Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нақты факті мен зерттеу көрсеткіштерінің арасындағы сәйкессіздік қалай аталады ? қате

Читайте также:
  1. C) казуалды зерттеулер
  2. Агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеудің бағыты, әдістері және нақты механизмдері
  3. Айта кездейсоқ іріктеудің орташа қатесі қандай формуламен есептеледі ?
  4. Андай болаттар жетілдірілген деп аталады?
  5. Банктегі маркетингтік зерттеулер мен ақпарат
  6. Жалпы медицина» мамандығы бойынша І курс студенттеріне арналған дифференциальды сынақтың тест сұрақтары.
  7. жыл, 43 мемлекеттік органдардың арасындағы сыбайлас жемқорлық көрсеткіші

Статистика теориясының пәні - қоғамдағы құбылыстарды, процестерді сандық және сапалық жағынан тығыз байланысты зерттеу

Индукция дегеніміз бұл-жеке ойдан жалпыға ауысу

Дедукция - жалпы ойдан жеке ойға көшу

Азақстанда статистика органы қай жылы құрылды?1995 жылы

Жиынтық бірліктер дегеніміз не ? қоғамдық құбылыстар мен процестерді зерттеудегі біртектес элементтерден тұратын көрсеткіштер

Жиынтық бірліктердің әрқайсысын сипаттайтын ортақ қасиеттері статистикада қалай аталады ? сапа

Белгілер қалай бөлінеді? сандық және сапалық

Сапа дегеніміз не ? - әрбір сандық көрсеткіштің өзіне тән ұғым түрінде берілуі

Азақстанда статистика туралы заң мен ереже қай жылы қабылданды? 1996 жылы

Статистикалық әдістер өздерінің қолданылуына қарай қандай сатыларға бөлінеді? статистикалық бақылау, топтау және жинақтау, талдау және қорытындылау

Статистикалық бақылау -бұл: қоғамдық құбылыстар, процестер туралы мәліметті жинау,тіркеу

Бақылау бағдарламасы -бұл: бақылау процесінде жауап алуға қажетті сұрақтар тізімі

Статистикалық бақылаудың мақсаты қандай ?- зерзаттар туралы шындықты дәл көрсететін,сапалы мәліметтерді уақытында жинау

Бастапқы статистикалық мәліметтер жиынтығын зерттеуге жататын зерзат құрамының белгілі бір бөлігі қалай аталады ? бақылау бірлігі

Статистикалық бақылаудың қандай түрлері бар ?

Жаппай жартылай

Статистикалық бланк (формулалар) дегеніміз не ? бақылау үшін берілетін сұраққа жауап жазуға және қажетті мәлімет жинау арналған қағаз

Статистикада формулярдың қандай түрлері бар ?

Карточкалық,тізімді

Алғашқы мәліметтерді жинауда ұйымдастырудың қандай формалары қолданылады? жалпы мемелекеттік,ішкі ведомость

Есеп беру дегеніміз не ? кәсіпорындардың өз жұмыстары туралы бекітілген құжатта статистика органдарына мәліметтерді тапсырып отыруы

Статистикалық есеп берудің қандай түрлері бар ? ағымдағы, кезеңдік

Мемлекеттік және ведомствалық есеп беру формаларының қандай түрлері бар ? бір үлгідегі, мамандандырылған

Мәліметтердің түсуіне, жеткізілуіне қарай қандай түрлерге бөлінеді ? үзілісті, үзіліссіз

Статистикалық бақылау кезіндегі зерзаттың жиынтық бірліктерінің толықтығына, тіркелуіне қарай қандай түрлерге бөлінеді ?

Жаппай,жартылай

Жартылай бақылау дегеніміз не ?- жиынтық бірліктерінің белгілі бір бөліктерінің алынуы

Статистикалық зерттеуде тексеруге алынатын жиынтық бірліктері қамту дәрежесіне қарай қандай түрлерге бөлінеді?-жаппай,жартылайСтатистикалық ішінара бақылау дегеніміз не ?

Жиынтық бірліктерден зерттеуге кездейсоқ немесе белгілі бір тәртіппен ғылыми негізде алдын-ала іріктеліп алынған бөлігі

Жиынтық біріліктерінің зерттеуге екінші рет қатысу және қатыспайтындығына байланысты қандай әдістерге бөлінеді?қайта іріктеу, қайталанбайтын іріктеу

Нақты факті мен зерттеу көрсеткіштерінің арасындағы сәйкессіздік қалай аталады ? қате

Қателердің қандай түрлері бар ? тіркеу,репрезентативті (өкілдікті)


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 503 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Электромиография — метод исследования функционального состояния мышц при помощи регистрации их биопотенциалов.| Айта кездейсоқ іріктеудің орташа қатесі қандай формуламен есептеледі ?

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)