Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завданняЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Вступні зауваження. Відповідно до навчальних планів передбачено виконання студентами індивідуального навчально-дослідного завдання. Метою цього є поглиблення, узагальнення і закріплення студентами теоретичних і практичних знань, оволодіння методологією дослідження, розвиток творчої ініціативи.

При виконанні роботи студент повинен виявити вміння самостійно використовувати потрібні методи в дослідження конкретних правових явищ і процесів, працювати зі спеціальною літературою, робити правильні узагальнення та давати конкретні пропозиції за результатами досліджень, оформляти роботу відповідно до існуючих стандартів.

За об’єкт дослідження може бути прийнято органи публічної влади, підприємства, установи, респонденти тощо.

Завдання на індивідуальне навчально-дослідне завдання видається і приймається викладачем згідно з темою, оформляється у вигляді тексту із застосуванням комп'ютера. Виконану роботу варто здати та захистити до закінчення семестру.

Вимоги до написання реферату

 

Реферат (від латинського refero – доповідаю) – короткий письмовий виклад основних положень вчення або змісту друкованих джерел, доповідь на певну тему.

Вибір теми реферату. Студент може самостійно обрати будь-яку тему з рекомендованої кафедрою тематики реферативних робіт. За умови, коли студент вчасно не обрав тему або затрудняється у виборі, тему може запропонувати викладач.

Підбір літератури. Студент використовує рекомендовану викладачем літературу, а також самостійно здійснює пошук необхідних наукових праць. Для цього потрібно ознайомитись із каталогами наукових бібліотек, новими надходженнями до них, виділити дослідження тих авторів, які працюють над науковими проблемами, пов’язаними із темою обраної реферативної роботи. Необхідно обов’язково ознайомитись з журнальними публікаціями останніх кількох років. Фактичні і статистичні матеріли містяться у республіканських і регіональних статистичних щорічниках і довідниках. Не допускається підготовка реферату виключно за матеріалами навчальних підручників і посібників.

Орієнтовна структура реферату:

- титульна сторінка (з вказуванням назви вузу, теми реферату, виконавця, перевіряючого, міста, року);

- план;

- вступ – зазначається тема, її актуальність, мета і завдання роботи;

- основна частина – логічний виклад опрацьованого матеріалу на основі аналізу та узагальнення, виділення основних положень. Це досягається шляхом використання фактичних і статистичних даних, побудови таблиць, схем і графіків. Рекомендуємо скласти розширений (деталізований) план роботи. Позитивним є тезисний виклад змісту, розкриття дискусійних питань з даної проблематики. Необхідно також зберігати ідеологічну нейтральність аналізу;

- статистичні матеріали, схеми, малюнки;

- висновки – узагальнення у концентрованій формі підсумків дослідження теми, виклад точки зору автора реферату;

- список використаної літератури.

Обсяг реферату до 10 сторінок шрифтом 14 кегель через один міжрядковий інтервал.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 179 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.013 сек.)