалай таңбаланады?

Е) ВК3, Т30К4, ТТ20К9

Андай қорытпалар жездер деп аталады?

В) Мыстың мырышпен қорытпасы

Андай қорытпалар қолалар деп аталады?

С) Мыстың мырыштан басқа алюминиймен, беррилиймен, қалайымен, қорғасынмен және басқа да элементтермен қоспасы

Андай металдар ферромагнетизмге ие?

А) Fe, Ni, Co

Андай қорытпалар құймалы алюминий қорытпаларына жатады?

С) Силуминдер, магналийлер

Андай заттар полимерлер деп аталады?

А) Қайталанып келетін қарапайым буындардан түзілген ірі молекулалардан салынған заттар

Андай материалдар пластмассалар деп аталады?

А) Пластмассалар органикалық және элементорганикалық полимерлер негізінде алынған жасанды материалдар

Қандай болаттар автоматты болаттарға жатады?
Е) Кесумен өңделуі жоғары

Андай металдар қара металдарға жатады?

С) Темір және темір негізіндегі қорытпалар: болат , шойын

Аттылық дегеніміз не?

А) Денеге өзінен қатты басқа дененің енуіне қарсылық көрсету қабілеті

Ақталма дегеніміз не?

Е) Илемді деформация әсерінен металдардың беріктенуі

Атты денелердің түрлерін атаңыз

С) Кристалды және аморфты

Орытпаның құйюлық технологиялық қасиеті бұл

Е) Сұйық аққыштық, шөгілу, ликвация

Ола дегеніміз не?

В) алюминийдің графитпен қорытпалары

Рал - саймандық көміртекті У12 болаттъщ құрамындағы

Көміртегін көрсетіңіз

С) С=1,2%

Андай мақсатпен конструкциалық материалдарды микроталдау жасайды?

Е) Микроқұрылымын зерттеу үшін

Оспаланған болат деп нені айтамыз?

А) Негізгі қоспалау компонеттертері никель, кремний және марганец болатын болат

Арама-қарсы бағытта айналатын екі біліктің арасына металды енгізіп, кысыммен өңдеуді калай атайды?

Е) прокаттау

Атты реактопластарды қайта қыздырумен тұтқырлы аққыштық күйге ауыстыру ... іске асырылады

А) бірнеше секундтан кейін

Ола дегеніміз

Е) мысты мырыш қорытпалар

Орытпа дегеніміз не?

А) Екі және онан да көп компонентерден қорытып жасалған құрылымдық материал

Йма құюдың қай әдісінде парафин немесе стеарин колданылады?

А) ерігіш үлгілер бойынша құю

Йманың ішкі тесіктерін алуға арналған жабдық қалай ата-лады?

Е) өзек

Йма құюда қолданылатын түбі және қақпағы жоқ жәшік калай аталады?

С) опока

Йманың химиялық құрамының біртекті болмауы калай аталады?

Е) ликвация

Рамында көміртегінің шамасы 2,14% жоғары болатын темір мен көміртегінің қорытпасы қалай аталады?А) шойын

Рамында 4,3%-дан кем көміртегі бар шойын қалай аталады?

С) эвтектикаға дейінгі


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 236 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар.| Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)