Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання № 167Читайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

За договором побутового підряду сержант міліції Грищенко замовив пошив форменого одягу в ательє з матеріалу замовника.

Підрядник видав замовникові корінець документу з назвою “Замовлення на роботи”, де вказав строк виконання робіт та ціну – сто двадцять гривень. За несвоєчасне виконання робіт передбачалася неустойка.

Підрядник прострочив виконання робіт на три дні. Неустойку сплачувати відмовився через те, що замовник не прийшов на чергову примірку. Останній не зміг своєчасно прийти на примірку через службове відрядження.

Підрядник при видачі замовлення наполягав, щоб замовник додатково сплатив раніш не обумовлені гроші в розмірі двадцяти гривень, оскільки костюм був запакований та відпрасований.

Чи був належно укладений договір? Розв’яжіть ситуацію згідно з вимогами законодавства.

 

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання щодо загальної характеристики договорів про виконання робіт. Знати види цих договорів. Знати юридичну характеристику та особливості укладення.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА Література:

Конституція України

Цивільний кодекс Украни

Господарський кодекс України

Закон України ’’Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах’’від15.09.1995 р. // http://www.rada.gov.ua

КМУ; Постанова, Умови вiд 01.08.2005 № 668 Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

КМУ; Постанова, Порядок вiд 12.05.2004 № 609 Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів

КМУ; Розпорядження вiд 19.03.1994 № 181-р Про розробку Мінбудархітектури основних положень про контракт (договір підряду) у капітальному будівництві

Верховний Суд; Ухвала, Витяг вiд 20.01.1993

ЛІТЕРАТУРА:

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 736 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья – договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2002.

Голованив Н.М. Обязательственное право. – СПб. 2002.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К. 2001

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая – договоры о передаче имущества. – М., 2001.

 

Сеник С. Ризики у субпідрядних відносинах з капітального будівництва // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

Будянський В. Якість і відповідальність у господарських договорах на проектні роботи // Право України. – 1991. - № 8. – С. 9.

Товкун І. Господарський спосіб капітального будівництва // Право України. – 1991. - № 3. – С. 18.

Банасевич І. До питання про зміст договорів на виконання підрядних робіт за державним замовленням // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 10

Великанова М. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт у системі цивільно-правових договорів // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)