Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 164Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Акціонерне товариство “Яна” (орендодавець) орендувало у заводу “Нік” (орендар) комп’ютери й автомобілі ГАЗ-53 і ЗІЛ-130. За умовою договору орендодавець повинен був 27 березня 2004 року доставити передані орендарю комп’ютери і автомобілі.

Орендодавець на відправлені йому нагадування від 28.03.2004 цей обов’язок не виконав. Орендар відрядив за місцезнаходженням орендодавця (за 100 км) з 10.04.2004 робітників і транспорт для прийому майна, яке знаходиться в орендодавця, і доставки його орендарю.

Зразу після отримання майна завод подав позов до АТ “Яна” про стягнення 20 тис. грн., включивши в суму позову: вартість капітального ремонту автомобілів і ремонту комп’ютерів; вартість паливо-мастильних матеріалів; вартість комп’ютерних програм; кошти, витрачені на відрядження і заробітну плату, виплачену шоферам заводу і вантажникам; орендну платню за весь час, коли майно знаходилось у АТ “Яна” після закінчення строку оренди. Відповідач позову не визнав.

Крім того, було вказано, що завод не узгодив з АТ “Яна” своє рішення про те, щоб забрати здане в наїм май-но, і тому сам повинен нести витрати за свої односторонні дії. Що стосується поломок комп’ютерів і машин, то за це АТ “Яна” платити не повинно, бо капітальний ремонт повинен виконувати за свій рахунок наймодавець.

Чи обґрунтовані позовні вимоги наймодавця по витребуванню з наймача:

1) вартості капітального ремонту машин;

2) вартості ремонту комп’ютерів;

3) вартості зламаних автомобілів;

4) вартості зіпсованих комп’ютерних програм;

5) вартості ПММ, витрачених на перегонку автомобілів і перевозу комп’ютерів;

6) коштів на відрядження і зарплату шоферам і вантажникам;

7) орендної плати за час, коли знаходилось майно в АТ після закінчення строку договору?

Чи відповідають заперечення наймача заявленим наймодавцем вимогам? Яке рішення повинен винести господарський суд?

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики договорів про передачу майна у тимчасове володіння та користування. Знати види цих договорів. Знати особливості їх укладання.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України вiд 20.12.2006 № 501-V Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору найму будівлі

Закон України вiд 10.04.1992 № 2269-XII Про оренду державного та комунального майна

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. 2001

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая – договоры о передаче имущества. – М., 2001.

Галянтич М. Розмежування договору соціального та комерційного найму (оренди) житла // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Журик Ю., Новченков І. Правова природа та колізійність регулювання орендних відносин за чинним законодавством України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

Підцерковний О., Рябко Л. Правова природа договору банківського рахунку // Право України. – 1999.- № 7.–С.46.

Сонюк В. Орендні правовідносини в структурі іпотечного права // Право України. – 1999.- № 7.–С.49.

Шевченко О. Проблеми правового регулювання лізингу в сучасному законодавстві // Право України. – 1999.- № 8.–С. 24.

Рябко Л. Правова природа договору лізингу //Право України.– 2000.-№ 1.–С.70.

Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа) // Право України. – 2000.-№88.–С.60.

Тараба Н. Поняття договору міжнародного фінансового лізингу // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)