Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

VІ. Завдання для самостійної роботи студентаЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  4. VIIІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  5. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Вступні зауваження. Частина курсу «Адміністративне право та адміністративний процес» виноситься на самостійне вивчення. Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути вміння студентів самостійно мислити та успішно застосовувати теоретичні знання на практиці.

Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні навчально-методичної літератури, вивченні окремих питань, які виносяться на самостійне засвоєння.

Форми навчальних завдань - складання конспекту. Конспект виконується в окремому зошиті і перевіряється на семінарських заняттях. В зошиті необхідно акуратно, без скорочення слів виконати всі навчальні завдання.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в позааудиторний час без участі викладача. Обсяг і зміст самостійної роботи визначається робочою програмою та робочим планом в межах встановленого обсягу годин із навчальної дисципліни, методичними вказівками викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів: конспектами лекцій викладача, підручниками, навчальними та методичними посібниками, монографічною літературою і періодикою, а також засобами самоконтролю.

Навчальний матеріал, передбачений навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальними матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Викладач проводить діагностику якості самостійної роботи студента на індивідуальних заняттях. Вони проводяться в позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою.

Самостійна робота студента проводиться за такими напрямами:

1. Підготовка до практичних (семінарських) занять:

- вивчення лекційного матеріалу;

- вивчення теми за підручниками і посібниками;

- опрацювання рекомендованої монографічної літератури та періодики, передбаченої списком літератури;

- опрацювання завдань до практичних занять;

- підготовка конспектів;

- складання глосарію. Важливим засобом оволодіння категоріями та поняттями з теорії систем і управління є глосарій. Усі поняття і категорії заносяться до глосарію регулярно в рамках окремих тем курсу. Терміни і поняття, які потрібно засвоїти і занести до глосарію, наведені до кожного практичного (семінарського) заняття. Основне призначення глосарію полягає у тому, щоб користуватись ним при розгляді питань практичного заняття, в процесі самостійної роботи над курсом;

- написання індивідуальних навчально-дослідних завдань.

2. Опрацювання програмних питань, що не розглядаються на навчальних заняттях.

3. Підготовка до модулів.

Підготовка до іспиту.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 202 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)