Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады?

Деформация дегеніміз не? | Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады? | Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді? | Еркін соғу дегеніміз не? | Кесу процессіндегі негізгі техникалық уақыт деп әдіпті салуға жұмсылатын уақытты тап? | Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді? | Керамика дегеніміз не? | Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады? | Аттылық қандай тәсілмен анықталады? | Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар. |


Читайте также:
  1. Ай шойынның құрылымында графит кiрмелерi болмайды?
  2. Андай болаттар жетілдірілген деп аталады?
  3. Дәріс 10. Шойындардың сыныпталуы.
  4. Дәріс 7. Темір – көміртегі жүйесінің (Ғе – С) күй – кесте сызбасы. Fе – Fе3С жүйесіндегі фазалар.
  5. Ж. Б. Оразалиннің жоғары қысымды полиэтиленнен жасалынған сүйектік төсеніш тұтқасы (41-сурет).
  6. Жоғарыда келтірілген мәліметтердің негізінде келесі нысанда бір станоктың есептік өзіндік құны былайша анықталады.
  7. Металлдардың кристалдануындағы өзгерістер ...............деп аталады?

Е) эвтектикадан кейінгі

Рамында 4,3% көміртегі бар шойын қалай аталады?

Е) эвтектикалық

Рылымдық материалдардың деформациаланғышы дегеніміз не?

А) Сыртқы күштің әсерінен қирамай өзінің пошымын өзгертулігі

Рылымдық материалдың қаттылығы дегеніміз не?

А) Оған басқа қатты денені ендіруге қарсыласу қабілеті

Рылымдық материалдың илемділік қасиеті дегеніміз не?

Е) Илемді деформацияның пайда болуына және үдеуіне қарсыласуы

Рылымдық материалдың беріктік қасиеттері неге байланысты?

Е) Тек құрылымына байланысты

Рылымдық материалдардың химиялық қасиеттеріне не жатады?

А) Коррозияға төзімділігі

Ю жүйесі кандай кызмет атқарады?

В) сұйық металды шашыратпай, баяу құю үшін қолданылады

Ола деп нені айтады?

В) мыстың мырыштан басқа металдармен қорытпаларын

Орытпаларда қандай фазалар түзіледі?

А) Балқымалар, химиялық қосылыстар, қатты ерітінділер

Орытпалардың ыстыққа беріктігі дегеніміз...

Е) Қоратпалардың жоғары температурадарда беріктігін жоғалтпау қасиеттері

Орытпалардың жоғары температураға төзімділігі дегеніміз

Е) Қорытпалардың жоғары температураларда тотықпау қасиеттері

Аттылықты Роквелл бойынша С шкалада (HRЖ:өлшегенде ендiрiлетiн ұштық (индентор) не нәрсе болады?

Е) алмас конус

Аттылықты Роквелл бойынша В шкалада (HRЖ: өлшегенде ендiрiлетiн ұштық(индентор) не нәрсе болады?

Е) болат шарик

Андай деформацияны ыстық деформация дейдi?

Е) қайта кристалданудың бастапқы температурасынан жоғары температурадағы деформацияны

Андай деформацияны суықтай деформация дейдi?

А) қайта кристалданудың бастапқы температурасынан төменгi температурадағы деформацияны

Орытпаның қандай кұйi тепе-теңдiктегi кұй болып табылады?

А) еркiн энергияның минималдық мәнiне сәйкес келетiн күйi

Орытпаның кристалдануының басына сәйкес келетiн температураны қалай атайды?

Е) ликвидус

Орытпалардың кұй диаграммасы қандай координаталарда салынады?

Е) температура-концентрация

Орытпалардың суыну қисығы бойынша ненi анықтайды?

С) межелiк нұктелердiң температурасын

Орытпа түйiршiгiнiң шегiнде химиялық құрамының бiртексiздiгiн қалай атайды?

С) дендриттiк ликвация

Рамында 2,14-тен 6,67%-ға дейiн көмiртегi болатын темiрдiң көмiртегiмен қорытпалары қалай аталады?

Е) шойындар

Рылымында 0,4% С болатын болаттың бөлмелiк температурадағы тепе-теңдiк құрылысы қандай?

С) феррит+перлит

Рамында 0,83% С болатын болат қалай аталады?

С) эвтектоидтық

Андай болаттың құрылымы бөлмелiк температурада перлиттен тұрады?

Е) эвтектоидтық

Рамында 0,83-тен 2,14%-ға дейiн көмiртегi болатын болатты қалай атайды?Е) эвтектоидтан кейiнгi

Андай болаттың құрылысы бөлмелiк температурада перлит пен цементиттен тұрады?

Е) эвтектойыдтан кейiнгi


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 186 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Андай болаттар жетілдірілген деп аталады?| Ай шойынның құрылымында графит кiрмелерi болмайды?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)