Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Viі. Завдання для контрольних робіт студентів заочної форми навчанняЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. III. Организация информирования абитуриентов
  3. III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
  4. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  5. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  6. V2: Деформируемое состояние в точке. Связь между деформациями и напряжениями
  7. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Контрольна робота є одним із важливих інструментів контролю рівня засвоєння студентами матеріалу курсу «Електронна комерція»

Завдання для контрольної роботи студентів заочної форми навчання складається із трьох теоретичних питань.

Вибір варіанту завдання здійснюється за порядковим номером студента в журналі.

 

Варіант № 1

 

1. Дайте визначення понять електронна комерція та електронний бізнес. З’ясуйте в чому полягає їх сутність і основні відмінності.

2. Проаналізуйте основні етапи процедури взаємодії споживача з Internet – магазином. Назвіть елементи алгоритму створення Internet – крамниці.

3. У якому випадку традиційній торговельній мережі доцільно використати Internet - торгівлю?

 

Варіант № 2

 

1. Охарактеризуйте основні характерні риси традиційної і віртуальної економіки. З’ясуйте способи продажу товару за допомогою інструментів традиційної економіки і електронної комерції.

2. Назвіть основні властивості інформаційного продукту, та з’ясуйте фактори, що визначають якість інформаційного продукту, його види та форми.

3. Назвіть та охарактеризуйте найбільш розповсюдженні механізми, що забезпечують безпеку здійснення електронних платежів в мережі Internet (протокол SSL, стандарт SET).

 

Варіант № 3

 

1. У чому полягає сутність схеми шифрування інформації з використанням особистого та секретного ключів?

2. Які можливості щодо переведення послуг на новий рівень надають банкам сучасні Internet - технології?

3. Які нові форми соціальної і економічної діяльності створює Internet?

 

Варіант № 4

 

1. Охарактеризуйте основні типи та категорії Е-комерції: В2В, В2С, В2А, С2А, С2С.

2. Які переваги має електронна пошта порівняно з іншими способами передавання повідомлень?

3. Охарактеризуйте елементи системи побудови і функціонування віртуальних підприємств та віртуальних продуктів.

 

Варіант № 5

 

1. Охарактеризуйте віртуальне підприємство і віртуальний продукт.

2. Як формується E-mail-адреса? У чому полягає відмінність FTP і WWW - доступів?

3. Охарактеризуйте електронні платіжні системи. У чому полягає необхідність платіжних систем в Internet?

 

Варіант № 6

 

1. Проаналізуйте функції електронної комерції та охарактеризуйте сфери її поширення.

2. Охарактеризуйте маркетингові можливості Internet на різних стадіях виробничого циклу підприємства.

3. Які саме послуги забезпечують криптографічні технології для учасників електронної комерції?

 

Варіант № 7

 

1. В чому полягає сутність маркетингу в глобальній мережі Internet.

2. З’ясуйте у чому полягає зручність WWW для користувачів?

3. Охарактеризуйте спільні та відмінні риси Internet та Intranet.

 

Варіант № 8

 

1. Охарактеризуйте переваги Intranet - технології побудови корпоративної мережі фірми, пов'язані з економічними аспектами її діяльності.

2. У чому відмінність між Іnternet-банкінгом і РС-банкінгом?

3. Чи може бути Internet в умовах сучасної української економіки основним каналом реалізації продукції? Аргументуйте свою думку.

 

Варіант № 9

 

1. Охарактеризуйте ієрархічну конструкцію інформаційного комплексу.

2. Надайте порівняльну характеристику традиційної торгівлі через традиційний магазин та через віртуальний магазин.

3. У чому відмінність кредитних Internet-систем від звичайних сис­тем з кредитними картками? Розкрийте сутність електронних чеків.

 

Варіант № 10

 

1. У чому полягають переваги Internet - реклами порівняно з традиційною рекламою?

2. Вкажіть, у чому перевага застосування смарт - карток для платежів в Internet з точки зору безпеки інформації?

3. Охарактеризуйте механізми підтримки електронної комерції.

 

Варіант № 11

 

1. Що розуміється під поняттям ресурси Internet, та електронні гроші?

2. Охарактеризуйте роль банку-емітента і банку-еквайєра в схе­мі проведення платежів через Internet з допомогою кредитних карток.

3. Охарактеризуйте різновиди ймовірних загроз безпеці інформації в мережі Internet.

Варіант № 12

 

1. Яке призначення криптографічного алгоритму? Із скількома ключами може використовуватися криптографічний алгоритм?

2. Принципи влаштування глобальної комп’ютерної мережі Internet.

3. Роздрібна торгівля в Internet (віртуальні крамниці). Платіжні системи в мережі Internet.

 

Варіант № 13

 

1. З’ясуйте сутність та охарактеризуйте принципи влаштування глобальної комп’ютерної мережі Internet, його структуру.

2. Охарактеризуйте особливості електронного бізнесу і електронної комерції. У чому полягають основні переваги електронної комерції?

3. У чому полягає відмінність між електронною візитною карткою фірми і корпоративним сайтом?

 

Варіант № 14

 

1. Охарактеризуйте стандарти захисту сполучень і програм в Internet.

2. Яке місце в інформаційному комплексі посідає Internet - економіка?

3. Визначте основні передумови успіху підприємств в електронній комерції. Назвіть та охарактеризуйте джерела і види бізнес-інформації.

 

Варіант № 15

 

1. Дайте визначення поняття «інформаційний портал», проаналізуйте історію розвитку інформаційних порталів.

2. Вкажіть, яке програмне забезпечення використовується для реалізації Іnternet-банкінгу.

3. Як відбувається спілкування продавця і покупців товару на Internet - аукціоні?

 

Варіант № 16

 

1. Сучасний категорійно-понятійний апарат електронної комерції, інтерактивного і електронного бізнесу.

2. У чому полягають особливості основних послуг Internet?

3. Охарактеризуйте переваги і недоліки прямих продажів через Internet.

 

Варіант № 17

 

1. З’ясуйте основні шляхи забезпечення www – доступу до баз даних.

2. Охарактеризуйте і проаналізуйте елементи класифікації ринків в електронному бізнесі: ринки випадкових купівель (opportunistic spot); ринки випадкових магазинів (opportunistic store); лояльні ринки (loyal link); лояльні мережеві ринки (loyal chain).

3. Чим відрізняються протоколи SSL і SET? Який із них більш придатний для захисту комерційних даних?

 

Варіант № 18

 

1. Назвіть основні елементи класифікації програмного забезпечення для Е-комерції.

2. У чому відмінність між оф-лайновим і он-лайновим бізнесом фірми?

3. Які саме з сервісів Internet найбільш придатні для використання в електронній комерції?

 

Варіант № 19

 

1. Охарактеризуйте етапи побудови системи Internet та її можливості.

2. Назвіть функції програмного забезпечення Internet – крамниці.

3. Які послуги з ведення електронного бізнесу надають своїм клієнтам бізнес-портали?

 

Варіант № 20

 

1. Програмне забезпечення для Е-комерції, його класифікація та аналіз.

2. Оплата покупки товару у простому режимі роботи мобільного телефону.

3. Система побудови і функціонування віртуальних підприємств та віртуальних продуктів.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 332 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.022 сек.)