Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады?

Босату дегеніміз не? | Босаңдатудың негізгі түрлерін көрсетіңіз. | Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай? | Беттік ақау дегеніміз не? | Деформация дегеніміз не? | Дифференциалды термиялық сараптау тәсілі көмегімен қандай тәуелділікті анықтауға болады? | Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді? | Еркін соғу дегеніміз не? | Кесу процессіндегі негізгі техникалық уақыт деп әдіпті салуға жұмсылатын уақытты тап? | Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді? |


Читайте также:
  1. Болаттардың тұрақты құралғыштары қандай?
  2. Дәріс 8. Конструкциялық материалдар. Көміртекті болаттардың сыныпталуы.
  3. Дәріс 9. Легірленген болаттардың сыныпталуы.
  4. Мартенсит құрылымы қалай алынады?
  5. Нақты факті мен зерттеу көрсеткіштерінің арасындағы сәйкессіздік қалай аталады ? қате
  6. Прокаттау процесінде металдардың қалыңдығының өзгеруін қалай өрнектейді.

А) суда

Көмiртектi болаттарды жасытқанда суыту қалай iске асырылады?

В) пешпен бiрге

Көміртекті құрал жабдықты болат қалай белгіленеді?

В) Көміртекті құрал жабдықты болат У әріпі арқылы (углеродистый) осыдан кейін санмен (У7, У8, У10 және т.б.) құрамындағы оныншы пайыз бөлігінде көміртегінің орташа мөлшері бар екенін көрсетеді, А әріпі (У10Ж: аяғындағы бұл болаттың жоғары сапалы екенін білдіреді

Көміртекті құрылғылық болат қандай сыныпқа бөлінеді?

Е) Көміртекті құрылғылық болат әдеттегі сапалы (МЕҮЛ 80-71) және сапалы (МЕҮЛ 1050-ІІ) болып екі сыныпқа бөлінеді

Конструкциялық (құрылғылық) легірленген болаттың 15Х, 65Г, 18ХГТ ентаңбаларын талдаңыз?

С) 15Х-хромды болат, құрамында 0,15% көміртек бар. 65Г-марганецті болат, құрамында 0,65% С бар. 18ХГТ-хромомарганец титанды болат, құрамында 0,18% көміртек бар

Координаталық сан дегеніміз не?

Е) Белгілі бір атомнан бірдей, ең кіші арақашықтықта орналасқан атомдар саны

Конденсация дегеніміз не?

А) Жылысалқындық (температурЖ: өзгергенде дененің газ күйден сұйық күйге ауысуы

Кесу жылдамдығы деген не?

Е) аспаптың кесуші жиегінің өңделетін беттің уақытқа қатысты жылжуының қатынасы

Конвертер дегеніміз не?

А) балқытылған шойынды ауамен немесе ацетиленмен үрлеу арқылы болат алатын металлургиялық құрасмашине

Көміртекті болат дегеніміз не?

А) өзінің құрамында негізгі құрама бөліктер ретінде тек темірден, және көміртектен тұратын болат

 

Қ-Қ-Қ-Қ-Қ

Ажетті физика – механикалық қасиеттерді алу үшін қорытпаның құрамына енгізілетін компоненттер қалай аталады?

Е) легірлеуші компонент

Ай жылы этил спиртін өңдеу арқылы алынатын дивинилден синтетикалық каучук өндіретін дүние жүзіндегі алғаш зауыт іске қосылды?

Е) 1932 жылы

Ай мемлекетте жылына 1,5 млн. тонна құйма өндіріледі?

А) Қазақстан

Алыпта температурада -темірдің құрамында 0,005%-ке дейін көміртегі болуы қалай аталады

В) феррит

Андай әдіспен жұқа металдың қаттылығын өлшейді?

В) Виккерс

Андай металдар жақты текше торда кристалданады?

А) Ni, Al, Cu, Pb

Андай металдар көлемді орталық текшеде кристалданады?

С) Cr, Mo, W, V

Андай металдар тығыз гексагональды торда кристалданады?

D) Be, Cd, Zn, Mg

Андай металдардың қатты күйінде кристалдың құрылысы және торы болады?

D) барлық

Андай өзгерітерде металдардың көлемі, созылғыштығы, қаттылығы өзгереді

D) полиморфты

Андай станоктарда жұмыс жүрісі бос жүріспен алмасып тұрады?

Е) ілгері – кейінді қозғалысты станоктарда

Анша градусқа дейін қыздырғанда -темір магниттік қасиетін жоғалтып, кристалдық торы өзгереді?А) 7680

Ара металдарда аллюминий қалай белгіленеді?

А) Ю

Қарапайым компонент санына кіретіндер:

Е) полиэтилен, полистирол

Атты ертінді қортпаның күй диаграммасы екі сызықтан тұрады, олар.............?

В) Жоғары және төменгі

Аттылық қандай әріппен белгіленеді?

А) Н


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 373 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Керамика дегеніміз не?| Аттылық қандай тәсілмен анықталады?

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.014 сек.)