Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Магнийдің балқу температурасы?

Кесу процессіндегі негізгі техникалық уақыт деп әдіпті салуға жұмсылатын уақытты тап? | Кристалл күйдегі қатты ертінділер құрылысы жағынан .................деп бөлінеді? | Керамика дегеніміз не? | Көмiртектi болаттарды шыңдағанда суыту қалай iске асырылады? | Аттылық қандай тәсілмен анықталады? | Рамында 1 элементтің мөлшері шектен тыс көп болып кететін шойындар. | Андай болаттар жетілдірілген деп аталады? | Рамында 4,3%-дан жоғары көміртегі бар шойын калай аталады? | Ай шойынның құрылымында графит кiрмелерi болмайды? | Рылыстық болаттың ентаңбасында (30ХГСЖ: санмен нені белгілейді? |


С) 651 0С

Мангитті темір тас

В) Fe2O3

Марганец элементі қандай белгімен белгіленеді?

Е) Mn

Массер қай елдің ғалымы:

С) Америка

Материалдардың деформацияға дейінгі және деформациядан кейінгі өлшемдерінің өзгермейтіндігін ....

Е) материалдың пластикалығы

Материалдық кристаллдардағы өзгерістер қалай аталады

Е) дислокация

Материалдың шашырауға қарсы қасиетін қалай атайды?

А) материалдың шыдамдылығы

Осы температурадан төменгі температурада металл тұрақтылығының жоғалуы?

В) металдың суықта күйреуі

Машина жасауда негізінен қандай техникалық металдар қолданылады

Е) олардың қорытпалары

Машина өнеркәсәбәнде қолданылатын болаттар:

С) Конструциялық болаттар

Метадлдардың жеке модификациялары қалай белгіленеді?

С) грек алфавитімен

Металдар мен металл тотықтарынан тұратын ұнтақталған жанатын қоспаларды не деп атайды.

Е) термит

Металдардың жеке модификациясын қандай алфавитпен белгілейді?

С) грек

Металдардың ішіне басқа қатты дененің кіруіне қарсылық жасау қабілеті қандай?

А) қаттылық

Металдардың қанша қастеті бар?

С) 5

Металдардың қасиеттерін және қортпалардың құрамымен құрылымы туралы ілім.

С) металтану

Металдардың күш түсіруіне өз күшін өзгертіп, қайтарғанда қайта бұрынғы қалпына келуі ... деп аталады.

С) серпімділік

Металдардың сұйық күйден қатты күйге айналуы.

Е) кристализация құбылысы

Металдардың физика-механикалық қисиетеріне байланысты эрозияның күшейуін қалай аталады?

С) электролизациялық өңделгіштік

Металдардың химиялық құрамын өзгертпей, қатты күйде қыздыру немесе суғару арқылы олардың ішкі структурасын өзгерту үшін жүргізілетін процесс.

Е) металды термиялық өңдеу

Металды қысым арқылы өңдеудің негізі түрлеріне нелер жатады?

С) прокаттау, созу, престеу, шыңдау, көлемдік және темір табақ штамптау

Металдың ішіне басқа қаттырақ дененің кіруіне қарсылық жасау қабілеті?

С) қаттылық

Металдың қандай күйінде кристалдық құрылысы және торы болады.

В) қатты

Металдың неше қасиеті бар 5

Металл емес материалды көрсет.

В) керамика

Металл керамикалақ қатты қорытпалар деп

А) жоғары температурада қызғанда аса қаттылығын, кескіштік және басқа да қасиеттерін сақтайтын материалдарды айтады

Металл ұнтақтарын алудың физика-химиялық қасиетті?

А) окситерді бұрынғы қалпына келтіру

Металл ұнтақтарын немесе қорытпаларын не үшін қолданады?

А) Алмаз ұнтақтарын біріктіру үшін

Металл ұнтарын жасау тәсілдері:

А) механикалық және физика-химиялықМеталлда кристаллдың торы қалыптасып, сұйық күйден қатты күйге өту процесі........ деп аталады?

А) Кристалдану

Металлдар алудың қанша әдісі бар?

Е) 5

Металлдардың қасиеттері жоғары болуы қымбат техникалық аспаптардың қажет болуы жолымен дайындалатың салмағы пішіні және өлшемі фоконтурде әлбебап болуы қай қасиеттерге жатады?

С) артады


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 260 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Атты ерітінділердің негізгі түрлері қандай?| Металлдардың кристалдануындағы өзгерістер ...............деп аталады?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)