Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 35. Касаційне провадження.Читайте также:
  1. Лекція 4.(2 год.)Свідоцтво про право на спадщину: суть свідоцтва, мета вчинення даного провадження.
  2. Стаття 425. Право на касаційне оскарження
  3. Тема 21-22. Загальна характеристика окремого провадження. Особливості розгляду деяких категорій справ окремого провадження.
  4. Тема 24. Касаційне провадження
  5. ТЕМА № 33. Атестаційне провадження.
  6. ТЕМА № 36. Апеляційне та касаційне провадження.

Теми рефератів, доповідей.

1. Поняття та ознаки касації в адміністративному судочинстві.

2. Касаційна скарга.

3. Порядок та строки касаційного провадження.

4. Процедура касаційного оскарження

 

 

Вимоги до написання курсових робіт

Курсова робота – це самостійне науково-педагогічне дослідження /

Обсяг курсової роботи (без додатків і списку літератури) – 45-50 рукописних сторінок або 25-30 друкованих.

Курсова робота повинна містити такі складові:

- титульна сторінка;

- зміст;

- вступ;

- основна частина, яка може складатися з двох розділів (у кожному з яких хоча б 2 параграфи) або з 4-5 параграфів;

- висновки;

- список використаної літератури;

- додатки (якщо у них є потреба).

У Вступі (3-5 стор.):

- має бути обґрунтовано актуальність обраної теми (чому її дослідження є необхідним і важливим в даний час);

- бажаним є цитування державних документів з питань освіти й виховання;

- обов’язково повинно бути визначено: об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження.

Основна частина курсової роботи повинна містити теоретичну та практичну складові:

- теоретична частина – це аналіз літератури з проблеми дослідження; розкриття основних понять теми; аналіз, порівняння, співставлення існуючих поглядів різних науковців на досліджувану проблему;

- практична частина – педагогічний експеримент; повинна містити опис і аналіз проведеної експериментальної роботи (опитування – усне чи письмове, тестування, аналіз шкільної документації та результатів діяльності учнів тощо) і/або детальну розробку планів-конспеків уроків чи сценаріїв виховних заходів відповідно до теми дослідження.

Висновки (2-3 стор.) мають містити основні узагальнення теоретичної та практичної складових курсової роботи та відповідати меті та завданням дослідження, визначеним у вступі (показати, чи досягнуто мети, які завдання виконано, які ні і чому).

Список використаної літератури (не менше 15 джерел) повинен бути складений у алфавітному порядку відповідно до загальних вимог (зразок додається).

Додатки можуть містити:

- анкети, за якими проводилося письмове опитування;

- перелік питань, за якими проводилися бесіда чи інтерв’ю;

- учнівські роботи;

- плани-конспеки уроків чи сценарії виховних заходів відповідно до теми дослідження.

В основному тексті курсової роботи обов’язково повинні бути посилання на опрацьовані літературні джерела. Цитати можуть бути двох видів: прямі (дослівний виклад уривка оригінального тексту, який береться в лапки) і непрямі (переказ думок автора своїми словами, який в лапки не береться). В кожному випадку після цитати у квадратних дужках слід вказати, звідки її взято: [2, c. 45], де 2 – номер книги у списку літератури, а 45 – номер сторінки у цій книзі, з якої було переписано цитату.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)