Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

VІІ. Індивідуальні навчально-дослідні завданняЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання

Пояснення:

Індивідуальне навчально-дослідне завдання– це форма організації навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти, слухачі отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання виконують студенти, слухачі самостійно під керівництвом науково-педагогічних працівників. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, слухачів, зокрема ті, які навчаються на різних факультетах і спеціальностях.

Структура індивідуального навчально-дослідного завдання:

· вступ – тема, мета та завдання роботи та основні її положення;

· теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

· методи – вказуються і коротко характеризуються;

· основні результати роботи – подаються результати, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз;

· висновки;

· список використаної літератури.

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в терміни, передбачені вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні з викладачем.

Нижче наводиться лише орієнтовний перелік індивідуальних навчально-дослідних завдань. Студенту (за погодження із викладачем) надається можливість виконати індивідуальне навчально-дослідне завдання за самостійно сформульованою ним темою.

 

1. Фінансова система України та її склад.

2. Система і правовий статус державних органів, які здійснюють фінансову діяльність.

3. Поняття, предмет та метод фінансового права.

4. Принципи фінансового права.

5. Система та джерела фінансового права.

6. Місце фінансового права в системі національного права України.

7. Поняття, предмет, система та особливості науки фінансового права.

8. Поняття фінансово-правових норм, їх особливості, структура та види.

9. Поняття та зміст фінансових правовідносин, їх особливості та класифікація.

10. Суб’єкти фінансового права України та їх види.

11. Юридичні та фізичні особи як суб’єкти фінансового права.

12. Поняття та зміст фінансової дисципліни.

13. Поняття і значення фінансового контролю як спеціалізованого виду контролю.

14. Види і методи фінансового контролю.

15. Правовий статус органів, що здійснюють фінансовий контроль.

16. Аудит як вид незалежного фінансового контролю.

17. Контрольні функції Міністерства фінансів України.

18. Фінансовий контроль органів державної контрольно-ревізійної служби.

19. Внутрішньогосподарський фінансовий контроль.

20. Поняття, суть та зміст бюджету. Політичне та соціальне значення бюджету.

21. Бюджетно-правові норми і бюджетні правовідносини, їх зміст та особливості.

22. Принципи побудови бюджетної системи України.

23. Бюджетна система України та її склад.

24. Бюджетний процес в Україні. Стадії бюджетного процесу.

25. Бюджетна класифікація.

26. Зведений бюджет України.

27. Бюджетні правопорушення.

28. Склад доходів і видатків бюджетів в Україні.

29. Поняття і система державних доходів.

30. Поняття, суть та функції податків.

31. Класифікація податків.

32. Податкове право і податкові правовідносини: поняття, зміст, особливості.

33. Суб’єкти податкових правовідносин.

34. Податкова система України: правові основи, зміст та принципи.

35. Загальнодержавні податки.

36. Місцеві податки і збори.

37. Адміністративна та кримінальна відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

38. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 158 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)