Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 32. Договір про комерційну концесію. Договір про спільну діяльність.Читайте также:
  1. Договір довічного утримання. Особливості розірвання та визнання договору недійсним.
  2. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
  3. Договір страхування: поняття, юридичні ознаки, істотні умови, форма та зміст. Підстави відмови страховика від здійснення страхової виплати.
  4. Договірні відносини з участю зарубіжних інвесторів за Законом “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції” від 17 липня 1997 року.
  5. За яких умов можна визнати договір недійсним?
  6. Майнові права та обов‘язки подружжя. Шлюбний договір
  7. Міжнародний договір

Всього годин 16, у т.ч. лекції 2, практичне заняття 2, самостійна робота 10.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 43 (2 години). Навчальні питання:

9. Поняття, правова ціль, юридична характеристика договору комерційної концесії.

10. Істотні умови договору комерційної концесії.

11. Форма договору комерційної концесії.

12. Сторони договору комерційної концесії, права та обов’язки сторін.

13. Поняття та сутність спільної діяльності, її різновиди.

14. Сутність простого товариства.

15. Загальна характеристика договору простого товариства.

16. Припинення договору простого товариства, відповідальність учасників.

Додаткові питання:

8. Вклади учасників.

9. Спільне майно учасників.

10. Ведення спільних справ учасників.

11. Право учасника на інформацію.

12. Спільні витрати та збитки учасників.

13. Виділ частки учасника та вимогу його кредитора.

14. Особливості укладення договору простого товариства.

Теми для рефератів:

3. Договір комерційної субконцесії.

4. Участь держави у концесійних відносинах.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення договору комерційної концесії. Вказати на правову ціль зазначеного договору. Розкрити юридичну характеристику договору про комерційну концесію. Назвати сторони та предмет договору. Вказати на нормативно-правові акти, які регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення договору комерційної концесії. Розкрити істотні умови договору комерційної концесії.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення договору комерційної концесії. Вказати на форму договору комерційної концесії.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення договору комерційної концесії. Вказати на особливості його правової регламентації. Зазначити сторони договору комерційної концесії, права та обов’язки сторін.

Відповідаючи на питання п’яте необхідно дати визначення договору про спільну діяльність. Розкрити сутність договору про спільну діяльність та його різновиди.

Відповідаючи на питання шосте необхідно дати визначення договору про спільну діяльність та договору простого товариства. Розкрити сутність договору простого товариства.

Відповідаючи на питання шосте необхідно дати визначення договору про спільну діяльність та договору простого товариства. Дати загальну характеристику договору простого товариства: сторони, предмет, права та обов’язки сторін, форма, юридичну характеристика.

Відповідаючи на питання шосте необхідно дати визначення договору про спільну діяльність та договору простого товариства. Вказати правові підстави припинення договору простого товариства, відповідальність учасників.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 62 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)