Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 175Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

ВАТ “Істомін” мав патент на виготовлення вагонеток для перевезення сталі зварним методом. Воно уклало договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності з фірмою “Общемаш” на строк три роки.

За п’ять місяців до цього ВАТ “Істомін” уклало ліцензійний договір щодо того ж об’єкту інтелектуальної власності із фірмою “Вагонремонт” строком на один рік.

Оскільки фірма “Общемаш” отримала виключні майнові права інтелектуальної власності, вона вимагала дострокового розірвання ліцензійного договору між “Істоміним” і фірмою “Вагонремонт”. В претензії було вказано, що в іншому випадку фірма “Общемаш” буде звертатись до суду з вимогою про розірвання ліцензійного договору між ВАТ “Істомін” і фірмою “Вагонремонт” в примусовому порядку і компенсації спричинених збитків на суму сімсот тисяч гривень.

Дайте юридичний аналіз ситуації з посиланням на норми права. Чи аргументовані претензії фірми “Общемаш”?

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо видів договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Знати загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Вміти складати проекти зазначених договорів.

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький акт від 1979р.

Всесвітня конвенція про авторське право від 06.09.1952, ратифікована 25.05.1973.

Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26.10.1961, ратифікована 12.06.2002. 4.Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883,ратифікована 25.12.1991.

Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970, ратифікований 25.12.1991.

Договір про патентне право та Інструкція до Договору про патентне правом від 01.06.2000, ратифікована 28.04.2005.

Договір про закони щодо товарних знаків від 27.10.1994, ратифікований 01.08.1996

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, ратифікована 25.12.1991.

Ніццька угода про міжнародну класифікацію виробів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957, ратифікована 29.12.2000

Міжнародна конвенція з охорони переглянута нових сортів рослин від 02.12.1961, ратифікована 02.06.1995.

Цивільний кодекс

Господарський кодекс

Кримінальний кодекс

Закону України "Про інвестиційну діяльність" від 2004, №16

15.Закон України "Про рекламу" від 03.07.1996

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (зі змінами та доповненнями)від 16.06.1999

Законі України "Про видавничу справу" від 05.06.1997

Закону України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1999

Закону України "Про наукову інформацію", 25.06.1993

Законом України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" (зі змінами та доповненнями) від 23.12.2004

Постанова Кабінет Міністрів України вiд 28.04.2001 № 412 Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 03.10.2007 № 1185 Про затвердження Національного стандарту N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 19.09.2007 № 1148 Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

Постанова Кабінету Міністрів України Про державну реєстрацію і договорів, які стосуються авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір від 27.12.2001

Постанова Вищого господарського суду вiд 13.02.2007 № 39/263 Про визнання неправомірною діяльності щодо використання прав інтелектуальної власності

Постанова Вищого господарського суду вiд 20.07.2004 № 12/323 Про припинення порушення права інтелектуальної власності

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право Украни: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. 2001

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая – договоры о передаче имущества. – М., 2001.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья – договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2002.

Зобов”язальне право / за ред. О.В. Дзери. – К., 1998.

Договора о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2001. – с. 201 – 237

Підопригора 0. А., Боброва Д. В. Цивільне право /ІІ частина/. -К.: Вентурі, 1996.

Витрянский В.В. Договор перевозки. – М., 2001.

Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. – М.: БЕК, 1994

Підопригора 0.0. та інші. Цивільне право України. Правові основи підприємницької діяльності. -К.: Вентурі, 1994

Якубівський І. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / В. Крижна // Право України. — 2004. — N 9. — С. 68-71.

Мілаш В. Інтелектуальна власність у сфері договірної діяльності господарюючих суб’єктів //Підприємництво господарство і право.-2006. - №6

Німко О. Застосування світового досвіду молодіжного іпотечного кредитування в умовах перехідної економіки України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

Томаров І. Юридична природа та структура виключного (майнового) права на результати інтелектуальної діяльності в системі суб’єктивних цивільних прав // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)