Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 31. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власностіЧитайте также:
  1. Военнослужащие пользуются всеми правами граждан Союза Советских Социалистических Республик согласно Конституции Союза ССР.
  2. Глава 10 ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ
  3. Глава 16 ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  4. Глава 20 ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
  5. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
  6. Договори агрохімічного та меліоративного, а також виробничо-технічного сервісу суб’єктів аграрного підприємництва.
  7. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства.

Всього годин 20, у т.ч. лекції 6, практичне заняття 2, самостійна робота 10.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Заняття № 41-42 (2 години). Навчальні питання:

1. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

2. Поняття, юридична характеристика, форма ліцензійного договору.

3. Поняття, юридична характеристика та форма договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

4. Права та обов’язки сторін договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

5. Особливості та загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Додаткові питання:

4. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

5. Строк ліцензійного договору.

6. Державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Теми для рефератів:

3. Ліцензійний договір: правова природа, особливості його укладення.

4. Особливості укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 

Відповідаючи на перше питання необхідно дати визначення договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Вказати на види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Назвати спільні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Відповідаючи на друге питання необхідно дати визначення ліцензійного договору. Дати юридичну характеристику цього договору. Вказати на форму ліцензійного договору. Назвати нормативно-правові акти, які регулюють вказані правовідносини.

Відповідаючи на третє питання необхідно дати визначення договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розкрити юридичну характеристику зазначеного договору. Вказати на форму укладення договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. зазначити особливості цього договору.

Відповідаючи на четверте питання необхідно дати визначення договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Вказати, які нормативно-правові акти регулюють дані правовідносини. Назвати сторони договору та вказати на їх права та обов’язки. Припинення договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Відповідаючи на п’яте питання необхідно дати визначення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Назвати нормативно-правові акти, що регулюють вказані правовідносини. Зазначте особливості та юридичну характеристику договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Завдання № 169

Іванов, що є автором книги “Архітектура ХХ сторіччя”, уклав ліцензійний договір з видавничою фірмою “Будкнига” (м. Харків). За договором ліцензіат мав використовувати об’єкт права інтелектуальної власності шляхом видання 2 тис. примірників книги та їх розповсюдження строком один рік. Умова про територію, на яку поширюються надані права, у договорі була відсутня. Винагорода, що мала сплачуватись Іванову, у дого-ворі була вказана фіксованою сумою у дві тисячі гривень.

Через шість місяців після укладення цього договору Іванов уклав ще один аналогічний договір із фірмою “Москнига” (Росія), за яким книга перекладачами фірми перекладалася російською мовою і мала розповсю-джуватись у Росії.

Підприємство “Будкнига” відмовила Іванову у сплаті винагороди за договором, оскільки, за словами їх ге-нерального директора, ліцензіар повів себе нечесно, уклавши ще один договір на ту ж книгу з іншою фірмою. Тому кошти на винагороду авторові “Будкнига” спрямує на покриття своїх збитків, що виникли в неї через появу на ринку зайвого тиражу книги.

Іванов подав позов до суду щодо виплати авторської винагороди.

Дайте аналіз ситуації з посиланням на норми закону. Яке рішення має прийняти суд? На яку територію розповсюджується договір між Івановим і фірмою “Будкнига”? Чи можна укладати два договори на видання однієї і тієї ж книги з різними видавцями?


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 143 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)