Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рылыстық болаттың ентаңбасында (30ХГСЖ: санмен нені белгілейді?

Екі компоненті күй диаграммаларының вертикаль өсінде қай параметр белгіленеді? | Еркін соғу дегеніміз не? | Кесу процессіндегі негізгі техникалық уақыт деп әдіпті салуға жұмсылатын уақытты тап? | Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді? | Керамика дегеніміз не? | Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады? | Аттылық қандай тәсілмен анықталады? | Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар. | Андай болаттар жетілдірілген деп аталады? | Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады? |


Читайте также:
  1. Болаттың қаттылығын, беріктілігін арттыратын қоспа.

Е) Көміртегінің мөлшері, С=0,3%

Қандай реакция перлиттің аустенитке түрленуіне сәйкес келеді? (темір - цементит күй кестесызбасы бойынша)

Е) Fеα(Ж:+ Fе3С→ (Fеγ)

Рал-жабдықты болаттар қандай топтарға бөлінеді?

Е) Үш топқа бөлінеді: 1) жылу сақтау қасиетінің болмауы (көміртекті және легірленген элементтері бар) 2) Жартылай жылу сақтайтын (құрамында 0,6-0,7 %С және 4-1,8 % С-тен жоғары) 3) Жылу сақтайтын (жоғары легірленген болат, құрамында С, Ме, Се)

Ола дегеніміз не?

А) Қола деп мыстың мырыштан басқа, барлық элементтермен қорытпасын айтады. Бр010, БрКМц3-1 және т.б. Ентаңбаға түсініктеме:Бр-қола, әріп легірлеуші элемент, сол легірлеуші элементтің пайыз есебіндегі мөлшері

Айта қатденеленулік жасыту дегеніміз не?

Е) Қайта қатденеленулік жасыту деп суықтай түрөзгерілген болатты қайта қатденелеу жылысалқындығынан жоғары ұстап кейін суынған ісамалды айтады

Андай эвтектоидтық қоспада феррит пен цементиттің арасындағы ара қашықтық ең кіші?

Е) Трооститта

Рылғылық болаттарды термиялық өңдеген кезде қандай ісамалдар қолданылады?

А) Шынықтыру және жұмсарту

Атты қорытпалардың негізгі құрылғыштары қандай?

А) W және Ті

Атты қорытпалар қалай ентаңбаланады?

В) ВК8, Т5К10

Оланың ентаңбасы қандай?

С) БрОФ 6,5-0,15

Рамы бойынша полимерлер қалай бөлінеді?

Е) Құрамы бойынша полимерлер органикалық, элементті органикалық, органикалық емес болып бөлінеді

Орытпаның құралғышы деген не?

А) Қорытпаның құрамындағы химиялық элементтер

Атденелік (кристалдық) тор дегеніміз не?

Е) Кеңістік елестету тор, оның бұрыштарында атомдар немесе иондар орналасады

Андай кисықтарды алу үшін термиялық талдау қолданылады?

Е) суыну қисығы

Атденеденудің (кристалданудың) тепе-теңдік жылысалқындығы (температурасы) дегеніміз не?

А) Сұйық пен қаттының Гиббс энергиясында бірдей болатын жылысалқындығы

Ос қорытпаларда қандай негізгі күйтүрлер (фаза) түзіледі?

Е) Қорытпада сұйық күйтүр, қатты ерітінді жарақтылық қоспа және химиялық қосылыстар түзіледі

Осқорытпалардың күй кестесызбасында кесінділер ережесін пайдаланып, нені анықтауға болады?

А) Екі күйтүрлік аймақтағы күйтүрлердің мөлшерін және құралғыштардың мөлшерін

Ос қорытпалардың күй кестесызбасындағы перитектикалық сызығынан жоғары қарай қандай күйтүрлер (фазалар) тұрақты?

Е) Сұйық пен қатты күйтүрлер

Ос қорытпалардың күй кестесызбасында тік бағыт бойынша не белгіленеді?

А) Жылысалқындық

Аттылық дегеніміз не?

С) Денеге басқа дененің енуіне қарсылық көрсету қабілетіАндай болаттар эвтектоидты деп аталады?

Е) Құрамында С=0,8 % бар болаттар

Андай болаттар эвтектоидқа дейінгі деп аталады?

Е) Құрамында С=0,02 %дан 0,8 % ға дейінгі болаттар

Андай болаттар эвтектоидтан кейінгі деп аталады?

Е) Құрамында С=0,8 % дан 2,14 % ға дейін


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 176 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ай шойынның құрылымында графит кiрмелерi болмайды?| Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)