Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Vі. Завдання до практичних занять студентів заочної форми навчанняЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. III. Организация информирования абитуриентов
  3. III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
  4. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  5. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  6. V2: Деформируемое состояние в точке. Связь между деформациями и напряжениями
  7. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Вивчення Е-комерції сприятиме формуванню в майбутніх фахівців економічного профілю цілісної системи знань про електронну комерцію як складову електронного бізнесу, здобуттю практичних навичок із здійснення ділових операцій електронними засобами глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.

Після опанування даного курсу студент повинен знати:

- про влаштування і принципи функціонування віртуальних крамниць;

- системи безпеки, які використовуються при розрахунках через Інтернет;

- віртуальні підприємства і віртуальні продукти;

- використання можливостей Інтернет для корпоративного бізнесу.

Спеціаліст з маркетингу, ділові інтереси якого фокусуються в галузі електронної комерції та Е-бізнесу, повинен вміти: аналізувати нормативну і економіко-технологічну інформацію в галузі електронної комерції; обґрунтовувати прогностичні оцінки; здійснювати закупівлі в Інтернет з використанням різнотипних електронних платіжних систем.

Практичні заняття передбачають виявлення ступеню опрацювання студентами матеріалу та літературних джерел, можливості застосування теоретичних знань у розв’язанні задач, господарських ситуацій, тестів. Основними елементами практичних занять є розв’язання господарських ситуацій, дискусія, експрес-опитування у вигляді тестів, перевірка домашнього завдання.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 210 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)